A A A

Одељење за буџет, финансије и набавке

Одељење за буџет, финансије и набавке врши послове који се односе на:

  • послове буџета-планирање, припрема и израда буџета, ребаланса буџета и кварталних планова; анализирање захтева директних и индиректних корисника буџетских средстава и предлагање износа апропријација који се уносе у нацрт буџета, ребаланс буџета и кварталне планове; припремање материјала за измену апропријација и за ангажовање средстава сталне и текуће резерве; контролисање захтева за финансирање директих и индиректних корисника буџетских средстава; обавештавање корисника буџетских средстава о одобреним апропријацијама и квотама; планирање буџетске ликвидности готовинских токова у оквиру планова за извршење; одобравање преузетих обавеза и прослеђивање трезору ради реализације; корекција плана; састављање периодичних финансијских извештаја о извршењу буџета, састављање текстуалног консолидованог завршног рачуна са образложењем, извештајем о извршењу и извештајем о учинцима; припремање буџетских докумената који се објављују на саjту Општине, сарадња са институцијама ради унапређења грађанског учешћа, транспарентности буџета и родно одговорног буџетирања;
  • послове трезора-праћење прилива и одлива средстава на консолидованом рачуну Трезора; послови везани за буџетско рачуноводство и извештавање; управљање средствима на консолидованом рачуну Трезора, ликвидношћу, финансијским средствима и дугом; координирање и контрола функције трезора везано за пласирање и орочавање средстава; контрола прилива прихода и примања и извршавања расхода и издатака; отварање и гашење рачуна и подрачуна корисника јавних средстава и осталих корисника јавних средстава; контролисање захтева за финансирање директних и индиректних корисника буџетских средстава и реализација плаћања (путем електронског сервиса Управе за трезор, налогом за пренос и готовински); вођење дневника, главне књиге трезора и главне књиге директних и индиректних корисника и помоћних књига за приходе/примањa, донације, трансфере, као и других помоћних евиденција за којима се укаже потреба; финансијско извештавање и управљање финансијским информационим системом; састављање и попуњавање прописаних образаца консолидованог годишњег финансијског извештаја-завршног рачуна, у законом предвиђеном року; спровођење завршних књижења и утврђивање финансијског резултата; контрола, евиденција и чување меница, банкарских гаранција и осталих средстава обезбеђења; обрачун и исплата зарада, накнада, награда запосленима и других примања; обрачун и исплата месечних накнада за лица ангажована по основу свих врста уговора; обрачун и исплата путних динарских и девизних налога; обрачун месечне накнаде за друга правна лица; евидентирање свих промена на дневном нивоу које се тичу запослених и лица ван радног односа; обрачун и евидентирање обустава и израда потврда; обрачун и иплата пореза и доприноса за све врсте плаћања које прати пореска пријава, попуњавање и слање пореских пријава; израда финансијских извештаја који се тичу запослених у вези са зарадама и накнадама, у законским роковима.
  • пословe финансија-стручнe пословe везане за финансијско-материјално пословање у оквиру средстава планираних буџетом за финансирање рада директних корисника буџетских средстава и индиректних корисника буџетских средстава и то: припрему и израду предлога финансијских планова, припрему и израду предлога решења за извршење финансијских трансакција; припрему и комплетирање документације за извршавање финансијских планова, као и припрему и контролу захтева и налога за плаћање; вођење помоћних књига и евиденција за директне и индиректне кориснике буџетских средстава и усклађивање података са главном књигом трезора и састављање периодичних и годишњих извештаја и завршних рачуна директних корисника буџетских средстава; вођење помоћних књига купаца и добављача, израда и књижење фактура за учешће у заједничким трошковима, вођење евиденције основних средстава кроз помоћну књигу основних средстава, припрема документације за спровођење редовног и ванредних извештаја о попису имовине, обавеза и потраживања, спровођење припремних радњи за књижење Одлуке о попису и завршног финансијског извештаја, књиговодствено евидентирање и праћење уговора, као и друге финансијско-материјалне послове;
  • пословe набавки-спровођење јавних набавки и других набавки које немају карактер јавних, стручне послове у области јавних набавки који се односе на: учествовање у припреми интерних нормативних аката из области јавних набавки, доношење Плана јавних набавки и Плана набавки које немају карактер јавних, спровођење поступака јавне набавке, израда конкурсне документа-ције, израда уговора о јавној набавци, праћење извршења јавне набавке, подношење извештаја о спроведеним јавним набавкама и слично;
  • праћење и утврђивање стања, давање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописау областима из делокруга рада;
  • покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана и од значаја за рад Одељења и Управеу целини.

У Одељењу за буџет, трезор, финансије и набавке образују се уже унутрашње организационе  јединице:

  • Одсек за буџет;
  • Одсек за трезор;
  • Одсек за финансијско-материјалне послове;
  • Одсек за набавке.

У Одсеку за буџет врше се послови који односе на послове буџета – планирање, припрема и израда буџета, ребаланса буџета и кварталних планова; анализирање захтева директних и индиректних корисника буџетских средстава и предлагање износа апропријација који се уносе у нацрт буџета, ребаланс буџета и кварталне планове; припремање материјала за измену апропријација и за ангажовање средстава сталне и текуће резерве; контролисање захтева за финансирање директих и индиректних корисника буџетских средстава; обавештавање корисника буџетских средстава о одобреним апропријацијама и квотама; планирање буџетске ликвидности готовинских токова у оквиру планова за извршење; одобравање преузетих обавеза и прослеђивање трезору ради реализације; корекција плана; састављање периодичних финансијских извештаја о извршењу буџета, састављање текстуалног консолидованог завршног рачуна са образложењем, извештајем о извршењу и извештајем о учинцима; припремање буџетских докумената који се објављују на саjту Општине, сарадња са институцијама ради унапређења грађанског учешћа, транспарентности буџета и родно одговорног буџетирања;

У Одсеку за трезор врше се послови праћења прилива и одлива средстава на консолидованом рачуну Трезора; послови везани за буџетско рачуноводство и извештавање; управљање средствима на консолидованом рачуну Трезора, ликвидношћу, финансијским средствима и дугом; координирање и контрола функције трезора везано за пласирање и орочавање средстава; контрола прилива прихода и примања и извршавања расхода и издатака; отварање и гашење рачуна и подрачуна корисника јавних средстава и осталих корисника јавних средстава; контролисање захтева за финансирање директних и индиректних корисника буџетских средстава и реализација плаћања (путем електронског сервиса Управе за трезор, налогом за пренос и готовинским налогом); вођење дневника, главне књиге трезора и главне књиге директних и индиректних корисника и помоћних књига за приходе/примања, донације, трансфере, као и других помоћних евиденција за којима се укаже потреба, финансијско извештавање  и управљање финансијским информационим системом; састављање и попуњавање прописаних образаца консолидованог годишњег финансијског извештаја-завршног рачуна, у законом предвиђеном року; спровођење завршних књижења и утврђивање финансијског резултата; контрола, евиденција и чување меница, банкарских гаранција и осталих средстава обезбеђења; обрачун и исплата зарада, накнада, награда запосленима и других примања; обрачун и исплата месечних накнада за лица ангажована по основу свих врста уговора; обрачун и исплата путних динарских и девизних налога; обрачун месечне накнаде за друга правна лица; обрачун и иплата пореза и доприноса за све врсте плаћања које прати пореска пријава и попуњавање и слање пореских пријава; израда помоћних табела ради процене кварталних и годишњих финансијских планова и измена; евидентирање свих промена на дневном нивоу које се тичу запослених и лица ван радног односа; обрачун и евидентирање обустава и израда потврда; израда финансијских извештаја који се тичу запослених у вези са зарадама и накнадама, у законским роковима.

У Одсеку за финансијско-материјалне послове врше се стручни послови везани за финансијско-материјално пословање у оквиру средстава планираних буџетом за финансирање рада директних корисника буџетских средстава и индиректних корисника буџетских средстава и то: припрему и израду предлога финансијских планова, припрему и израду предлога решења за извршење финансијских трансакција; припрему и комплетирање документације за извршавање финансијских планова, као и припрему и контролу захтева и налога за плаћање; вођење помоћних књига и евиденција за директне и индиректне кориснике буџетских средстава и усклађивање података са главном књигом трезора и састављање периодичних и годишњих извештаја и завршних рачуна директних корисника буџетских средстава; вођење помоћних књига купаца и добављача, израда и књижење фактура за учешће у заједничким трошковима, вођење евиденције основних средстава кроз помоћну књигу основних средстава, припрема документације за спровођење редовног и ванредних извештаја о попису имовине, обавеза и потраживања, спровођење припремних радњи за књижење Одлуке о попису и завршног финансијског извештаја, књиговодствено евидентирање и праћење уговора, као и друге финансијско-материјалне послове;

У Одсеку за набавке врше се послови спровођења јавних набавки и других набавки које немају карактер јавних, стручни послови у области јавних набавки који се односе на учествовање у припреми интерних нормативних аката из области јавних набавки, израде предлога  Плана јавних набавки и Плана набавки које немају карактер јавних, припрема документације за израду финансијских планова и буџета, спровођење поступака јавних набавки, израда конкурсне документације, израда уговора о јавној набавци, праћење извршења јавне набавке, књиговодствено евидентирање уговора, подношење извештаја о спроведеним јавним набавкама; праћење и утврђивање стања, давање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа у областима из делокруга рада; покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана и од значаја за рад Одељења и Управе у целини.

 Начелник одељењe
Даница Милин, тел: 3081-547, E-пошта