A A A

Одлуке у сазиву изабраном 2013. године

Са 13. седнице Већа градске општине од 04.01.2013.
Са 14. седнице Већа градске општине од 22.02.2013.
Са 15. седнице Већа градске општине од 01.03.2013.

1. Закључак о усвајању Информације о кретању предмета, ажурности и законитости у решавању управних предмета у Управи градске општине Врачар за период од 1. јануара 2012. до 31. децембра 2012. године

2. Мишљење на Предлог оснивачког акта ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

3. Мишљење на Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку УО РОЦ 'Врачар' и Одлуку УО ЦФК 'Врачар' о покретању поступка статусне промене – спајања припајањем

4. Предлог решења о престанку мандата председника и чланова НО ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

5. Предлог решења о разрешењу члана УО ЦФК 'Врачар'

6. Мишљење на Предлог решења о именовању члана УО ЦФК 'Врачар

8. Мишљење на Предлог решења о именовању председника НО ЦФК 'Врачар'

9. Мишљење на Предлог решења о разрешењу члана сталног радног тела Скупштине градске општине Врачар

10. Мишљење на Предлог решења о избору чланице сталног радног тела Скупштине градске општине Врачар

11. Мишљење на Извештај о реализацији пројеката невладиних организација финансираних из буџета градске општине Врачар

12. Предлог Закључка о стању јавне безбедности на територији градске општине Врачар у 2012. години

13. Извештај заштитнице грађана и грађанки о раду за 2012. годину

14. Мишљење на Извештај Јавног правобранилаштва градске општине Врачар за 2012. годину

7. Предлог решења о разрешењу председника НО ЦФК 'Врачар'

Са 16. седнице Већа градске општине од 05.03.2013.
Са 17. седнице Већа градске општине од 02.04.2013.
Са 18. седнице Већа градске општине од 18.04.2013.
Са 19. седнице Већа градске општине од 24.04.2013.
Са 20. седнице Већа градске општине од 29.04.2013.
Са 21. седнице Већа градске општине од 24.05.2013.

1. Мишљење на закључак о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута НУ 'Божидар Аџија'

2. Мишљење на закључак о усвајању Извештаја о раду УО Установе ЦФК 'Врачар' за период од 1. јануара до 31. децембра 2012. године

3. Мишљење на закључак о усвајању Извештаја о раду НО Установе ЦФК 'Врачар' за период од 1. јануара до 31. децембра 2012. године

4. Мишљење на закључак о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе Центар за физичку културу 'Врачар'

5. Мишљење на закључак о усвајању Извештаја НО ЈП 'Пословни простор Врачар' о пословању и законитости рада за период од 1. јануара 2012. до 31. децембра 2012. године

6. Мишљење на закључак о давању сагласности на Статут ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

7. Предлог предлога измене и допуне плана постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Врачар

8. Предлог предлога одлуке о измени и допуни Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда

Са 22. седнице Већа градске општине од 27.05.2013.
Са 23. седнице Већа градске општине од 30.05.2013.
Са 24. седнице Већа градске општине од 07.06.2013.

1a. Мишљење на Закључак о давању сагласности на Одлуку УО установе РОЦ 'Врачар' и Одлуку УО установе ЦФК 'Врачар'

1b. Мишљење на Закључак о давању сагласности на Статут установе Спортско рекреативно образовни центар 'Врачар'

2. Предлог одлуке о променама Статута градске општине Врачар

3. Предлог одлуке о ребалансу буџета градске општине Врачар за 2013. годину

4. Предлог решења о образовању комисије за именовања градске општине Врачар

5. Предлог решења о разрешењу председника, заменика председника и чланова УО ЦФК 'Врачар'

6. Предлог решења о именовању председника, заменика председника и чланова УО ЦФК 'Врачар'

7. Предлог решења о разрешењу члана УО установе РОЦ 'Врачар'

8. Предлог решења о разрешењу председника и члана НО установе РОЦ 'Врачар'

9. Предлог решења о разрешењу председника, заменика председника и чланова УО НУ 'Божидар Аџија'

10. Предлог решења о именовању председника и чланова НО ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

11. Предлог решења о престанку мандата председника, заменика председника и чланова УО ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

12. Предлог решења о именовању председника и чланова УО НУ 'Божидар Аџија'

13. Предлог решења о именовању председника и члана НО НУ 'Божидар Аџија'

Са 25. седнице Већа градске општине од 13.06.2013.
Са 26. седнице Већа градске општине од 03.07.2013.
Са 27. седнице Већа градске општине од 25.07.2013.
Са 28. седнице Већа градске општине од 06.09.2013.
Са 29. седнице Већа градске општине од 03.10.2013.
Са 30. седнице Већа градске општине од 25.10.2013.

1. Предлог одлуке о ребалансу буџета градске општине Врачар за 2013. годину

2. Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника/одборница у Скупштини градске општине Врачар и платама изабраних, именованих и постављених лица

3. Закључак о усвајању Извештаја о извршењу буџета градске општине Врачар за период I – IX 2013. године

4. Мишљење на Предлог закључка о давању сагласности на Програм о изменама програма пословања ЈП 'Пословни простор Врачар' Београд за 2013. годину бр. 1983/13 од 16. октобра 2013. године

5. Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању критеријума за доделу пословног простора чији је корисник градска општина Врачар

6. Мишљење на Предлог закључка о одређивању накнаде за рад председника и чланова НО у ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

7. Закључак о усвајању Информације о кретању предмета, ажурности и законитости у решавању управних предмета у Управи градске општине Врачар за период од 1. јануара до 30. септембра 2013. године

8.Предлог одлуке о Финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета градске општине Врачар у 2014. години

Са 31. седнице Већа градске општине од 29.10.2013.
Са 32. седнице Већа градске општине од 13.11.2013.
Са 33. седнице Већа градске општине од 23.12.2013.

1. Предлог одлуке о ребалансу буџета градске општине Врачар за 2013. годину

2. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања програма удружења из буџета градске општине Врачар

3. Предлог одлуке о награђивању ученика и студената из буџета градске општине Врачар

4. Предлог одлуке о установљавању такмичења ученика у рецитовању 'Краљевство поезије'

5. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе градске општине Врачар

6. Предлог одлуке о финансирању програма, пројеката и активности градске општине Врачар у 2014. и 2015. години

7. Мишљење на Предлог закључка о давању сагласности на Програм пословања ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

8. Мишљење на Предлог закључка о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар' за период 01.07. – 30.09.2013. године бр. 2389/2013 од 20. новембра 2013. године

9. Предлог решења о престанку мандата председника НО ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

10. Мишљење на Предлог решења о именовању председника НО ЈП за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

11. Одлука о накнади за рад председницима и заменицима председника одборничких група у Скупштини градске општине Врачар

12. Предлог одлуке o утврђивању критеријума и поступка за одобравање финансијске помоћи из буџета градске општине Врачар

Са 34. седнице Већа градске општине од 24.12.2013.