euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Одељење за општу управу и заједничке послове

Зорица Станојевић

Начелник одељења

Телефон: 011 30 81 581

Е-пошта: z.stanojevic@vracar.rs

9. спрат, канцеларија 901

Вујо Грујић

Координатор одељења

Телефон: 011 30 81 548

Е-пошта: v.grujic@vracar.rs

Канцеларија 906, IX спрат

Ивана Тадић

Координатор одељења

Телефон: 011 30 81 508

Е-пошта: i.tadic@vracar.rs

Канцеларија 907, IX спрат

Ивана Сечкар

Шеф Писарнице

Телефон: 011 30 81 410

Е-пошта: i.seckar@vracar.rs

Приземље управне зграде ГО Врачар

Константин Бркић

Шеф Одсека за општу управу и управљање људским ресурсима

Телефон: 011 30 81 576

Е-пошта: k.brkic@vracar.rs

9. спрат, канцеларија 905

Драгић Топаловић

Шеф Одсека за заједничке послове

Телефон: 011 30 81 572

Е-пошта: d.topalovic@vracar.rs

9. спрат, канцеларија 903

Бојана Васиљевић Спасов

Руководилац Услужног центра

Телефон: 011 30 81 403

Е-пошта: b.spasov@vracar.rs

Приземље Управне зграде ГО Врачар

Драган Јанковић

Руководилац Групе за послове одбране и ванредних ситуација

Телефон: 011 30 81 523

Е-пошта: d.jankovic@vracar.rs

9. спрат, канцеларија 904

Одељење за општу управу и заједничке послове врши следеће послове:

– послове писарнице и архиве;
– припрема или координира припрему образаца за подношење захтева у Управи Градске општине;
– предлаже мере за бољу доступност Управе Градске општине лицима са посебним потребама;
– предлаже мере и стара се о заштити података о личности, у складу са законом;
– стручне, административне и техничке послове за органе који спроводе изборе за одборнике у Скупштини Градске општине и одређене стручне, административне и техничке послове за потребе Републичке изборне комисије у поступку одржавања избора;
– води део бирачког списка за подручје ГО Врачар и Посебни бирачки списак;
– стручне и административне послове који се односе на спровођење референдума грађана и друге облике непосредног учешћа грађана у обављању послова Градске општине;
– стручно-техничке послове за Комисију за попис становништва;
– организује рад Услужног центра у коме се: дају информације о остваривању права грађана у Управи Градске општине, стављају на увид прописи на основу којих раде унутрашње организационе јединице Управе Градске општине, дају објашњења о њиховој примени, пружа помоћи у остваривању права и обавеза странака, дају обавештења о решавању захтева, примају примедбе на рад и др.;
– пружање бесплатне правне помоћи;
– израђује нацрте и предлоге нормативних аката везаних за организацију и рад Управе Градске општине и за све сегменте управљања људским ресурсима;
– обавља стратешку, административну и оперативну функцију у области управљања људским ресурсима;
– предлаже израду и имплементацију стратегије управљања људским ресурсима, припрема све планове који се односе на људске ресурсе: кадровски, обуке, коришћења годишњих одмора;
– предлаже унапређење мотивације запослених кроз предлагање мера напредовања и награђивања;
– спроводи процедуру новог запошљавања;
– води персоналне и друге евиденције у складу са законом;
– послове планирања, управљања, унапређења и контроле система менаџмента квалитетом (QМС) и система менаџмента животном средином (ЕМС);
– пројектовање, односно аплицирање и одржавање информационог система за потребе општинских органа и обучавање корисника тих система;
– увођење е-управе и администрирање успостављених система;
– одржавање сервера и базе података, обезбеђивање заштите и интегритета података;
– обезбеђивање несметане међусобне електронске комуникације општинских органа и њихове комуникације са грађанима и другим субјектима и др.;
– стручне, административне и техничке послове за потребе Штаба за ванредне ситуације Градске општине и у сарадњи са Штабом учествује у планирању и реализацији активности истог;
– послове одбране и израде нацрта плана одбране а на основу извода из плана одбране Републике Србије и Града Београда;
– стара се о изради печата, води евиденцију израђених печата и запослених који су за њих задужени;
– послови из области безбедности и заштите здравља на раду;
– прати стања ажурности у решавању управних предмета у вршењу послова државне управе који су јој поверени;
– послове формирања, ажурирања и рада са базама података за потребе Управе Градске општине у целини;
– послове текућег и инвестиционог одржавања пословних објеката и опреме општинских органа;
– организовање и контрола послова физичког обезбеђења пословног објекта Градске општине;
– организовање и спровођење превентивних и других мера заштите од пожара;
– коришћење, одржавање зграде и простора, одржавање чистоће, економата, умножавање материјала и други послови логистичке подршке и обезбеђење других услова рада за директне кориснике буџета;
– издавање потврда о издржавању и породичном стању;
– послове кафе кухиње и репрезентације;
– давање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа у областима из делокруга рада;
– покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана и од значаја за рад Одељења и Управе градске општине у целини;
– израду нацрта одлука и других аката и обављање послова стручног опслуживања Скупштине Градске општине и њених радних тела, председника Градске општине, Већа Градске општине и локалног обудсмана из делокруга рада Одељења и вршење других послова утврђених законом и другим прописима из делокруга рада Одељења.

Skip to content