A A A

Јавне набавке-РАДОВИ 2014 год.

Преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позивa за подношење понуда за извођење додатних радова на текућим поправкама и одржавању фасаде стамбене зграде у Охридској 1 (ЈН 404/2-100/2014)
Jавнa набавкa у поступку мале вредности за извођење молерско-фарбарских радова (ЈН 404/2-200/2014)
Извођење радова на адаптацији и реконструкцији грејања (ЈН 404/2-199/2014)