A A A

My image My image My image

Finansiranje programa udruženja

 

KONKURS ZA FINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U 2017. GODINI

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U 2017. GODINI

Predsednik Gradske opštine Vračar raspisao je Javni konkurs za finansiranje programa/projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Vračar u 2017. godini.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 5. april 2017. godine.

Prijave moraju biti u zatvorenoj koverti i sa naznakom:

„Prijava za Javni konkurs za finansiranje programa/projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine VračarNE OTVARATI!„/na poleđini koverte obavezno naznačiti tačan naziv i sedište udruženja, kao i ime prezime i telefon osobe za kontakt.

Prijave se dostavljaju na pisarnicu Gradske opštine Vračar ili poštom na adresu:
Grad Beograd, Gradska opština Vračar – Komisiji za sprovođenje postupka konkursa za finansiranje programa/projekata udruženja, 11000 Beograd, Ul. Njegoševa broj 77.

Ovde možete preuzeti:

Program/projekat se mora realizovati najkasnije do 1. decembra 2017. godine.

Udruženje je dužno da obezbedi sopstveno novčano učešće najmanje u visini od 30 %, od ukupne vrednosti programa/projekta.

Iznos sredstava dodeljenih javnim konkursom, za pojedinačni program/projekat neće biti manji od 40.000,00 dinara, ni veći od 100.000,00 dinara.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa uslovima javnog konkursa neće biti razmatrane.

Sredstva za izabrane programe/projekte udruženja moraju opravdati do kraja 2017. godine u ukupnoj vrednosti programa/projekta kojim konkurišu.

STALNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U 2017. GODINI

 • Predsednik Gradske opštine Vračar raspisao je Stalni konkurs za finansiranje programa/projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Vračar u 2017. godini, značajnih za građane Vračara, koji zahtevaju hitnost u realizaciji.

  Ovde možete preuzeti:

   

  Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 1. decembra 2017. godine.

  Prijave moraju biti u zatvorenoj koverti i sa naznakom:

  „Prijava na Stalni konkurs za finansiranje programa/projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Vračar u 2017. godini, značajnih za građane Vračara, koji zahtevaju hitnost u realizacijiNE OTVARATI!/na poleđini koverte obavezno naznačiti tačan naziv i sedište udruženja, kao i ime prezime i telefon osobe za kontakt.

  Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa uslovima stalnog konkursa neće biti razmatrane.

  Sredstva za izabrane programe/projekte udruženja moraju opravdati do kraja 2017. godine u ukupnoj vrednosti programa/projekta kojim konkurišu.