A A A

Odeljenje za budžet, finansije i nabavke

Odeljenje za budžet, finansije i nabavke vrši poslove koji se odnose na:

  • poslove budžeta-planiranje, priprema i izrada budžeta, rebalansa budžeta i kvartalnih planova; analiziranje zahteva direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava i predlaganje iznosa aproprijacija koji se unose u nacrt budžeta, rebalans budžeta i kvartalne planove; pripremanje materijala za izmenu aproprijacija i za angažovanje sredstava stalne i tekuće rezerve; kontrolisanje zahteva za finansiranje direktih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava; obaveštavanje korisnika budžetskih sredstava o odobrenim aproprijacijama i kvotama; planiranje budžetske likvidnosti gotovinskih tokova u okviru planova za izvršenje; odobravanje preuzetih obaveza i prosleđivanje trezoru radi realizacije; korekcija plana; sastavljanje periodičnih finansijskih izveštaja o izvršenju budžeta, sastavljanje tekstualnog konsolidovanog završnog računa sa obrazloženjem, izveštajem o izvršenju i izveštajem o učincima; pripremanje budžetskih dokumenata koji se objavljuju na sajtu Opštine, saradnja sa institucijama radi unapređenja građanskog učešća, transparentnosti budžeta i rodno odgovornog budžetiranja;
  • poslove trezora-praćenje priliva i odliva sredstava na konsolidovanom računu Trezora; poslovi vezani za budžetsko računovodstvo i izveštavanje; upravljanje sredstvima na konsolidovanom računu Trezora, likvidnošću, finansijskim sredstvima i dugom; koordiniranje i kontrola funkcije trezora vezano za plasiranje i oročavanje sredstava; kontrola priliva prihoda i primanja i izvršavanja rashoda i izdataka; otvaranje i gašenje računa i podračuna korisnika javnih sredstava i ostalih korisnika javnih sredstava; kontrolisanje zahteva za finansiranje direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava i realizacija plaćanja (putem elektronskog servisa Uprave za trezor, nalogom za prenos i gotovinski); vođenje dnevnika, glavne knjige trezora i glavne knjige direktnih i indirektnih korisnika i pomoćnih knjiga za prihode/primanja, donacije, transfere, kao i drugih pomoćnih evidencija za kojima se ukaže potreba; finansijsko izveštavanje i upravljanje finansijskim informacionim sistemom; sastavljanje i popunjavanje propisanih obrazaca konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja-završnog računa, u zakonom predviđenom roku; sprovođenje završnih knjiženja i utvrđivanje finansijskog rezultata; kontrola, evidencija i čuvanje menica, bankarskih garancija i ostalih sredstava obezbeđenja; obračun i isplata zarada, naknada, nagrada zaposlenima i drugih primanja; obračun i isplata mesečnih naknada za lica angažovana po osnovu svih vrsta ugovora; obračun i isplata putnih dinarskih i deviznih naloga; obračun mesečne naknade za druga pravna lica; evidentiranje svih promena na dnevnom nivou koje se tiču zaposlenih i lica van radnog odnosa; obračun i evidentiranje obustava i izrada potvrda; obračun i iplata poreza i doprinosa za sve vrste plaćanja koje prati poreska prijava, popunjavanje i slanje poreskih prijava; izrada finansijskih izveštaja koji se tiču zaposlenih u vezi sa zaradama i naknadama, u zakonskim rokovima.
  • poslove finansija-stručne poslove vezane za finansijsko-materijalno poslovanje u okviru sredstava planiranih budžetom za finansiranje rada direktnih korisnika budžetskih sredstava i indirektnih korisnika budžetskih sredstava i to: pripremu i izradu predloga finansijskih planova, pripremu i izradu predloga rešenja za izvršenje finansijskih transakcija; pripremu i kompletiranje dokumentacije za izvršavanje finansijskih planova, kao i pripremu i kontrolu zahteva i naloga za plaćanje; vođenje pomoćnih knjiga i evidencija za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava i usklađivanje podataka sa glavnom knjigom trezora i sastavljanje periodičnih i godišnjih izveštaja i završnih računa direktnih korisnika budžetskih sredstava; vođenje pomoćnih knjiga kupaca i dobavljača, izrada i knjiženje faktura za učešće u zajedničkim troškovima, vođenje evidencije osnovnih sredstava kroz pomoćnu knjigu osnovnih sredstava, priprema dokumentacije za sprovođenje redovnog i vanrednih izveštaja o popisu imovine, obaveza i potraživanja, sprovođenje pripremnih radnji za knjiženje Odluke o popisu i završnog finansijskog izveštaja, knjigovodstveno evidentiranje i praćenje ugovora, kao i druge finansijsko-materijalne poslove;
  • poslove nabavki-sprovođenje javnih nabavki i drugih nabavki koje nemaju karakter javnih, stručne poslove u oblasti javnih nabavki koji se odnose na: učestvovanje u pripremi internih normativnih akata iz oblasti javnih nabavki, donošenje Plana javnih nabavki i Plana nabavki koje nemaju karakter javnih, sprovođenje postupaka javne nabavke, izrada konkursne dokumenta-cije, izrada ugovora o javnoj nabavci, praćenje izvršenja javne nabavke, podnošenje izveštaja o sprovedenim javnim nabavkama i slično;
  • praćenje i utvrđivanje stanja, davanje stručnih mišljenja na nacrte i predloge propisau oblastima iz delokruga rada;
  • pokretanje inicijative kod nadležnih državnih i drugih organa i organizacija za rešavanje pitanja od značaja za efikasno ostvarivanje prava i interesa građana i od značaja za rad Odeljenja i Upraveu celini.

U Odeljenju za budžet, trezor, finansije i nabavke obrazuju se uže unutrašnje organizacione  jedinice:

  • Odsek za budžet;
  • Odsek za trezor;
  • Odsek za finansijsko-materijalne poslove;
  • Odsek za nabavke.

U Odseku za budžet vrše se poslovi koji odnose na poslove budžeta – planiranje, priprema i izrada budžeta, rebalansa budžeta i kvartalnih planova; analiziranje zahteva direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava i predlaganje iznosa aproprijacija koji se unose u nacrt budžeta, rebalans budžeta i kvartalne planove; pripremanje materijala za izmenu aproprijacija i za angažovanje sredstava stalne i tekuće rezerve; kontrolisanje zahteva za finansiranje direktih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava; obaveštavanje korisnika budžetskih sredstava o odobrenim aproprijacijama i kvotama; planiranje budžetske likvidnosti gotovinskih tokova u okviru planova za izvršenje; odobravanje preuzetih obaveza i prosleđivanje trezoru radi realizacije; korekcija plana; sastavljanje periodičnih finansijskih izveštaja o izvršenju budžeta, sastavljanje tekstualnog konsolidovanog završnog računa sa obrazloženjem, izveštajem o izvršenju i izveštajem o učincima; pripremanje budžetskih dokumenata koji se objavljuju na sajtu Opštine, saradnja sa institucijama radi unapređenja građanskog učešća, transparentnosti budžeta i rodno odgovornog budžetiranja;

U Odseku za trezor vrše se poslovi praćenja priliva i odliva sredstava na konsolidovanom računu Trezora; poslovi vezani za budžetsko računovodstvo i izveštavanje; upravljanje sredstvima na konsolidovanom računu Trezora, likvidnošću, finansijskim sredstvima i dugom; koordiniranje i kontrola funkcije trezora vezano za plasiranje i oročavanje sredstava; kontrola priliva prihoda i primanja i izvršavanja rashoda i izdataka; otvaranje i gašenje računa i podračuna korisnika javnih sredstava i ostalih korisnika javnih sredstava; kontrolisanje zahteva za finansiranje direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava i realizacija plaćanja (putem elektronskog servisa Uprave za trezor, nalogom za prenos i gotovinskim nalogom); vođenje dnevnika, glavne knjige trezora i glavne knjige direktnih i indirektnih korisnika i pomoćnih knjiga za prihode/primanja, donacije, transfere, kao i drugih pomoćnih evidencija za kojima se ukaže potreba, finansijsko izveštavanje  i upravljanje finansijskim informacionim sistemom; sastavljanje i popunjavanje propisanih obrazaca konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja-završnog računa, u zakonom predviđenom roku; sprovođenje završnih knjiženja i utvrđivanje finansijskog rezultata; kontrola, evidencija i čuvanje menica, bankarskih garancija i ostalih sredstava obezbeđenja; obračun i isplata zarada, naknada, nagrada zaposlenima i drugih primanja; obračun i isplata mesečnih naknada za lica angažovana po osnovu svih vrsta ugovora; obračun i isplata putnih dinarskih i deviznih naloga; obračun mesečne naknade za druga pravna lica; obračun i iplata poreza i doprinosa za sve vrste plaćanja koje prati poreska prijava i popunjavanje i slanje poreskih prijava; izrada pomoćnih tabela radi procene kvartalnih i godišnjih finansijskih planova i izmena; evidentiranje svih promena na dnevnom nivou koje se tiču zaposlenih i lica van radnog odnosa; obračun i evidentiranje obustava i izrada potvrda; izrada finansijskih izveštaja koji se tiču zaposlenih u vezi sa zaradama i naknadama, u zakonskim rokovima.

U Odseku za finansijsko-materijalne poslove vrše se stručni poslovi vezani za finansijsko-materijalno poslovanje u okviru sredstava planiranih budžetom za finansiranje rada direktnih korisnika budžetskih sredstava i indirektnih korisnika budžetskih sredstava i to: pripremu i izradu predloga finansijskih planova, pripremu i izradu predloga rešenja za izvršenje finansijskih transakcija; pripremu i kompletiranje dokumentacije za izvršavanje finansijskih planova, kao i pripremu i kontrolu zahteva i naloga za plaćanje; vođenje pomoćnih knjiga i evidencija za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava i usklađivanje podataka sa glavnom knjigom trezora i sastavljanje periodičnih i godišnjih izveštaja i završnih računa direktnih korisnika budžetskih sredstava; vođenje pomoćnih knjiga kupaca i dobavljača, izrada i knjiženje faktura za učešće u zajedničkim troškovima, vođenje evidencije osnovnih sredstava kroz pomoćnu knjigu osnovnih sredstava, priprema dokumentacije za sprovođenje redovnog i vanrednih izveštaja o popisu imovine, obaveza i potraživanja, sprovođenje pripremnih radnji za knjiženje Odluke o popisu i završnog finansijskog izveštaja, knjigovodstveno evidentiranje i praćenje ugovora, kao i druge finansijsko-materijalne poslove;

U Odseku za nabavke vrše se poslovi sprovođenja javnih nabavki i drugih nabavki koje nemaju karakter javnih, stručni poslovi u oblasti javnih nabavki koji se odnose na učestvovanje u pripremi internih normativnih akata iz oblasti javnih nabavki, izrade predloga  Plana javnih nabavki i Plana nabavki koje nemaju karakter javnih, priprema dokumentacije za izradu finansijskih planova i budžeta, sprovođenje postupaka javnih nabavki, izrada konkursne dokumentacije, izrada ugovora o javnoj nabavci, praćenje izvršenja javne nabavke, knjigovodstveno evidentiranje ugovora, podnošenje izveštaja o sprovedenim javnim nabavkama; praćenje i utvrđivanje stanja, davanje stručnih mišljenja na nacrte i predloge propisa u oblastima iz delokruga rada; pokretanje inicijative kod nadležnih državnih i drugih organa i organizacija za rešavanje pitanja od značaja za efikasno ostvarivanje prava i interesa građana i od značaja za rad Odeljenja i Uprave u celini.

 Načelnik odeljenje
Danica Milin, tel: 3081-547, E-pošta