A A A

Odeljenje za budžet, privredu i društvene delatnosti

Odeljenje za budžet, privredu i društvene delatnosti vrši poslove koji se odnose na:

 • poslove budžeta – planiranje, priprema, nacrt budžeta i izvršenje budžeta; obaveštavanje korisnika budžetskih sredstava o odobrenim aproprijacijama i kvotama; planiranje budžetske likvidnosti gotovinskih tokova u okviru planova za izvršenje; odobravanje preuzetih obaveza i prosleđivanje trezoru radi izvršenja; priprema predloga odluke o upotrebi stalne i tekuće budžetske rezerve; vršenje eventualnih korekcija plana; sastavljanje konsolidovanog završnog računa budžeta i podnošenje izvršnom organu lokalne vlasti;
 • poslove trezora – finansijsko planiranje, upravljanje gotovinskim sredstvima, kontrolu rashoda koja obuhvata upravljanje procesima odobravanja preuzimanja obaveza, proveru prijema dobara i usluga i odobravanje plaćanja na teret budžetskih sredstava, upravljanje dugom, budžetsko računovodstvo i izveštavanje koje obuhvata računovodstvene poslove za obradu plaćanja i evidentiranja primanja, vođenje dnevnika, glavne knjige trezora i glavne knjige direktnih i indirektnih korisnika i odabranih pomoćnih knjiga za sva primanja i izdatke, donacije i druge vidove pomoći i finansijsko izveštavanje i upravljanje finansijskim informacionim sistemom;
 • praćenje stanja i predlaganje mera za razvoj ugostiteljstva, zanatstva, trgovine, turizma i osnivanje turističke organizacije, male privrede i privatnog preduzetništva na području gradske opštine;
 • praćenje rada turističke organizacije čiji je osnivač gradska opština; vođenje registra preduzetnika i izdavanje odgovarajućih uverenja iz registra;
 • overu ugovora o radu sa kućnim pomoćnim osobljem i za obavljanje poslova van prostorija poslodavca;
 • stručne poslove u vezi sa statusom izbeglih i prognanih lica poverenih od strane ministarstva;
 • sahranjivanje lica bez srodnika;
 • poslove priznavanja prava na materijalnu zaštitu lica na obaveznoj vojnoj službi;
 • vođenje postupka i donošenje rešenja za priznavanje prava u oblasti boračko invalidske zaštite ratnim i mirnodopskim vojnim invalidima, civilnim invalidima rata i korisnicima porodične invalidnine;
 • poslove isplate dopunske invalidnine, materijalnog obezbeđenja i mesečnog novčanog primanja u skladu sa propisima Republike i Grada;
 • vođenje evidencije svih korisnika i vrste prava, izdavanje i overavanje knjižica za povlašćenu vožnju;
 • izdavanje i čuvanje radnih knjižica;
 • poslove u oblasti društvenih delatnosti koji se odnose na saradnju sa ustanovama, društvenim organizacijama i udruženjima građana u delatnostima od interesa za gradsku opštinu;
 • poslove učeničkih i studentskih kredita i stipendija;
 • praćenje stanja, davanje mišljenja i pokretanje inicijative za rešavanje pitanja tekućeg održavanja dečijih vrtića i osnovnih škola, kao i praćenje namenskog trošenja odobrenih sredstava;
 • praćenje upisa u prvi razred osnovne škole ili specijalne škole i redovnog pohađanja nastave;
 • pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja, odnosno staratelja, čije dete ne pohađa pripremni predškolski program, nije blagovremeno upisano i ne pohađa redovnu nastavu u osnovnim školama, u skladu sa zakonom;
 • utvrđivanje mera i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece odnosno učenika za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje ustanova, a u saradnji sa obrazovno-vaspitnom ustanovom, u skladu sa zakonom;
 • organizuje poslove koji se odnose na: prevoz dece i njihovih pratilaca radi pohađanja pripremnog predškolskog programa na udaljenosti većoj od 2 km i učenika osnovne škole na udaljenosti većoj od 4 km od sedišta škole;
 • prevoz, smeštaj i ishranu dece i učenika sa smetnjama u razvoju, bez obzira na udaljenost mesta stanovanja od škole;
 • prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja;
 • praćenje i predlaganje mera za podsticanje razvoja kulturno-umetničkog stvaralaštva i amaterizma na području gradske opštine i osnivanje ustanova kulture i predlaganje mera za obezbeđivanje uslova za održavanje kulturnih manifestacija od značaja za gradsku opštinu;
 • praćenje rada ustanova kulture čije je osnivač gradska opština;
 • praćenje stanja, davanje mišljenja i pokretanje inicijative za izgradnju i održavanje sportskih objekata i ustanova čiji je osnivač gradska opština i za osnivanje ustanova u oblasti sporta, za zadovoljavanje potreba građana/građanki u oblasti sporta na području gradske opštine, obezbeđivanje uslova za realizaciju sistema školskog sporta na području gradske opštine i organizovanje i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za gradsku opštinu, obezbeđivanje uslova za realizaciju programa ustanova i omladinskih organizacija;
 • pružanje pomoći u stručnim, administrativno-tehničkim i organizacionim poslovima koje obavljaju Kancelarija za nacionalne manjine, Kancelarija za ravnopravnost polova i Kancelarija za mlade;
 • predlaganje mera za razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, kao i sa licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima/građankama, podsticanje aktivnosti i pružanje pomoći organizacijama osoba sa invaliditetom i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na području gradske opštine;
 • predlaganje mera za ostvarivanje, zaštitu i unapređenje ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika/pripadnica nacionalnih manjina i etničkih grupa;
 • predlaganje odgovarajućih mera u oblasti korišćenja poslovnog prostora i vršenje poslova vezanih za uređenje, obezbeđenje i korišćenje poslovnog prostora čiji je korisnik gradska opština;
 • praćenje i utvrđivanje stanja, davanje stručnih mišljenja na nacrte i predloge propisa u oblastima iz delokruga rada;
 • pokretanje inicijative kod nadležnih državnih i drugih organa i organizacija zarešavanje pitanja od značaja za efikasno ostvarivanje prava i interesa građana/građanki i od značaja za rad Odeljenja i Uprave gradske opštine u celini;
 • izradu nacrta odluka i drugih akata i obavljanje poslova stručnog opsluživanja Skupštine gradske opštine i njenih radnih tela, predsednika/predsednice gradske opštine i Veća gradske opštine iz delokruga rada Odeljenja i vršenje drugih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima iz delokruga rada Odeljenja. E-pošta

Načelnik odeljenje
Vladan Alimpijević, tel: 3081-547, E-pošta