A A A

My image My image My image

Финансирање програма удружења

 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2018. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2018. ГОДИНИ

Председник Градске општине Врачар расписао је Јавни конкурс за финансирање програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар у 2018. години.

Рок за подношење пријава је најкасније до 6. априлa 2018. године.

Пријаве морају бити у затвореној коверти и са назнаком:

“Пријава за Јавни конкурс за финансирање програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар – НЕ ОТВАРАТИ!“/на полеђини коверте обавезно назначити тачан назив и седиште удружења, као и име презиме и телефон особе за контакт.

Пријаве се достављају на писарницу Градске општине Врачар или поштом на адресу:
Град Београд, Градска општина Врачар – Комисији за спровођење поступка конкурса за финансирање програма/пројеката удружења, 11000 Београд, Ул. Његошева број 77.

Овде можете преузети:

Програм/пројекат се мора реализовати најкасније до 1. децембра 2018. године.

Удружење је дужно да обезбеди сопствено новчано учешће најмање у висини од 20%, од укупне вредности програма/пројекта.

Износ средстава додељених јавним конкурсом, за појединачни програм/пројекат неће бити мањи од 40.000,00 динара, ни већи од 150.000,00 динара.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса неће бити разматране.

Средства за изабране програме/пројекте удружења морају оправдати до краја 2018. године у укупној вредности програма/пројекта којим конкуришу.

Овде можете преузети: