A A A

Javne nabavke-USLUGE 2016 god.

Postupak javne nabavke male vrednosti usluge izrade tehničke dokumentacije za plan postavljanja bašti u pešačkoj zoni u Njegoševoj ulici (broj JN: 404/2-101/2016)
Usluga fizičkog obezbeđenja za potrebe Gradske opštine Vračar (Javna nabavka broj 404/2-90/2016)
Postupak javne nabavke male vrednosti usluge izrade izmene tehničke dokumentacije elaborata za postavljanje tezgi i drugih pokretnih i privremenih objekata na teritoriji Gradske opštine Vračar (broj JN: 404/2-85/2016)
Postupak javne nabavke male vrednosti usluge izrade elaborata sa mikrolokacijskim razradama postavljanja privremenih objekata na teritoriji Gradske opštine Vračar (broj JN: 404/2-79/2016)
Otvoreni postupak javne nabavke usluge fizičkog obezbeđenja (broj JN: 404/2-44/2016).
Postupak javne nabavke male vrednosti usluge kolektivnog kombinovanog osiguranja zaposlenih u Gradskoj opštini Vračar (broj JN: 404/2-43/2016)
Pregovarački postupak javne nabavke bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za uslugu održavanja i dorade programskog paketa FENIX (broj JN: 404/2-34/2016)
Postupak javne nabavke male vrednosti usluge softverskog i hardverskog održavanja računara i mrežne infrastrukture u osnovnim školama na teritoriji Gradske opštine Vračar (broj JN: 404/2-22/2016)
Javna nabavka male vrednosti usluge izrade idejnih rešenja nosilaca vizuelnog identiteta i izrade koncepata/osmišljavanje akcija i programa koje sprovodi GO Vračar (broj JN: 404/2-38/2016).
Postupak javne nabavke male vrednosti usluge održavanja fotokopir aparata i štampača (Broj JN: 404/2-24/2016).
Otvoreni postupak javne nabavke usluge održavanja higijene(Broj JN: 404/2-23/2016).
Javna nabavka male vrednosti usluge pružanja pomoći u kući osobama sa invaliditetom mlađim od 65 godina (Broj JN: 404/2-15/2016).