A A A

Јавне набавке-УСЛУГЕ 2016 год.

Поступак јавне набавке мале вредности услуге израде техничке документације за план постављања башти у пешачкој зони у Његошевој улици (број ЈН: 404/2-101/2016)
Услуга физичког обезбеђења за потребе Градске општине Врачар (Јавна набавка број 404/2-90/2016)
Поступак јавне набавке мале вредности услуге израде измене техничке документације елабората за постављање тезги и других покретних и привремених објеката на територији Градске општине Врачар (број ЈН: 404/2-85/2016)
Поступак јавне набавке мале вредности услуге израде елабората са микролокацијским разрадама постављања привремених објеката на територији Градске општине Врачар (број ЈН: 404/2-79/2016)
Отворени поступак јавне набавке услуге физичког обезбеђења (број ЈН: 404/2-44/2016).
Поступак јавне набавке мале вредности услуге колективног комбинованог осигурања запослених у Градској општини Врачар (број ЈН: 404/2-43/2016)
Преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда за услугу одржавања и дораде програмског пакета FENIX (број ЈН: 404/2-34/2016)
Поступак јавне набавке мале вредности услуге софтверског и хардверског одржавања рачунара и мрежне инфраструктуре у основним школама на територији Градске општине Врачар (број ЈН: 404/2-22/2016)
Јавна набавка мале вредности услуге израде идејних решења носилаца визуелног идентитета и израде концепата/осмишљавање акција и програма које спроводи ГО Врачар (број ЈН: 404/2-38/2016).
Поступак јавне набавке мале вредности услуге одржавања фотокопир апарата и штампача (Број ЈН: 404/2-24/2016).
Отворени поступак јавне набавке услуге одржавања хигијене(Број ЈН: 404/2-23/2016).
Јавна набавка мале вредности услуге пружања помоћи у кући особама са инвалидитетом млађим од 65 година (Број ЈН: 404/2-15/2016).