euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Грађевинске дозволе обједињена процедура

Захтев је иницијални акт којим се покреће обједињена процедура која обухвата поступања надлежних органа по захтеву грађанки и грађана, а односи се на изградњу, доградњу или реконструкцију објеката.

Обједињена процедура укључује издавање грађевинске дозволе, односно решења из чл. 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења.

У складу са чланом 8а Закона о планирању и изградњи, чије се одредбе примењују од 1. јануара 2016. године, подношење захтева, размена докумената и поднесака у обједињеној процедури обављају се електронским путем.

Сва акта која у вези са обједињеном процедуром доносе надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у обједињеној процедури, укључујући и техничку документацију, достављају се у форми електронског документа.

Захтеве за издавање одобрења која се издају у поступку обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и изградњи (грађевинске дозволе, решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, употребне дозволе) можете поднети на званичној интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије.

Овде можете преузети:

351-515-2022 Грађевинска дозвола Коче Капетана 49 од 2.8.2022. (објављено 4.8.2022.)

351-475-2022 Решење о одбацивању Кнегиње Јулије 5 од 3.8.2022. (објављено 4.8.2022.)

351-404-2022 Употребна дозвола Молерова 57 од 3.8.2022. (објављено 3.8.2022.)

351-522-2022 Решење о одбацивању захтева Михаила Гавриловића 3 од 3.8.2022. (објављено 3.8.2022.)

351-514-2022 Потврда о пријави радова Његошева 12 од 2.8.2022. (објављено 3.8.2022.)

351-459-2022 Потврда о пријави радова Кнеза Милоша од 3.8.2022. (објављено 3.8.2022.)

351-414-2022 Употребна дозвола Церска 107 од 2.8.2022. (објављено 3.8.2022.)

351-350-2022 Употребна дозвола Стојана Протића од 2.8.2022. (објављено 3.8.2022.)

251-439-2022 Решење о одбацивању ЂорЂа Вајферта 68 од 3.8.2022. (објављено 3.8.2022.)

351-514-2022 Решење о одобрењу Његошева 12 од 28.7.2022. (објављено 29.7.2022.)

351-507-2022 Решење о одбијању захтева Скерлићева 30 од 26.7.2022. (објављено 29.7.2022.)

351-469-2022 Грађевинска дозвола Јужни Булевар 174 од 25.7.2022. (објављено 29.7.2022.)

351-490-2022 Решење о одбацивању Војводе Хрвоја од 25.7.2022. (објављено 29.7.2022.)

351-266-2022 Потврда о пријави радова Саве Текалије 7 од 25.7.2022. (објављено 29.7.2022.)

351-397-2022 Потврда о пријави радова Кичевска 3 од 21.7.2022. (објављено 25.7.2022.)

351-409-2022 Потврда о пријави радова Господара Вучића 59 од 21.7.2022. (објављено 25.7.2022.)

351-486-2022 Решење о одбацивању Милешевска 51 од 19.7.2022. (објављено 25.7.2022.)

351-489-2022 Потврда о пријави радова Стојана Протића 12 од 22.7.2022. (објављено 25.7.2022.)

351-496-2022 Решење о одбацивању Шуматовачка 139-141 од 21.7.2022. (објављено 25.7.2022.)

351-497-2022 Решење о одбацивању Шуматовачка. 139-141 од 21.7.2022. (објављено 25.7.2022.)

351-498-2022 Решење о одбацивању Стојана Протића 15 од 21.7.2022. (објављено 25.7.2022.)

351-502-2022 Решење о одбацивању Хаџи Мелентијева 42 од 22.7.2022. (објављено 25.7.2022.)

351-505-2022 Решење о одбацивању Кнегиње Зорке 56 од 22.7.2022. (објављено 25.7.2022.)

351-514-2020 Потврда о пријави радовa Јужни Булевар 32-34 од 21.7.2022. (објављено 25.7.2022.)

351-26-2022 Потврда о пријави радова Стојана Протића од 18.7.2022.  (објављено 19.7.2022. године)

351-402-2022 Употребна дозвола Милешевска 58 од 18.7.2022.  (објављено 19.7.2022. године)

351-442-2022 Решење о одбацивању  Сазонова 91 од 14.7.2022.  (објављено 19.7.2022. године)

351-452-2022 Грађевинска дозвола Николаја Хартвига 3 од 13.7.2022.  (објављено 19.7.2022. године)

351-478-2022 Употребна дозвола Дубљанска 44 од 18.7.2022.  (објављено 19.7.2022. године)

351-457-2022 Решење о одбацивању Господара Вучића 117 од 7.7.2022.  (објављено 14.7.2022. године)

351-459-2022 Решење о одобрењу извођења радова Кнеза Милоша од 12.7.2022.  (објављено 14.7.2022. године)

351-472-2022 Употребна дозвола Његошева 46 од 13.7.2022.  (објављено 14.7.2022. године)

351-435-2022 Грађевинска дозвола Господара Вучића 119 од 7.7.2022.  (објављено 12.7.2022. године)

351-445-2022 Решење о одобрењу извођења радова Кичевска 3 од 6.7.2022.  (објављено 12.7.2022. године)

351-461-2022 Решење о одбацивању Хаџи Мелентијева 42 од 6.7.2022.  (објављено 12.7.2022. године)

351-462-2022 Грађевинска дозвола Светолика Ранковића 4 од 11.7.2022.  (објављено 12.7.2022. године)

351-409-2022 Грађевинска дозвола Господара Вучића 59 од 6.7.2022.  (објављено 7.7.2022. године)

351-440-2022 Решење о одобрењу извођења радова Хаџи Милентијева 75 од 7.7.2022.  (објављено 7.7.2022. године)

351-460-2022 Решење о одбацивању Вукице Митровић 11  од 6.7.2022.  (објављено 7.7.2022. године)

351-215-2022 Потврда о пријави радова Чубурска 18 од 4.7.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-240-2020 Потврда о пријави радова Трнска 3а од 4.7.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-284-2022 Потврда о пријави радова Краља Милана 25 од 5.7.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-292-2022 Решење о одбацивању захтева Дубљанска 44 од 5.7.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-336-2022 Решење о одбацивању Јужни булевар од 23.6.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-396-2022 Решење о одбацивању Његошева 46 од 5.7.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-421-2022 Решење о одбацивању Михаила Гавриловића 3 од 23.6.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-423-2022 Решење о одобрењу извођења радова Хаџи Проданова 20 од 1.7.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-437-2022 Решење о одбацивању Скерлићева 16 од 30.6.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-438-2022 Решење о одбацивању Максима Горког 25 од 29.6.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-444-2022 Решење о одбацивању Пожаревачка 20 од 30.6.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-446-2022 Грађевинска дозвола Новопазарска 16 од 5.7.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-447-2022 Решење о одобрењу извођења радова Саве Текалије 1 од 5.7.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-449-2022 Решење о одобрењу извођења радова Хаџи Мелентијева 54 од 4.7.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-454-2022 Решење о одбацивању Светог Саве 20 од 4.7.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-418-2022 Решење о одбацивању Молерова 46а  од 22.6.2022.  (објављено 22.6.2022. године)

351-424-2022 Решење о одбацивању Кнегиње Зорке 56 од 20.6.2022. (објављено 21.6.2022.)

351-420-2022 Решење о одбацивању Хаџи Мелентијева 54 од 16.6.2022. (објављено 21.6.2022.)

351-415-2022 Решење о одбацивању Саве Текалије 6 од 17.6.2022. (објављено 21.6.2022.)

351-272-2022 Потврда о пријави радова Церска 22 од 13.6.2022. (објављено 15.6.2022.)

351-374-2022 Употребна Шуматовачка 102 од 9.6.2022. (објављено 15.6.2022.)

351-391-2022 Решење о одобрењу извођења радова Крунска 10 од 14.6.2022. (објављено 15.6.2022.)

351-397-2022 Решење о одобрењу извођења радова Кичевска 3 од 10.6.2022. (објављено 15.6.2022.)

351-403-2022 Решење о одбацивању Моравска 8 од 10.6.2022. (објављено 15.6.2022.)

351-342-2022 Употребна дозвола  Сазонова 51 од 6.6.2022. (објављено 10.6.2022.)

351-366-2022 Решење о одбацивању захтева Ђорђа Вајферта 68 од 8.6.2022. (објављено 10.6.2022.)

351-380-2022 Решење о одбацивању захтева Смиљанићева 39 од 2.6.2022. (објављено 10.6.2022.)

351-383-2022 Решење о одбацивању Светог Саве 20 од 3.6.2022. (објављено 10.6.2022.)

351-387-2022 Решење о одбацивању Максима Горког 45 од 9.6.2022. (објављено 10.6.2022.)

351-399-2022 Употребна дозвола Дубљанска 37 од 9.6.2022. (објављено 10.6.2022.)

351-334-2022 Употребна дозвола Краља Милутина 11 од 2.6.2022. (објављено 2.6.2022. године)

351-346-2022 Решење о одбацивању Церска 45 од 30.5.2022. (објављено 2.6.2022. године)

351-349-2022 Решење о одбацивању захтева Милешевска 58 од 1.6.2022. (објављено 2.6.2022. године)

351-375-2022 Решење о одбацивању Господара Вучичћа 59 од 1.6.2022. (објављено 2.6.2022. године)

351-333-2022 Употребна дозвола Граничарска 12 од 23.5.2022. (објављено 25.5.2022. године)

351-353-2022 Решење о одбацивању Скерлићева 16 од 24.5.2022. (објављено 25.5.2022. године)

351-357-2022 Решење о одобрењу извођења радова Младе Босне 5 од 24.5.2022. (објављено 25.5.2022. године)

351-215-2022 Грађевинска дозвола Чубурска 18  од 18.5.2022. (објављено 19.5.2022.)

351-245-2022 Потврда о пријави радова Дубљанска 37  од 18.5.2022. (објављено 19.5.2022.)

351-289-2022 Решење о одбацивању Ђорђа Вајферта 68 од 17.5.2022. (објављено 19.5.2022.)

351-305-2022 Употребна дозволa Војислава Илића 36 од 16.5.2022. (објављено 19.5.2022.)

351-216-2022 Потврда о пријави радова Војводе Хрвоја 16 од 11.5.2022. (објављено 17.5.2022. године)

351-271-2022 Решење о одбацивању Милешевска 58 од 13.5.2022. (објављено 17.5.2022. године)

351-312-2022 Решење о одбацивању Господара Вучића 59 од 11.5.2022. (објављено 17.5.2022. године)

351-318-2022 Решење о одбацивању Интернационалних Бригада 66-68 од 12.5.2022. (објављено 17.5.2022. године)

351-319-2022 Решење о одбацивању Голсвордијева 26 од 13.5.2022. (објављено 17.5.2022. године)

351-320-2022 Решење о одбацивању Младе Босне 5  од 16.5.2022. (објављено 17.5.2022. године)

351-266-2022 Грађевинска дозвола Новопазарска 16 од 28.4.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-44-2022 Потврда о пријави радова Младе Босне 28 од 28.4.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-201-2022 Потврда о пријави радова Булевар краља Александра 18 од 4.5.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-209-2022 Потврда о пријави радова Петроградска 9 од 10.5.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-223-2022 Потврда о пријави радова Молерова од 9.5.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-225-2022 Потврда о пријави радова Патријарха Варнаве 18 од 9.5.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-231-2022 Решење о одбацивању Сазонова 89 од 4.5.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-266-2022 Потврда о пријави радова Новопазарска 16 од 10.5.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-272-2022 Грађевинска дозвола Церска 22 од 6.5.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-291-2022 Решење о одбацивању Крунска 62а од 9.5.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-295-2022 Решење о одбацивању Јована Рајића 12 од 9.5.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-296-2022 Решење о одбацивању захтева Хаџи Мелентијева 56 од 10.5.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-302-2022 Решење о одбацивању захтева Веле Негринове 12 од 10.5.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-303 -2022 Решење о одбацивању Баба Вишњина 17 од 10.5.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-316-2021 Потврда о пријави радова Кнегиње Зорке 5 од 10.5.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-270-2022 Решење о одбацивању Светолика Ранковића 4 од 27.4.2022. (објављено 28.4.2022.)

351-267-2022 Решење о одбацивању Крунска 10 од 26.4.2022. (објављено 28.4.2022.)

351-262-2022 Решење о одбацивању Војислава Илића 36 од 27.4.2022. (објављено 28.4.2022.)

351-256-2022 Решење о одбацивању Церска 107 од 21.4.2022. (објављено 28.4.2022.)

351-254-2022 Решење о одбацивању Дубљанска 37 од 21.4.2022. (објављено 28.4.2022.)

351-245-2022 Решење о одобрењу извођења радова Дубљанска 37 од 27.4.2022. (објављено 28.4.2022.)

351-239-2022 Потврда о пријави радова Церска од 27.4.2022. (објављено 28.4.2022.)

351-216-2022 Грађевинска дозвола Војводе Хрвоја 16 од 27.4.2022. (објављено 28.4.2022.)

351-183-2022 Решење о одбацивању Моме Капора од 29.4.2022. (објављено 28.4.2022.)

351-224-2022 Потврда о пријави радова Интернационалних бригада 87  од 19.4.2022. (објављено 21.4.2022. године)

351-225-2022 Грађевинска дозвола Патријарха Варнаве 18 од 19.4.2022. (објављено 21.4.2022. године)

351-234-2022 Решење о одбацивању Војислава Илића 36 од 14.4.2022. (објављено 21.4.2022. године)

351-239-2022 Грађевинска дозвола Церска 100 од 19.4.2022. (објављено 21.4.2022. године)

351-241-2022 Решење о одбацивању  Граничарска 12 од 18.4.2022. (објављено 21.4.2022. године)

351-244-2022 Решење о одбацивању Церска 22 од 14.4.2022. (објављено 15.4.2022.)

351-228-2022 Решење о одбацивању Новопазарска 16 од 14.4.2022. (објављено 15.4.2022.)

351-209-2022 Решење о одобрењу извођења радова Петроградска 9 од 13.4.2022. (објављено 15.4.2022.)

351-206-2022 Решење о одбацивању Шуматовачка 110 од 6.4.2022. (објављено 15.4.2022.)

351-226-2022 Решење о одбацивању Смиљанићева 18 oд 7.4.2022. (објављено 14.4.2022.)

351-224-2022 Грађевинска дозвола Интернационалних бригада 87 oд 13.4.2022. (објављено 14.4.2022.)

351-223-2022 Грађевинска дозвола Молерова oд 13.4.2022. (објављено 14.4.2022.)

351-221-2022 Решење о одбацивању Сазонова 88 oд 7.4.2022. (објављено 14.4.2022.)

351-210-2022 Решење о одбацивању захтева Стојана Протића 59 oд 6.4.2022. (објављено 14.4.2022.)

351-201-2022 Решење о одобрењу извођења радова Булевар Краља Александра 81 oд 11.4.2022. (објављено 14.4.2022.)

351-199-2022 Потврда о пријави радова Церска 107 oд 8.4.2022. (објављено 14.4.2022.)

351-166-2022 Потврда о пријави радова Хаџи Проданова 2 oд 11.4.2022. (објављено 14.4.2022.)

351-217-2022 Решење о одбацивању Церска 100 од 6.4.2022. (објављено 7.4.2022.)

351-208-2022 Решење о одобрењу извођења радова Дубљанска 27 од 6.4.2022. (објављено 7.4.2022.)

351-205-2022 Решење о одбацивању Сазонова 51 од 5.4.2022. (објављено 7.4.2022.)

351-200-2022 Решење о одбацивању Дубљанска 44 од 6.4.2022. (објављено 7.4.2022.)

351-793-2021 закључака о одбацивању Шуматовачка 102 од 1.4.2022. (објављено 5.4.2022.)

351-205-2022 Решење о одбацивању Сазонова 51 од 5.4.2022. (објављено 5.4.2022.)

351-194-2022 Решење о одбацивању Хаџи Мелентијева 53 од 1.4.2022. (објављено 5.4.2022.)

351-192-2022 Решење о одбацивању Церска 22 од 31.3.2022. (објављено 5.4.2022.)

351-180-2022 Решење о одбацивању захтева Војислава Илића 36 од 4.4.2022. (објављено 5.4.2022.)

351-122-2022 Потврда о пријави радова Дубљанска 37 од 1.4.2022. (објављено 5.4.2022.)

351-121-20222 Решење о одбацивању Молерова од 1.4.2022. (објављено 5.4.2022.)

351-822-2021 Решење о одбацивању Веле Нигринове 12 од 30.3.2022. (објављено 31.3.2022.)

351-617-2021 Потврда о пријави радова Хаџи Проданова 2 од 31.3.2022. (објављено 31.3.2022.)

351-199-2022 Грађевинска дозвола Церска 107 од 30.3.2022. (објављено 31.3.2022.)

351-169-2022 Решење о одбацивању Краља Милана 25 од 29.3.2022. (објављено 31.3.2022.)

351-183-2022 Решење о одбацивању Моме Капора од 29.3.2022. (објављено 31.3.2022.)

351-173-2022 Решење о одбацивању Церска 107 од 23.3.2022. (објављено 31.3.2022.)

351-171-2022 Решење о одбацивању Новопазаска 16 од 24.3.2022. (објављено 31.3.2022.)

351-170-2022 Решење о одбацивању Патријарха Варнаве 18 од 24.3.2022. (објављено 31.3.2022.)

351-166-2022 Решење о одобрењу извођења радова Хаџи Проданова 2 од 28.3.2022. (објављено 31.3.2022.)

351-153-2022 Употребна дозвола Саве Текалије 6 од 28.3.2022. (објављено 31.3.2022.)

351-139-2022 Решење о одбацивању Симе Игуманова 25 од 25.3.2022. (објављено 31.3.2022.)

351-111-2022 Решење о одбацивању Граничараска 12 од 29.3.2022. (објављено 29.3.2022.)

351-97-2021 Решење о одбацивању Церска 78 од 29.3.2022. (објављено 31.3.2022.)

351-85-2022 Решење о одбацивању Господара Вучића 143 од 24.3.2022. (објављено 31.3.2022.)

351-122-2022 Решење о одобрењу извођења радова Дубљанска 37 од 11.3.2022. (објављено 16.3.2022.)

351-121-2022 Грађевинска дозвола Цара Николаја 72 од 14.3.2022. (објављено 16.3.2022.)

351-93-2022 Употребна дозвола  Смиљанићева 38 од 9.3.2022. (објављено 16.3.2022.)

351-110-2022 Решење о одбацивању Војводе Хрвоја 16  од 9.3.2022. (објављено 16.3.2022.)

351-143-2022 Решење о одбацивању Војислава Илића 36  од 11.3.2022. (објављено 16.3.2022.)

351-140-2022 Решење о одбацивању Стојана Протића 59 од 11.3.2022. (објављено 16.3.2022.)

351-144-2022 Решење о одбацивању Светог Саве 20 од 14.3.2022. (објављено 16.3.2022.)

351-53-2022 Решење о одбацивању Саве Текелије 6 од 9.3.2022. (објављено 16.3.2022.)

351-33-2022 Решење о одбацивању Скерлићева 6 од 18.2.2022. (објављено 16.3.2022.)

351-904-2021 Потврда о пријави радова Краља Милутина 11 од 15.3.2022. (објављено 16.3.2022.)

351-134-2022 Решење о одбацивању Браће Недића 2 од 7.3.2022. (објављено 10.3.2022.)

351-131-2022 Решење о одбацивању Церска 107 од 7.3.2022. (објављено 10.3.2022.)

351-894-2021 Потврда о пријави радова Михајла Гавриловића 23 од 28.2.2022. (објављено 8.3.2022.)

351-135-2021 Решење о одбацивању Симе Игуманова 25 од 4.3.2022. (објављено 8.3.2022.)

351-132-2022 Решење о oдобрењу извођења радова Смиљанићева 18  од 7.3.2022. (објављено 8.3.2022.)

351-116-2021 Решење о одобрењу извођења радова Синђелићева 4 од 4.3.2022. (објављено 8.3.2022.)

351-102-2022 Решење о одобрењу извођења радова Голсвордијева 33  од 4.3.2022. (објављено 8.3.2022.)

351-29-2022 Решење о одбацивању Симе Игуманова 25 од 21.2.2022. (објављено 24.2.2022.)

351-55-2022 Решење о одбацивању Шуматовачка 139 од 22.2.2022. (објављено 24.2.2022.)

351-71-2022 Решење о одбацивању Цара II Николаја од 22.2.2022. (објављено 24.2.2022.)

351-904-2021 Решење о одобрењу извођења радова Краља Милутина 11 од 22.2.2022. (објављено 24.2.2022.)

351-45-2022 Потврда о пријави радова Бјелановићева 1 од 21.2.2022. (објављено 22.2.2022.)

351-33-2022 Решење о одбацивању Скерлићева 6 од 18.2.2022. (објављено 22.2.2022.)

351-36-2022 Решење о одбацивању Граничарска 12 од 21.2.2022. (објављено 22.2.2022.)

351-57-2022 Решење о обустави Сазонова 89 од 18.2.2022. (објављено 22.2.2022.)

351-58-2022 Решење о одобрењу извођења радова Ресавска 12б од 11.2.2022. (објављено 22.2.2022.)

351-69-2022 Грађевинска дозвола Јужни булевар од 18.2.2022. (објављено 22.2.2022.)

351-75-2022 Решење о обустави Војводе Хрвоја 16 од 18.2.2022. (објављено 22.2.2022.)

351-86-2022 Решење о одобрењу извођења радова Масарикова 4 од 21.2.2022. (објављено 22.2.2022.)

351-894-2021 Грађевинска дозвола Михаила Гавриловића 23 од 9.2.2022. (објављено 22.2.2022.)

351-50-2022 Решење о одбацивању Хаџи Мелентијева 53 од 3.2.2022. (објављено 10.2.2022.)

351-50-2022 Решење о одбацивању Хаџи Мелентијева 53 од 3.2.2022. (објављено 10.2.2022.)

351-44-2022 Грађевинска дозвола Младе Босне 28 од 7.2.2022. (објављено 10.2.2022.)

351-42-2022 Решење о одбацивању Смиљанићева 18 од 7.2.2022. (објављено 10.2.2022.)

351-30-2022 Решење о одобрењу извођења радова Хаџи Мелентијева 45 од 2.2.2022. (објављено 10.2.2022.)

351-27-2022 Грађевинска дозвола Лозничка 13 од 1.2.2022. (објављено 10.2.2022.)

351-5-2022 Грађевинска дозвола Господара Вучића 121 од 31.1.2022. (објављено 2.2.2022.)

351-24-2022 Употребна дозвола Ђердапска 9 од 31.1.2022. (објављено 2.2.2022.)

351-45-2022 Грађевинска дозвола Бјелановићева 1 од 1.2.2022. (објављено 2.2.2022.)

351-14-2022 Решење о одбацивању Синђелићева 4 од 31.1.2022. (објављено 1.2.2022.)

351-34-2022 Решење о одбацивању Ресавска 12б од 27.1.2022. (објављено 1.2.2022.)

351-836-2021 Употребна дозвола  Максима Горког 81 од 27.1.2022. (објављено 1.2.2022.)

351-868-2021 Решење о одбацивању Светолика Ранковића 4 од 31.1.2022. (објављено 1.2.2022.)

351-4-2022 Решење о одбијању Краља Милана 25 од 25.1.2022. (објављено 27.1.2022.)

351-8-2022 Решење о одбацивању Голсвордијева 33 од 26.1.2022. (објављено 27.1.2022.)

351-749-2021 Решење о одбацивању Граничарска 12 од 19.1.2022. (објављено 27.1.2022.)

351-820-2021 Решење о одбацивању Церска 78 од 26.1.2022. (објављено 27.1.2022.)

351-879-2021 Решење о одбацивању Милешевска 58 од 24.1.2022. (објављено 27.1.2022.)

351-891-2021 Решење о одбацивању Господара Вучића 143 од 26.1.2022. (објављено 27.1.2022.)

351-895-2021 Решење о употребној дозволи Шуматовачка 72 од 26.1.2022. (објављено 27.1.2022.)

351-905-2021 Решење о одбацивању Младе Босне 28 од 19.1.2022. (објављено 21.1.2022.)

351-749-2021 Решење о одбацивању Граничарска 12 од 19.1.2022. (објављено 21.1.2022.)

351-890-2021 Решење о одбацивању Бјелановићева 1 од 17.1.2022. (објављено 19.1.2022.)

351-856-2021 Грађевинска дозвола Чернишевског 8 од 17.1.2022. (објављено 19.1.2022.)

351-874-2021 Решење о одбацивању Ђердапска 9 од 13.1.2022. (објављено 19.1.2022.) 

351-843-2021 Потврда о пријави радова Дубљанска 5 од 13.1.2022. (објављено 19.1.2022.)

351-766-2021 Решење о одбацивању Скерлићева 6 од 11.1.2022. (објављено 19.1.2022.)

Skip to content