A A A

My image My image My image

Finansiranje sporta

Ovde možete preuzeti Odluku o finansiranju aktivnosti sportista kojima se iz budžeta gradske opštine Vračar dodeljuju sredstva za realizaciju aktivnosti u 2016.

Konkurs za sufinansiranje sportskih programa

baner sportisti

“Odlukom o sufinansiranju sportskih programa i aktivnosti iz budžeta gradske opštine Vračar koju je donela Skupština gradske opštine Vračar na sednici održanoj 24. decembra 2013 godine, predviđeno je da se sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i aktivnosti dodeljuju na osnovu Javnog konkursa. Istom Odlukom, predviđeno je da se bez javnog konkursa mogu finansirati i sufinansirati programi i aktivnosti ako se radi o programu od posebnog značaja za ostvarivanje opšteg interesa u sportu koji nije bilo moguće unapred planirati.

Rok za podnošenje prijava po Javnom konkursu je 15. mart 2016. godine.

Ovde možete preuzeti:
– Tekst javnog konkursa
– Prijavni obrazac za sportske organizacije po Javnom konkursu
– Obrazac za budžet programa
– Obrazac za predlog programa
– Obrazac za plan aktivnosti
– Obrazac za postignute uspehe i ostvarene rezultate u prethodnoj godini
– Prijavni obrazac za sportske organizacije van konkursa

Rešenjem predsednika Gradske Opštine Vračar, formirana je Komisija za sufinansiranje sportskih programa i aktivnosti iz budžeta Gradske opštine Vračar za programe i aktivnosti u oblasti sporta. Komisija na osnovu Odluke o sufinansiranju sportskih programa i aktivnosti iz budžeta Gradske opštine Vračar, razmatra prijave pravnih i fizičkih lica za sufinansiranje njihovih programa i aktivnosti, određuje bliže uslove za ocenu programa i aktivnosti, visinu sredstava koja će se odobravati i uslove pod kojima se može tražiti sufinansiranje.
Pravo na korišćenje sredstava iz gore navedene Odluke imaju:
– sportske organizacije, udruženja i druga pravna lica registrovana za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti, koja realizuju programe najvećim delom na teritoriji Gradske opštine Vračar, a u cilju zadovoljavanja potreba građana Vračara u oblasti sporta (u daljem tekstu: sportske organizacije).
– fizička lica –sportisti koji imaju prebivalište na teritoriji Gradske opštine Vračar (u daljem telstu: sportisti), a koji se bave sportskim aktivnostima.
Korisnici sredstava, sportske organizacije moraju biti registrovane najmanje godinu dana, a sportisti članovi sportske organizacije minimum godinu dana.
Sredstva namenjena za sufinansiranje programa sportskih organizacija udruženja i drugih pravnih lica registrovana za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti mogu se koristiti za:
1. organizaciju, održavanje i realizaciju programa od posebnog interesa za opštinu Vračar;
2. organizaciju, održavanje i realizaciju programa koji doprinose razvoju sporta i uključivanju građana u sportske aktivnosti;
3. podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sporta za sve, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom;
4. podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje predškolskog i školskog sporta (rad školskih sportskih sekcija i društava, opštinska, gradska i međuopštinska školska sportska takmičenja i dr.);
5. organizaciju, održavanje i realizaciju programa koji doprinose podizanju kvaliteta u oblasti svih segmenata sporta;
6. organizaciju, održavanje i realizaciju programa koji doprinose zdravstvenoj prevenciji građana kroz bavljenje rekreativnim sportom;
7. organizaciju, održavanje i realizaciju programa koji doprinose unapređivanju i omasovljavanju sporta u predškolskim ustanovama i školama;
8. promovisanje sporta kao segmenta zdravog životnog stila;
9. socijalnu integraciju osoba s posebnim potrebama kroz sportske aktivnosti;
10. da su programi od nacionalnog značaja, odnosno od značaja za Gradsku opštinu Vračar, ili od šireg regionalnog, tj. međunarodnog značaja.
Sredstva namenjena za sufinansiranje aktivnosti fizičkih lica-sportista mogu se koristiti za:
1. sportsku opremu;
2. zakup prostora za treninge:
3. učešće na pripremama, turnirima, takmičenjima i sl.:
a/ na teritoriji grada Beograda
b/ na teritoriji Republike Srbije
v/ međunarodna takmičenja, turniri i sl.
Prijave za sufinansiranje aktivnosti sportista podnose se Komisiji na propisanom prijavnom obrascu.
Nepotpune prijave Komisija neće razmatrati.

Ovde možete preuzeti