A A A

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину

29 нов 2018

Чланом 42. став 4. Закона о буџетском систему (“Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17), прописано је да локални орган управе надлежан за финансије доставља нацрт одлуке о буџету локалне власти надлежном извршном органу локалне власти и истовремено упознаје грађане са нацртом одлуке о буџету.

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину