A A A

Одељење за буџет, привреду и друштвене делатности

Одељење за буџет, привреду и друштвене делатности врши послове који се односе на:

 • послове буџета – планирање, припрема, нацрт буџета и извршење буџета; обавештавање корисника буџетских средстава о одобреним апропријацијама и квотама; планирање буџетске ликвидности готовинских токова у оквиру планова за извршење; одобравање преузетих обавеза и прослеђивање трезору ради извршења; припрема предлога одлуке о употреби сталне и текуће буџетске резерве; вршење евентуалних корекција плана; састављање консолидованог завршног рачуна буџета и подношење извршном органу локалне власти;
 • послове трезора – финансијско планирање, управљање готовинским средствима, контролу расхода која обухвата управљање процесима одобравања преузимања обавеза, проверу пријема добара и услуга и одобравање плаћања на терет буџетских средстава, управљање дугом, буџетско рачуноводство и извештавање које обухвата рачуноводствене послове за обраду плаћања и евидентирања примања, вођење дневника, главне књиге трезора и главне књиге директних и индиректних корисника и одабраних помоћних књига за сва примања и издатке, донације и друге видове помоћи и финансијско извештавање и управљање финансијским информационим системом;
 • праћење стања и предлагање мера за развој угоститељства, занатства, трговине, туризма и оснивање туристичке организације, мале привреде и приватног предузетништва на подручју градске општине;
 • праћење рада туристичке организације чији је оснивач градска општина; вођење регистра предузетника и издавање одговарајућих уверења из регистра;
 • оверу уговора о раду са кућним помоћним особљем и за обављање послова ван просторија послодавца;
 • стручне послове у вези са статусом избеглих и прогнаних лица поверених од стране министарства;
 • сахрањивање лица без сродника;
 • послове признавања права на материјалну заштиту лица на обавезној војној служби;
 • вођење поступка и доношење решења за признавање права у области борачко инвалидске заштите ратним и мирнодопским војним инвалидима, цивилним инвалидима рата и корисницима породичне инвалиднине;
 • послове исплате допунске инвалиднине, материјалног обезбеђења и месечног новчаног примања у складу са прописима Републике и Града;
 • вођење евиденције свих корисника и врсте права, издавање и оверавање књижица за повлашћену вожњу;
 • издавање и чување радних књижица;
 • послове у области друштвених делатности који се односе на сарадњу са установама, друштвеним организацијама и удружењима грађана у делатностима од интереса за градску општину;
 • послове ученичких и студентских кредита и стипендија;
 • праћење стања, давање мишљења и покретање иницијативе за решавање питања текућег одржавања дечијих вртића и основних школа, као и праћење наменског трошења одобрених средстава;
 • праћење уписа у први разред основне школе или специјалне школе и редовног похађања наставе;
 • покретање прекршајног поступка против родитеља, односно старатеља, чије дете не похађа припремни предшколски програм, није благовремено уписано и не похађа редовну наставу у основним школама, у складу са законом;
 • утврђивање мера и активности заштите и безбедности деце односно ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује установа, а у сарадњи са образовно-васпитном установом, у складу са законом;
 • организује послове који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 км и ученика основне школе на удаљености већој од 4 км од седишта школе;
 • превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе;
 • превоз ученика на републичка и међународна такмичења;
 • праћење и предлагање мера за подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на подручју градске општине и оснивање установа културе и предлагање мера за обезбеђивање услова за одржавање културних манифестација од значаја за градску општину;
 • праћење рада установа културе чије је оснивач градска општина;
 • праћење стања, давање мишљења и покретање иницијативе за изградњу и одржавање спортских објеката и установа чији је оснивач градска општина и за оснивање установа у области спорта, за задовољавање потреба грађана/грађанки у области спорта на подручју градске општине, обезбеђивање услова за реализацију система школског спорта на подручју градске општине и организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за градску општину, обезбеђивање услова за реализацију програма установа и омладинских организација;
 • пружање помоћи у стручним, административно-техничким и организационим пословима које обављају Канцеларија за националне мањине, Канцеларија за равноправност полова и Канцеларија за младе;
 • предлагање мера за развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су у суштински неједнаком положају са осталим грађанима/грађанкама, подстицање активности и пружање помоћи организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама на подручју градске општине;
 • предлагање мера за остваривање, заштиту и унапређење људских права и индивидуалних и колективних права припадника/припадница националних мањина и етничких група;
 • предлагање одговарајућих мера у области коришћења пословног простора и вршење послова везаних за уређење, обезбеђење и коришћење пословног простора чији је корисник градска општина;
 • праћење и утврђивање стања, давање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа у областима из делокруга рада;
 • покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација зарешавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана/грађанки и од значаја за рад Одељења и Управе градске општине у целини;
 • израду нацрта одлука и других аката и обављање послова стручног опслуживања Скупштине градске општине и њених радних тела, председника/председнице градске општине и Већа градске општине из делокруга рада Одељења и вршење других послова утврђених законом и другим прописима из делокруга рада Одељења. E-пошта

Начелник одељењe
Владан Алимпијевић, тел: 3081-547, E-пошта