A A A

Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove

Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove vrši poslove koji se odnose na:

 • vođenje upravnog postupka u predmetima koji se odnose na eksproprijaciju, nacionalizaciju, utvrđivanje prava korišćenja građevinskog zemljišta u državnoj svojini radi izgradnje, ako to pravo korišćenja nije upisano u javnu knjigu i postupak poništaja pravosnažnog rešenja o utvrđenom pravu preče gradnje;
 •  postupke koji se ponavljaju po pravosnažno okončanim rešenjima u oblasti nacionalizacije i postupke koji se ponavljaju i nisu okončani po osnovu Zakona o nadziđivanju i pretvaranju zajedičkih prostorija u stanove;
 • sprovođenje prvostepenog postupka iz oblasti korišćenja građevinskog zemljišta;
 •  vođenje postupka uknjižbe imovine na kojoj je korisnik gradska opština u javnim knjigama – zemljišnim knjigama i katastru nepokretnosti;
 • vođenje evidencije nepokretnosti u državnoj svojini na kojima je gradska opština Vračar korisnik;
 • izdavanje uverenja građanima i pravnim licima o podacima iz evidencije i pružanja obaveštenja;
 • obavljanje svih tehničkih poslova oko upravnih predmeta;
 • proveru i prikupljanje podataka o nepokretnoj imovini i udruživanje stanova;
 • vođenje postupka po zahtevima stranaka za zaključenje aneksa ugovora o otkupu stanova i vođenje evidencije o zaključenim ugovorima o otkupu ako je ugovor o otkupu zaključen sa gradskom opštinom Vračar;
 •  kontrolu stambenog fonda gradske opštine Vračar;
 • postupak utvrđivanja i izdavanja uverenja o konstituisanju Skupštine/Saveta zgrade i izboru predsednika Skupštine/Saveta zgrade;
 • opsluživanje Komisije za dodelu stanova i Komisije za dodelu garaža na kojima gradska opština ima pravo korišćenja; vođenje upravnog postupka i donošenje rešenja za iseljenje lica koja su se uselila u stan ili zajedničke prostorije u zgradi bez pravnog osnova ili koriste stan bez zaključenog ugovora ili je poništen pravni osnov po kome je zaključen ugovor;
 • obavljanje poslova u vezi započetih postupaka i donošenje rešenja za obezbeđenje stanova i za preseljenje nosioca stanarskog prava na stanovima u svojini građana;
 • sprovođenje postupaka administrativnog izvršenja izvršnih rešenja u navedenim postupcima;
 • postupak utvrđivanja i davanje saglasnosti članovima porodičnog domaćinstva da nastave sa korišćenjem stana u slučaju smrti zakupca ili trajnog prestanka korišćenja stana kada su u pitanju stanovi na kojima je korisnik gradska opština;
 • davanje predloga Opštinskom javnom pravobranilaštvu za pokretanje postupka kod suda za otkaz ugovora o zakupu; na osnovu akta gradonačelnika, u ime i za račun grada, sprovođenje postupka javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup, odnosno otuđenje, građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada radi izgradnje objekata do 800 m2 bruto razvijene građevinske površine, kao i postupak davanja u zakup odnosno otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada neposrednom pogodbom radi legalizacije objekata do 800 m2 bruto razvijene građevinske površine, u skladu sa zakonom i aktima grada;
 • praćenje i utvrđivanje stanja, pružanje besplatne pravne pomoći,  davanje stručnih mišljenja na nacrte i predloge propisa u oblastima iz delokruga rada; pokretanje inicijative kod nadležnih državnih i drugih organa i organizacija za rešavanje pitanja od značaja za efikasno ostvarivanje prava i interesa građana/građanki i od značaja za rad Odeljenja i Uprave gradske opštine u celini;
 • izradu nacrta odluka i drugih akata i obavljanje poslova stručnog opsluživanja Skupštine gradske opštine i njenih radnih tela, predsednika/predsednice gradske opštine i Veća gradske opštine iz delokruga rada Odeljenja i vršenje drugih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima iz delokruga rada odeljenja.

Načelnik odeljenja
 Anja Miletić, tel. 3081-512, E-pošta