A A A

Наручите документа телефоном

Кол центар општине Врачар – Наручивање телефоном извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих за све уписане у књиге већине општина у Србији, као и уверење из књиге држављана за лица коjа су уписана у матичне књиге градских општина Београда.

Поштовани грађани, у прилици сте да користите нови услужни сервис Градске општине Врачар уколико желите доставу извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге држављана на кућну адресу.

Позивом на телефонски броj 360-2-380 добићете љубазне оператере Кол центра који ће Bам помоћи да поручите и добијете на кућну адресу:

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Извод из матичне књиге венчаних
  • Извод из матичне књиге умрлих
  • Уверења из књиге држављана

– За извод из књиге рођених, венчаних и умрлих потребно је платити републичку административну таксу 420 дин за изводе на домаћем обрасцу односно 690 дин за изводе на међународном обрасцу.

– За уверење из књиге држављана потребно је платити републичку административну таксу 740 дин.

– Достава извода кошта 360 динара (укључујући ПДВ). Таксе и трошкови доставе плаћају се куриру приликом преузимања извода.

– Изводи се уручују у року од 2-5 дана за лица са пребивалиштем на територији Града Београда – куриром. За лица са пребивалиштем ван територије Београда изводи се достављају путем поште, а рок доставе зависи од ажурности поште.

– Детаљније информације о цени ове услуге можете добити на телефон 360-2-380.

Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др. закон, 5/2009 и 54/2009, 70/2011) предвиђа да се не плаћа такса за:

1) списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности;

2) списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода, као и за рефакцију, односно за рефундацију јавних прихода;

3) списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама;

4) пријаве за упис у матичне књиге, као и прилоге који се морају поднети уз пријаве;

5) пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за утврђивање смањења катастарског прихода због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја, као и списе и радње за остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода;

6) списе и радње за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, односно права у складу са прописима којима се уређује финансијска подршка породици са децом;

7) списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и образовањем, образовањем студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом;

8) списе и радње, као и прилоге који се морају поднети уз захтев, у вези са регулисањем војне обавезе; 9) списе и радње у поступку за сахрањивање;

10) поднеске упућене органима за представке и притужбе;

11) списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу;

12) поднеске јавном тужилаштву;

13) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе уређено међународним уговором;

14) молбе за помиловање и одлуке по тим молбама;

15) списе и радње у поступку за састављање, односно исправљање бирачких спискова, као и спискова за кандидовање;

16) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе посебно прописано Тарифом;

17) за потврду о пријему захтева;

18) за потврду о правоснажности или извршности која се ставља на управни акт.