A A A

Katalog usluga

Na ovoj strani dati su podaci o uslugama koje Gradska opština Vračar, u okviru delokruga utvrđenog zakonom, neposredno pruža zainteresovanim fizičkim i pravnim licima raspoređene u 7 celina:

ODELJENJE ZA GRAĐEVINSKE I KOMUNALNE POSLOVE

SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

ODELJENJE ZA BUDŽET, FINANSIJE I NABAVKE

ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI I PROJEKTE

ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU

ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE I STAMBENE POSLOVE

ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Građani mogu uputiti pitanja:

      • pozivom kontakt centra na broj 30 81 403, 30 81 405

Određena dokumenta građani mogu naručiti i dobiti putem Uslužnog servisa za dostavu dokumenata na kućnu adresu :       

       • elektronskim putem

 

Naručivanje elektronskim putem:

Za naručivanje dokumenata elektronskim putem, Izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih, i Uverenje iz knjige državljana ( samo za lica koja su upisana u matične knjige u gradskoj opštini Vračar ) potrebno je platiti republičku administrativnu taksu u iznosu od 420,00 dinara za izvode na domaćem obrascu, odnosno 690,00 dinara za izvode na međunarodnom obrascu, dok je za Uverenje iz knjige državljana potrebno platiti republičku administrativnu taksu u iznosu od 740,00 dinara.

Izvodi se uručuju u roku od 2 – 5 dana za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda- kurirom. Za lica sa prebivalištem van teritorije Beograda izvodi se dostavljaju putem pošte, a rok dostave zavisi od ažurnosti pošte.

Republička administrativna taksa ne plaća se za socijalna davanja, za dečiji dodatak, za upis u školu, ili fakultet, za regulisanje vojne obaveze, za zasnivanje radnog odnosa i za prijave za upis u matične knjige.

Dostava izvoda iznosi 360,00 dinara ( uključujući PDV). Takse i troškovi dostave plaćaju se kuriru prilikom preuzimanja izvoda.

Građanima je omogućeno da koriste uslugu elektronskog obaveštavanja o statusu predmeta. Podnoseći zahtev radi ostvarivanja prava ili regulisanja obaveza, građani se izjašnjavaju da li žele da elektronskom poštom budu obavešteni o rešavanju predmeta.

VIŠE

VIŠE