A A A

Kabinet predsednika opštine

Kabinet predsednika/predsednice gradske opštine obavlja stručne, operativne, organizacione i administrativno-tehničke poslove za potrebe predsednika/predsednice gradske opštine, a koji se odnose na:

  • neposredno izvršavanje, evidentiranje i praćenje izvršavanja donetih akata predsednika/predsednice;
  • pripremanje programa rada predsednika/predsednice;
  • poslove protokola predsednika/predsednice;
  • poslove komunikacije sa javnošću predsednika/predsednice koji se odnose na obaveštavanje javnosti o radu predsednika/predsednice i planiranim aktivnostima za naredni period; organizaciju konferencija za štampu;
  • poslove međunarodne saradnje i druge poslove po nalogu predsednika/predsednice kao i druge organizacione i administrativno-tehničke poslove za potrebe predsednika/predsednice i ostale poslove po nalogu predsednika/predsednice.

Kabinet predsednika/predsednice razmatra predstavke, pritužbe, peticije i predloge građana, upućene predsedniku/predsednici, postupa po njima i o tome obaveštava građane

Šef kabineta

Nikola Jelenković
tel. 3081-442, E-pošta