A A A

Одлуке у сазиву 2012. – 2016. године

SA 1. SEDNICE VEĆA GRADSKE OPŠTINE OD 04.07.2012.
SA 2. SEDNICE VEĆA GRADSKE OPŠTINE OD 09.07.2012.
SA 3. SEDNICE VEĆA GRADSKE OPŠTINE OD 26.07.2012.
SA 4. SEDNICE VEĆA GRADSKE OPŠTINE OD 03.09.2012.
SA 5. SEDNICE VEĆA GRADSKE OPŠTINE OD 14.09.2012.
SA 6. SEDNICE VEĆA GRADSKE OPŠTINE OD 20.09.2012.
SA 7. SEDNICE VEĆA GRADSKE OPŠTINE OD 04.10.2012.
SA 8. SEDNICE VEĆA GRADSKE OPŠTINE OD 30.10.2012.
SA 9. SEDNICE VEĆA GRADSKE OPŠTINE OD 20.11.2012.
SA 10. SEDNICE VEĆA GRADSKE OPŠTINE OD 27.11.2012.
SA 11. SEDNICE VEĆA GRADSKE OPŠTINE OD 04.12.2012.
SA 12. SEDNICE VEĆA GRADSKE OPŠTINE OD 18.12.2012.
Са 13. седнице Већа градске општине од 04.01.2013.
Са 14. седнице Већа градске општине од 22.02.2013.
Са 15. седнице Већа градске општине од 01.03.2013.

1. Закључак о усвајању Информације о кретању предмета, ажурности и законитости у решавању управних предмета у Управи градске општине Врачар за период од 1. јануара 2012. до 31. децембра 2012. године

2. Мишљење на Предлог оснивачког акта ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

3. Мишљење на Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку УО РОЦ 'Врачар' и Одлуку УО ЦФК 'Врачар' о покретању поступка статусне промене – спајања припајањем

4. Предлог решења о престанку мандата председника и чланова НО ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

5. Предлог решења о разрешењу члана УО ЦФК 'Врачар'

6. Мишљење на Предлог решења о именовању члана УО ЦФК 'Врачар

8. Мишљење на Предлог решења о именовању председника НО ЦФК 'Врачар'

9. Мишљење на Предлог решења о разрешењу члана сталног радног тела Скупштине градске општине Врачар

10. Мишљење на Предлог решења о избору чланице сталног радног тела Скупштине градске општине Врачар

11. Мишљење на Извештај о реализацији пројеката невладиних организација финансираних из буџета градске општине Врачар

12. Предлог Закључка о стању јавне безбедности на територији градске општине Врачар у 2012. години

13. Извештај заштитнице грађана и грађанки о раду за 2012. годину

14. Мишљење на Извештај Јавног правобранилаштва градске општине Врачар за 2012. годину

7. Предлог решења о разрешењу председника НО ЦФК 'Врачар'

Са 16. седнице Већа градске општине од 05.03.2013.
Са 17. седнице Већа градске општине од 02.04.2013.
Са 18. седнице Већа градске општине од 18.04.2013.
Са 19. седнице Већа градске општине од 24.04.2013.
Са 20. седнице Већа градске општине од 29.04.2013.
Са 21. седнице Већа градске општине од 24.05.2013.

1. Мишљење на закључак о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута НУ 'Божидар Аџија'

2. Мишљење на закључак о усвајању Извештаја о раду УО Установе ЦФК 'Врачар' за период од 1. јануара до 31. децембра 2012. године

3. Мишљење на закључак о усвајању Извештаја о раду НО Установе ЦФК 'Врачар' за период од 1. јануара до 31. децембра 2012. године

4. Мишљење на закључак о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе Центар за физичку културу 'Врачар'

5. Мишљење на закључак о усвајању Извештаја НО ЈП 'Пословни простор Врачар' о пословању и законитости рада за период од 1. јануара 2012. до 31. децембра 2012. године

6. Мишљење на закључак о давању сагласности на Статут ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

7. Предлог предлога измене и допуне плана постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Врачар

8. Предлог предлога одлуке о измени и допуни Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда

Са 22. седнице Већа градске општине од 27.05.2013.
Са 23. седнице Већа градске општине од 30.05.2013.
Са 24. седнице Већа градске општине од 07.06.2013.

1a. Мишљење на Закључак о давању сагласности на Одлуку УО установе РОЦ 'Врачар' и Одлуку УО установе ЦФК 'Врачар'

1b. Мишљење на Закључак о давању сагласности на Статут установе Спортско рекреативно образовни центар 'Врачар'

2. Предлог одлуке о променама Статута градске општине Врачар

3. Предлог одлуке о ребалансу буџета градске општине Врачар за 2013. годину

4. Предлог решења о образовању комисије за именовања градске општине Врачар

5. Предлог решења о разрешењу председника, заменика председника и чланова УО ЦФК 'Врачар'

6. Предлог решења о именовању председника, заменика председника и чланова УО ЦФК 'Врачар'

7. Предлог решења о разрешењу члана УО установе РОЦ 'Врачар'

8. Предлог решења о разрешењу председника и члана НО установе РОЦ 'Врачар'

9. Предлог решења о разрешењу председника, заменика председника и чланова УО НУ 'Божидар Аџија'

10. Предлог решења о именовању председника и чланова НО ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

11. Предлог решења о престанку мандата председника, заменика председника и чланова УО ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

12. Предлог решења о именовању председника и чланова УО НУ 'Божидар Аџија'

13. Предлог решења о именовању председника и члана НО НУ 'Божидар Аџија'

Са 25. седнице Већа градске општине од 13.06.2013.
Са 26. седнице Већа градске општине од 03.07.2013.
Са 27. седнице Већа градске општине од 25.07.2013.
Са 28. седнице Већа градске општине од 06.09.2013.
Са 29. седнице Већа градске општине од 03.10.2013.
Са 30. седнице Већа градске општине од 25.10.2013.

1. Предлог одлуке о ребалансу буџета градске општине Врачар за 2013. годину

2. Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника/одборница у Скупштини градске општине Врачар и платама изабраних, именованих и постављених лица

3. Закључак о усвајању Извештаја о извршењу буџета градске општине Врачар за период I – IX 2013. године

4. Мишљење на Предлог закључка о давању сагласности на Програм о изменама програма пословања ЈП 'Пословни простор Врачар' Београд за 2013. годину бр. 1983/13 од 16. октобра 2013. године

5. Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању критеријума за доделу пословног простора чији је корисник градска општина Врачар

6. Мишљење на Предлог закључка о одређивању накнаде за рад председника и чланова НО у ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

7. Закључак о усвајању Информације о кретању предмета, ажурности и законитости у решавању управних предмета у Управи градске општине Врачар за период од 1. јануара до 30. септембра 2013. године

8.Предлог одлуке о Финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета градске општине Врачар у 2014. години

Са 31. седнице Већа градске општине од 29.10.2013.
Са 32. седнице Већа градске општине од 13.11.2013.
Са 33. седнице Већа градске општине од 23.12.2013.

1. Предлог одлуке о ребалансу буџета градске општине Врачар за 2013. годину

2. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања програма удружења из буџета градске општине Врачар

3. Предлог одлуке о награђивању ученика и студената из буџета градске општине Врачар

4. Предлог одлуке о установљавању такмичења ученика у рецитовању 'Краљевство поезије'

5. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе градске општине Врачар

6. Предлог одлуке о финансирању програма, пројеката и активности градске општине Врачар у 2014. и 2015. години

7. Мишљење на Предлог закључка о давању сагласности на Програм пословања ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

8. Мишљење на Предлог закључка о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар' за период 01.07. – 30.09.2013. године бр. 2389/2013 од 20. новембра 2013. године

9. Предлог решења о престанку мандата председника НО ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

10. Мишљење на Предлог решења о именовању председника НО ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

11. Одлука о накнади за рад председницима и заменицима председника одборничких група у Скупштини градске општине Врачар

12. Предлог одлуке o утврђивању критеријума и поступка за одобравање финансијске помоћи из буџета градске општине Врачар

Са 34. седнице Већа градске општине од 24.12.2013.
Са 35. седнице Већа градске општине од 20.01.2014.
Са 36. седнице Већа градске општине од 12.02.2014.

1. Одлука о усвајању Стратегије управљања ризицима градске општине Врачар

2. Упутство о начину и учесталости интерног извештавања и садржају интерног извештаја о извршењу буџета директних и индиректних корисника буџета градске општине Врачар

3. Упутство за вођење евиденције о средствима у буџету градске општине Врачар која су резервисана односно за које је створена финансијска обавеза градске општине Врачар

4. Одлука о врсти, обиму и критеријумима за награђивање ученика и студената из буџета градске општине Врачар

5. Одлука о утврђивању износa за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде

6. Мишљење Веће градске општине Врачар о доношењу Одлуке о приоритетима за финансирање програма удружења из буџета градске општине Врачар у 2014. години

7. Одлука о давању у закуп привремених објеката који су у својини градске општине Врачар

8. Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о организацији Управе градске општине Врачар

9. Закључак о усвајању Информације о кретању предмета, ажурности и законитости у решавању управних предмета у Управи градске општине Врачар за период од 01.01.2013. до 31.12.2013. године

10. Решење о именовању жирија и такмичењу ученика у рецитовању 'Краљевство поезије'

Са 37. седнице Већа градске општине од 21.02.2014.

1. Мишљење Већа градске општине Врачар о усвајању европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу

2. Мишљење Већа градске општине Врачар о доношењу Решења о разрешењу члана и чланица сталних радних тела скупштине градске општине Врачар

3. Мишљење Већа градске општине Врачар о доношењу Решења о избору чланова сталних радних тела скупштине градске општине Врачар

4. Мишљење Већа градске општине Врачар о усвајању Извештаја јавног правобранилаштва градске општине Врачар за 2013. годину

5. Веће је разматрало Извештај о раду заштитнице грађана и грађанки градске општине Врачар за 2013. годину

6. Предлог закључка о стању јавне безбедности на територији градске општине Врачар у 2013. години

7. Одлука о поверавању послова постављања привремених објеката у својини градске општине Врачар ЈП 'Пословни простор Врачар', Београд

8. Одлука о утврђивању услова за учешће и спровођење поступка давања у закуп привремених објеката који су у својини градске општине Врачар

Са 38. седнице Већа градске општине од 25.02.2014.
Са 39. седнице Већа градске општине од 19.03.2014.
Са 40. седнице Већа градске општине од 26.03.2014.
Са 41. седнице Већа градске општине од 10.04.2014.
Са 42. седнице Већа градске општине од 22.04.2014.
Са 43. седнице Већа градске општине од 16.05.2014.

1. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета градске општине Врачар за 2013. годину

2. Предлог одлуке о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника/одборница у Скупштини градске општине Врачар и платама изабраних, именованих и постављених лица

3. Мишљење на Предлог закључка о давању сагласности на извештај о реализацији програма пословања ЈП 'Пословни простор Врачар' за период 1.10. – 31.12.2013. године

4. Мишљење на Предлог закључка о давању сагласности на извештај о реализацији програма пословања ЈП 'Пословни простор Врачар' за период 1.1. – 31.3.2014.. године

5. Закључак о усвајању Информације о кретању предмета, ажурности и законитости у решавању управних предмета у Управи градске општине Врачар за период 1.1.2014. до 31.3.2014. године

6. Предлог плана постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама на територији градске општине Врачар

7. Мишљење на Предлог закључка о усвајању извештаја о раду УО СРОЦ 'Врачар' за период од 13. јуна 2013. године до 31. децембра 2013. године

8. Мишљење на Предлог закључка о усвајању извештаја о раду НО СРОЦ 'Врачар' за период од 1. јануара 2013. године до 31. децембра 2013. године

9. Мишљење на Предлог закључка о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама статута установе СРОЦ 'Врачар'

10. Мишљење на Предлог закључка о усвајању извештаја о раду НО НУ 'Божидар Аџија' за период од 1. јануара 2013. године до 31. децембра 2013. године

11. Предлог решења о разрешењу председника и члана УО НУ 'Божидар Аџија'

12. Мишљење на Предлог решења о именовању председника УО НУ 'Божидар Аџија'

14. Предлог решења о престанку мандата заменика директора СРОЦ 'Врачар'

15. Мишљење на Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора СРОЦ 'Врачар'

13. Предлог решења о престанку мандата директора СРОЦ 'Врачар'

Са 44. седнице Већа градске општине од 21.05.2014.
Са 45. седнице Већа градске општине од 03.06.2014.
Са 46. седнице Већа градске општине од 20.06.2014.
Са 47. седнице Већа градске општине од 23.06.2014.
Са 48. седнице Већа градске општине од 08.07.2014.
Са 49. седнице Већа градске општине од 18.07.2014.
Са 50. седнице Већа градске општине од 23.07.2014.
Са 51. седнице Већа градске општине од 15.08.2014.
Са 52. седнице Већа градске општине од 27.08.2014.
Са 53. седнице Већа градске општине од 11.09.2014.
Са 54. седнице Већа градске општине од 12.09.2014.
Са 55. седнице Већа градске општине од 18.09.2014.
Са 56. седнице Већа градске општине од 30.10.2014.
Са 57. седнице Већа градске општине од 04.11.2014.

1. Мишљење на предлог Решења о именовању в.д. директора установе Центар за образовање и културу 'Божидарац 1947' Београд

2. Мишљење на предлог Решења о именовању председника, заменика председника и чланова УО установе Центар за образовање и културу 'Божидарац 1947' Београд

3. Предлог решења о престанку мандата заменика председника УО Спортско рекреативно, образовног центра 'Врачар'

4. Предлог решења о престанку мандата председника НО Јавног предузећа за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

5. Мишљење на предлог Решења о именовању председника НО Јавног предузећа за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

6. Предлог Решења о престанку мандата члана НО Јавног предузећа за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

7. Мишљење на предлог Решења о именовању чланице НО Јавног предузећа за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

Са 58. седнице Већа градске општине од 04.11.2014.
Са 59. седнице Већа градске општине од 01.12.2014.
Са 60. седнице Већа градске општине од 22.12.2014.
Са 61. седнице Већа градске општине од 24.12.2014.
Са 62. седнице Већа градске општине од 04.02.2015.
Са 63. седнице Већа градске општине од 05.02.2015.
Са 64. седнице Већа градске општине од 25.02.2015.
Са 65. седнице Већа градске општине од 11.03.2015.

1. Предлог закључка о стању јавне безбедности на територији ГО Врачар у 2014. години

2. Извештај о раду заштитнице грађана и грађанки за 2014. годину

3. Предлог закључка поводом извештаја Општинског правнобранилаштва ГО Врачар за 2014. годину

4. Мишљење о Предлог закључка о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар' за период од 1.10.2014 до 31.12.2014. године

5. Предлог одлуке о измени Одлуке о организацији управе ГО Врачар

6. Предлог решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији ГО Врачар

7. Предлог одлуке о употреби и заштити грба и заставе (стега) ГО Врачар

8. Мишљење на предлог Одлуке о измени одлуке о утврђивање закупнине за пословни простор чији је корисник општина Врачар

9. Одлука о допунама Одлуке о давању на коришћење мале и велике сале у вившој месној заједници 'Цветни трг' у улици Проте Матеје 36

10. Мишљење о предлогу Решења о именовању председнице и чланице НО Центра за образовање и културу 'Божидарац-1947', Београд

11. Мишљење о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о раду НО Народног универзитета 'Божидар Аџија' за период од 01.01.2014. до 01.10.2014. године

Са 66. седнице Већа градске општине од 20.03.2015.

1. Мишљење о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о раду УО Спортско рекреативно образовног центра 'Врачар' за период о 01.01.2014. до 28.12.2014. године

2. Предлог Решења о именовању чланице НО установе Центар за образовање и културу 'Божидарац-1947', Београд

3. Предлог Решења о именовању члана УО установе Центар за образовање и културу 'Божидарац-1947', Београд

4. Мишљење о предлогу Закључка поводом Почетног ликвидациоог извештаја Народног универзитета 'Божидар Аџија' - у ликвидацији

5. Мишљење о предлогу Закључка о усвајању Извештаја Центар за образовање и културу 'Божидарац-1947', Београд

6. Предлог одлуке о начину финансирања програма/пројеката удружења из буџета ГО Врачар

7. Одлука о износима новчаних накнада за најуспешније такмичаре/такмичарке по категоријама такмичења 'Краљевство поезије 2015' и професоре/професорке који су их припремали/припремале

Са 67. седнице Већа градске општине од 24.03.2015.
Са 68. седнице Већа градске општине од 02.04.2015.
Са 69. седнице Већа градске општине од 24.04.2015.
Са 70. седнице Већа градске општине од 04.05.2015.
Са 71. седнице Већа градске општине од 08.05.2015.
Са 72. седнице Већа градске општине од 20.05.2015.
Са 73. седнице Већа градске општине од 27.05.2015.
Са 74. седнице Већа градске општине од 29.05.2015.

1. Предлог закључка о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП 'Пословни простор Врачар' - Београд за 2015. годину, број 1452/15 од 26. маја 2015. године

2. Предлог закључка о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања ЈП 'Пословни простор Врачар' - Београд за период 1.10 - 31.12.2014. године који је донео заменик директора дана 23.02.2015. године под бр. 447/15, а усвојио НО предузећа одлуком бр. 465/15 од 25.02. 2015.

3. Предлог закључка о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања ЈП 'Пословни простор Врачар' - Београд за период 1.01 - 31.03.2015. године који је донео заменик директора дана 22.02.2015. године под бр. 1422/15, а усвојио НО предузећа одлуком бр. 1451/15 од 25.05. 2015.

4. Предлог закључка о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Спортско рекреативног центра Врачар за период од 01.01.2014. године до 31.12.2014. године

Са 75. седнице Већа градске општине од 24.06.2015.
Са 76. седнице Већа градске општине од 29.06.2015.
Са 77. седнице Већа градске општине од 30.06.2015.
Са 78. седнице Већа градске општине од 23.07.2015.
Са 79. седнице Већа градске општине од 07.08.2015.
Са 80. седнице Већа градске општине од 25.08.2015.
Са 81. седнице Већа градске општине од 09.09.2015.
Са 82. седнице Већа градске општине од 18.09.2015.

1. Решење о утврђивању плате заменице начелнице Управе Градске општине Врачар

2. Мишљење о доношењу закључка о усвајању Извештаја о реализацији програма удружења финансирања из буџета Градске општине Врачар у 2014. години

3. Предлог решења о именовању члана Комисије за именовања градске општине Врачар

4. Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

5. Предлог одлуке о начину и условима измирења старог дуга закупаца пословног простора на коме је носилац права својине Град Београд, чији је корисник ГО Врачар, а којим управља ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

6. Предлог одлуке о доупуни одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има ГО Врачар

7а. Одлука о давању на коришћење мале сале у бившој МЗ 'Цветни трг' у улици Проте Матеје 36

7б. Одлука о давању на коришћење мале сале у бившој МЗ 'Цветни трг' у улици Проте Матеје 36

8. Закључак о одлагању разматрања Предлога одлуке о давању на коришћење мале сале у бившој МЗ 'Цветни трг' у улици Проте Матеје 36

Решење о разрешењу заменика начелнице Управе градске општине Врачар

Са 83. седнице Већа градске општине од 21.09.2015.
Са 84. седнице Већа градске општине од 27.10.2015.
Са 85. седнице Већа градске општине од 3.11.2015.
Са 86. седнице Већа градске општине од 19.11.2015.
Са 87. седнице Већа градске општине од 8.12.2015.
Са 88. седнице Већа градске општине од 16.12.2015.

1. Одлука о измени Одлуке о врсти, обиму и критеријумима за награђивање ученика и студената из буџета Градске општине Врачар за 2015. годнину

2. Закључак о стављању ван снаге Предлога решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Врачар број: 96-97/2015-VIII/2 од 27. октобра 2015. године

2а. Предлога решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Врачар

3. Предлога решења о именовању директора ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

4. Предлог Одлуке о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има Градска општина Врачар

5. Мишљење о доношењу Решења о именовању директора Центра за образовање и културу 'Божидарац 1947' Београд

6. Мишљење о доношењу Закључка о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар' Београд за период од 1.7.-30.09.2015. године

Са 89. седнице Већа градске општине од 22.12.2015.
Са 90. седнице Већа градске општине од 23.12.2015.
Са 91. седнице Већа градске општине од 15.01.2016.
Са 92. седнице Већа градске општине од 01.02.2016.
Са 93. седнице Већа градске општине од 10.02.2016.
Са 94. седнице Већа градске општине од 19.02.2016.
Са 95. седнице Већа градске општине од 14.04.2016.

1. Упутство о условима за подношење пријава и критеријума за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Врачар у 2016. години

2. Одлука о расписивању јавног конкурса за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Врачар у 2016. години

3. Одлука о износима новчаних награда за најуспешније такмичаре по категоријама тачкичења 'Краљевство поезије 2016.' и професоре који су их припремали

4. Одлука о спровођењу и реализацији активности на комуналном уређењу слободне површине у јавном коришћењу између пословних објеката у продужетку Баба Вишњине улице према Макензијевој улици и колско-пешачког прилаза гаражама у улици Симе Игуманова број 14-16, 18-20 и 20-22

5. Одлука о давању на коришћење велике сале у бившој МЗ 'Цветни трг' у Проте Матеје 36

6а. Одлука о давању на коришћење велике сале у бившој МЗ 'Цветни трг' у Проте Матеје 36

6б. Одлука о давању на коришћење велике сале у бившој МЗ 'Цветни трг' у Проте Матеје 36

 

Са 96. седнице Већа градске општине од 14.04.2016.