A A A

Katalog usluga

Na ovoj strani dati su podaci o uslugama koje Gradska opština Vračar, u okviru delokruga utvrđenog zakonom, neposredno pruža zainteresovanim fizičkim i pravnim licima raspoređene u 7 celina:

ODELJENJE ZA GRAĐEVINSKE I KOMUNALNE POSLOVE

SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

ODELJENJE ZA BUDŽET, FINANSIJE I NABAVKE

ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI I PROJEKTE

ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU

ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE I STAMBENE POSLOVE

ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Građani mogu uputiti pitanja:

      • pozivom kontakt centra na broj 30 81 403, 30 81 405

Određena dokumenta građani mogu naručiti i dobiti putem Uslužnog servisa za dostavu dokumenata na kućnu adresu :       

       • elektronskim putem

 

Naručivanje elektronskim putem:

Građanima je omogućeno da koriste uslugu elektronskog obaveštavanja o statusu predmeta. Podnoseći zahtev radi ostvarivanja prava ili regulisanja obaveza, građani se izjašnjavaju da li žele da elektronskom poštom budu obavešteni o rešavanju predmeta.