A A A

My image My image My image

Odeljenje za opštu upravu

Odeljenje za opštu upravu vrši poslove koji se odnose na:

  • izdavanje i overa potvrda o životu;
  • stručne, administrativne i tehničke poslove za organe koji sprovode izbore za odbornike/odbornice u Skupštini gradske opštine i određene stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Republičke izborne komisije u postupku održavanja izbora;
  • stručne i administrativne poslove koji se odnose na sprovođenje referenduma građana i druge oblike neposrednog učešća građana u obavljanju poslova gradske opštine;
  • stručno-tehničke poslove za Komisiju za popis stanovništva;
  • izradu nacrta i predloga normativnih akata vezanih za organizaciju i rad Uprave gradske opštine;
  • administrativno izvršenje rešenja Centra za socijalni rad gradske opštine;
  • popis imovine umrlih lica;
  • overu potpisa, rukopisa i prepisa;
  • poslove Pisarnice;
  • unapređenje organizacije rada i modernizacije Uprave gradske opštine uvođenjem informatičke opreme;
  • praćenje stanja ažurnosti u rešavanju upravnih predmeta u vršenju poslova državne uprave koji su joj povereni;
  • praćenje utvrđivanje stanja, davanje stručnih mišljenja na nacrte i predloge propisa u oblastima iz delokruga rada;
  • pokretanje inicijative kod nadležnih državnih i drugih organa i organizacija za rešavanje pitanja od značaja za efikasno ostvarivanje prava i interesa građana/građanki i od značaja za rad Odeljenja i Uprave gradske opštine u celini;
  • izradu nacrta odluka i drugih akata i obavljanje poslova stručnog opsluživanja Skupštine gradske opštine i njenih radnih tela, predsednika/predsednice gradske opštine, Veća gradske opštine i zaštitnika/zaštitnice građana/građanki iz delokruga rada Odeljenja i vršenje drugih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima iz delokruga rada Odeljenja 

 

 Načelnik odeljenja
Zorica Stanojević, tel. 3081-538, E-pošta