A A A

My image My image My image

Finansiranje programa udruženja

 

KONKURS ZA FINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U 2018. GODINI

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U 2018. GODINI

Predsednik Gradske opštine Vračar raspisao je Javni konkurs za finansiranje programa/projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Vračar u 2018. godini.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 6. aprila 2018. godine.

Prijave moraju biti u zatvorenoj koverti i sa naznakom:

„Prijava za Javni konkurs za finansiranje programa/projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Vračar – NE OTVARATI!„/na poleđini koverte obavezno naznačiti tačan naziv i sedište udruženja, kao i ime prezime i telefon osobe za kontakt.

Prijave se dostavljaju na pisarnicu Gradske opštine Vračar ili poštom na adresu:
Grad Beograd, Gradska opština Vračar – Komisiji za sprovođenje postupka konkursa za finansiranje programa/projekata udruženja, 11000 Beograd, Ul. Njegoševa broj 77.

Ovde možete preuzeti:

Program/projekat se mora realizovati najkasnije do 1. decembra 2018. godine.

Udruženje je dužno da obezbedi sopstveno novčano učešće najmanje u visini od 20%, od ukupne vrednosti programa/projekta.

Iznos sredstava dodeljenih javnim konkursom, za pojedinačni program/projekat neće biti manji od 40.000,00 dinara, ni veći od 150.000,00 dinara.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa uslovima javnog konkursa neće biti razmatrane.

Sredstva za izabrane programe/projekte udruženja moraju opravdati do kraja 2018. godine u ukupnoj vrednosti programa/projekta kojim konkurišu.

Ovde možete preuzeti: