A A A

Одлуке у сазиву изабраном 2014. године

Са 35. седнице Већа градске општине од 20.01.2014.
Са 36. седнице Већа градске општине од 12.02.2014.

1. Одлука о усвајању Стратегије управљања ризицима градске општине Врачар

2. Упутство о начину и учесталости интерног извештавања и садржају интерног извештаја о извршењу буџета директних и индиректних корисника буџета градске општине Врачар

3. Упутство за вођење евиденције о средствима у буџету градске општине Врачар која су резервисана односно за које је створена финансијска обавеза градске општине Врачар

4. Одлука о врсти, обиму и критеријумима за награђивање ученика и студената из буџета градске општине Врачар

5. Одлука о утврђивању износa за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде

6. Мишљење Веће градске општине Врачар о доношењу Одлуке о приоритетима за финансирање програма удружења из буџета градске општине Врачар у 2014. години

7. Одлука о давању у закуп привремених објеката који су у својини градске општине Врачар

8. Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о организацији Управе градске општине Врачар

9. Закључак о усвајању Информације о кретању предмета, ажурности и законитости у решавању управних предмета у Управи градске општине Врачар за период од 01.01.2013. до 31.12.2013. године

10. Решење о именовању жирија и такмичењу ученика у рецитовању 'Краљевство поезије'

Са 37. седнице Већа градске општине од 21.02.2014.

1. Мишљење Већа градске општине Врачар о усвајању европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу

2. Мишљење Већа градске општине Врачар о доношењу Решења о разрешењу члана и чланица сталних радних тела скупштине градске општине Врачар

3. Мишљење Већа градске општине Врачар о доношењу Решења о избору чланова сталних радних тела скупштине градске општине Врачар

4. Мишљење Већа градске општине Врачар о усвајању Извештаја јавног правобранилаштва градске општине Врачар за 2013. годину

5. Веће је разматрало Извештај о раду заштитнице грађана и грађанки градске општине Врачар за 2013. годину

6. Предлог закључка о стању јавне безбедности на територији градске општине Врачар у 2013. години

7. Одлука о поверавању послова постављања привремених објеката у својини градске општине Врачар ЈП 'Пословни простор Врачар', Београд

8. Одлука о утврђивању услова за учешће и спровођење поступка давања у закуп привремених објеката који су у својини градске општине Врачар

Са 38. седнице Већа градске општине од 25.02.2014.
Са 39. седнице Већа градске општине од 19.03.2014.
Са 40. седнице Већа градске општине од 26.03.2014.
Са 41. седнице Већа градске општине од 10.04.2014.
Са 42. седнице Већа градске општине од 22.04.2014.
Са 43. седнице Већа градске општине од 16.05.2014.

1. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета градске општине Врачар за 2013. годину

2. Предлог одлуке о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника/одборница у Скупштини градске општине Врачар и платама изабраних, именованих и постављених лица

3. Мишљење на Предлог закључка о давању сагласности на извештај о реализацији програма пословања ЈП 'Пословни простор Врачар' за период 1.10. – 31.12.2013. године

4. Мишљење на Предлог закључка о давању сагласности на извештај о реализацији програма пословања ЈП 'Пословни простор Врачар' за период 1.1. – 31.3.2014.. године

5. Закључак о усвајању Информације о кретању предмета, ажурности и законитости у решавању управних предмета у Управи градске општине Врачар за период 1.1.2014. до 31.3.2014. године

6. Предлог плана постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама на територији градске општине Врачар

7. Мишљење на Предлог закључка о усвајању извештаја о раду УО СРОЦ 'Врачар' за период од 13. јуна 2013. године до 31. децембра 2013. године

8. Мишљење на Предлог закључка о усвајању извештаја о раду НО СРОЦ 'Врачар' за период од 1. јануара 2013. године до 31. децембра 2013. године

9. Мишљење на Предлог закључка о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама статута установе СРОЦ 'Врачар'

10. Мишљење на Предлог закључка о усвајању извештаја о раду НО НУ 'Божидар Аџија' за период од 1. јануара 2013. године до 31. децембра 2013. године

11. Предлог решења о разрешењу председника и члана УО НУ 'Божидар Аџија'

12. Мишљење на Предлог решења о именовању председника УО НУ 'Божидар Аџија'

14. Предлог решења о престанку мандата заменика директора СРОЦ 'Врачар'

15. Мишљење на Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора СРОЦ 'Врачар'

13. Предлог решења о престанку мандата директора СРОЦ 'Врачар'

Са 44. седнице Већа градске општине од 21.05.2014.
Са 45. седнице Већа градске општине од 03.06.2014.
Са 46. седнице Већа градске општине од 20.06.2014.
Са 47. седнице Већа градске општине од 23.06.2014.
Са 48. седнице Већа градске општине од 08.07.2014.
Са 49. седнице Већа градске општине од 18.07.2014.
Са 50. седнице Већа градске општине од 23.07.2014.
Са 51. седнице Већа градске општине од 15.08.2014.
Са 52. седнице Већа градске општине од 27.08.2014.
Са 53. седнице Већа градске општине од 11.09.2014.
Са 54. седнице Већа градске општине од 12.09.2014.
Са 55. седнице Већа градске општине од 18.09.2014.
Са 56. седнице Већа градске општине од 30.10.2014.
Са 57. седнице Већа градске општине од 04.11.2014.

1. Мишљење на предлог Решења о именовању в.д. директора установе Центар за образовање и културу 'Божидарац 1947' Београд

2. Мишљење на предлог Решења о именовању председника, заменика председника и чланова УО установе Центар за образовање и културу 'Божидарац 1947' Београд

3. Предлог решења о престанку мандата заменика председника УО Спортско рекреативно, образовног центра 'Врачар'

4. Предлог решења о престанку мандата председника НО Јавног предузећа за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

5. Мишљење на предлог Решења о именовању председника НО Јавног предузећа за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

6. Предлог Решења о престанку мандата члана НО Јавног предузећа за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

7. Мишљење на предлог Решења о именовању чланице НО Јавног предузећа за управљање пословним простором 'Пословни простор Врачар'

Са 58. седнице Већа градске општине од 04.11.2014.
Са 59. седнице Већа градске општине од 01.12.2014.
Са 60. седнице Већа градске општине од 22.12.2014.
Са 61. седнице Већа градске општине од 24.12.2014.