A A A

Odeljenje za opštu upravu

Odeljenje za opštu upravu vrši poslove koji se odnose na:

 • pisarnicu i arhivu;
 • pripremu ili koordinaciju pripreme obrazaca za podnošenje zahteva Upravi ;
 • predlaže mere za bolju dostupnost Uprave licima sa posebnim potrebama;
 • predlaže mere i stara se o zaštiti podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom;
 • stručne, administrativne i tehničke poslove za organe koji sprovode izbore za odbornike u Skupštini Gradske opštine Vračar ( u daljem tekstu: Skupština) i određene stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Republičke izborne komisije u postupku sprovođenja izbora;
 • vodi se deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje Gradske opštine Vračar ( u daljem tekstu: Opština) i Poseban birački spisak;
 • stručne i administrativne poslove koji se odnose na sprovođenje referenduma građana i drugih oblika neposrednog učešća građana u obavljanju poslova Opštine;
 • stručno-tehnički poslove za Komisiju za popis stanovništva;
 • organizaciju rada Uslužnog centra u kome se: daju informacije o ostvarivanju prava građana u Upravi, stavljaju na uvid propisi na osnovu kojih rade unutrašnje organizacione jedinice Uprave, daju objašnjenja o njihovoj primeni, primaju podnesci, pruža pomoći u ostvarivanju prava i obaveza stranaka, daju obaveštenja o rešavanju zahteva, primaju primedbe na rad, izdaju određene potvrde, uverenja, izvode i dr.;
 • pružanje besplatne pravne pomoći;
 • izradu nacrta i predloga normativnih akata vezanih za organizaciju i rad Uprave i za sve segmente upravljanja ljudskim resursima;
 • obavljanje strateške, administrativne i operativne funkcije u oblasti upravljanja ljudskim resursima;
 • predlaganje izrade i implementacije strategije upravljanja ljudskim resursima, pripreme planove koji se odnose na ljudske resurse: kadrovski, obuke, korišćenja godišnjih odmora;
 • predlaganje unapređenja motivacije zaposlenih kroz predlaganje mera napredovanja i nagrađivanja;
 • sprovođenje procedura novog zapošljavanja;
 • vođenje personalne i druge evidencije u skladu sa zakonom;
 • planiranje, upravljanje, unapređenje i kontrola sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) i sistema menadžmenta životnom sredinom (EMS);
 • projektovanje, odnosno apliciranje i održavanje informacionog sistema za potrebe opštinskih organa i obučavanje korisnika tih sistema;
 • uvođenje e-uprave i administriranje uspostavljenih sistema;
 • održavanje servera i baze podataka, obezbeđivanje zaštite i integriteta podataka;
 • obezbeđivanje nesmetane međusobne elektronske komunikacije opštinskih organa i njihove komunikacije sa građanima i drugim subjektima i dr.;
 • stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Štaba za vanredne situacije Opštine i u saradnji sa Štabom učestvuje u planiranju i realizaciji aktivnosti istog;
 • poslovi odbrane i izrade nacrta plana odbrane, a na osnovu izvoda iz plana odbrane Republike Srbije i Grada Beograda ( u daljem tekstu: Grad ) ;
 • staranje o izradi pečata, vođenje evidencija izrađenih pečata i zaposlenih koji su za njih zaduženi;
 • poslove iz oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja na radu;
 • praćenje stanja ažurnosti u rešavanju upravnih predmeta u vršenju poslova državne uprave koji su joj povereni;
 • formiranje, ažuriranje i rad sa bazama podataka za potrebe Uprave u celini;
 • tekuće i investiciono održavanje poslovnih objekata i opreme opštinskih organa;
 • organizovanje i kontrolu poslova fizičkog obezbeđenja poslovnog objekta Opštine;
 • organizovanje i sprovođenje preventivnih i drugih mera zaštite od požara;
 • korišćenje, održavanje zgrade i prostora, održavanje čistoće, ekonomata, umnožavanje mate-rijala i drugi poslovi logističke podrške i obezbeđenje drugih uslova rada za direktne korisnike budžeta;
 • poslove kafe kuhinje i reprezentacije;
 • davanje stručnih mišljenja na nacrte i predloge propisa u oblastima iz delokruga rada;
 • pokretanje inicijative kod nadležnih državnih i drugih organa i organizacija za rešavanje pitanja od značaja za efikasno ostvarivanje prava i interesa građana od značaja za rad Odeljenja i Uprave u celini;
 • izradu nacrta odluka i drugih akata, obavljanje poslova stručnog opsluživanja Skupštine, njenih radnih tela, predsednika opštine Gradske opštine Vračar ( u daljem tekstu: predsednik), Veća Gradske opštine Vračar ( u daljem tekstu: Veće ) i lokalnog ombudsmana iz delokruga rada Odeljenja i vršenje drugih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima iz delokruga rada Odeljenja.                                                                                                                                                                 U Odeljenju za opštu upravu i zajedničke poslove obrazuju se uže unutrašnje organizacione  jedinice:
 • Pisarnica;
 • Uslužni centar;
 • Grupa za informatiku;
 • Grupa za poslove odbrane i vanrednih situacija;
 • Odsek za opštu upravu i upravljanje ljudskim resursima;
 • Odsek za zajedničke poslove.

Izvan navedenih užih organizacionih jedinica, obavljaju se sledeći poslovi:

 • stručni poslovi za organe koji sprovode izbore i poslovi unapređenja e-uprave,
 • poslovi vođenja biračkog spiska.

 U Pisarnici se vrše poslovi koji se odnose na prijem i zavođenje podnesaka; formiranja, zavođenja i skeniranja predmeta; štampanja interne dostavne knjige; pružanja informacija građanima koje se odnose na prijem podnesaka; upisivanja primljene pošte u interne dostavne knjige za organe Opštine; vođenja arhivske knjige; sređivanja i izlučivanje arhivske građe; arhiviranja predmeta; prijema, razvrstavanja i dostave pošte i drugog materijala; preuzimanja pošiljki i predaja na zavođenje u pisarnici;  raznošenja i uručivanja pošiljki, dostavljanja poziva, rešenja i drugih akata iz nadležnosti organa Opštine kao i materijala za sednice organa Opštine.

U Uslužnom centru se pružaju informacije o ostvarivanju prava građana u Upravi; stavljaju na uvid propisi na osnovu kojih rade unutrašnje organizacione jedinice Uprave; daju objašnjenja o njihovoj primeni; pruža pomoći u ostvarivanju prava i obaveza stranaka; daju obaveštenja o rešavanju zahteva; primaju primedbe na rad i pruža besplatna pravna pomoć  građanima.

U Grupi za informatiku vrše se poslovi projektovanja odnosno apliciranja i održavanja informacionog sistema za potrebe opštinskih organa i obučavanje korisnika tih sistema; uvođenje e-uprave i administriranje uspostavljenih sistema; održavanje servera i baze podataka, obezbeđivanje zaštite i integriteta podataka; obezbeđivanje nesmetane međusobne elektronske komunikacije opštinskih organa i njihove komunikacije sa građanima i drugim subjektima; poslovi formiranja, ažuriranja i rada sa bazama podataka za potrebe Uprave u celini; održavanje tehničke opreme i drugi poslovi utvrđeni zakonom i drugim propisima iz delokruga rada Odeljenja.

 U Grupi za odbranu i vanredne situacija vrše se poslovi izrade dokumentacije o organizaciji i radu organa Opštine radi stvaranja uslova za izvršavanje zadataka i obaveza iz oblasti odbrane i vanrednih situacija; izrada dokumenata iz oblasti mera bezbednosti i zaštitu tajnosti podataka organa Opštine; koordacija ca organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, drugim državnim organima i organima drugih jedinica lokalne samouprave u cilju ispunjenja zadataka iz oblasti poslova odbrane i vanrednih situacija; koordinaciju rada Opštine, Štaba za vanredne situacije Opštine, Gradskog štaba za vanredne situacija i Uprave za vanredne situacije grada Beograda u oblasti zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama; vrši potrebne konsultacije i komunikaciju sa ovlašćenim i osposobljenim pravnim licima, drugim pravnim licima i državnim organima i organizacijama u vezi izrade i ažuriranja planskih dokumentata iz oblasti odbrane i vanrednih situacija; vodi evidencije u skladu sa zakonom i drugim propisima iz oblasti odbrane i zaštite tajnosti podataka i vanrednih situacija; priprema sednica, izrada akata, izveštaja i drugih analitičkih materijala i obavljanje drugih stručnih poslova za potrebe Opštinskog štaba za vanredne situacije; aktivnosti pribavljanja podataka i izrada procene uslova u vezi izvršavanja obaveza u oblasti odbrane i vanrednih situacija; prati primenu zakona i drugih propisa iz oblasti odbrane zaštite tajnosti podataka.

U Odseku za opštu upravu i upravljanje ljudskim resursima vrše se poslovi koji odnose na izrade opštih pravnih akata za čije je donošenje opština ovlašćena; poslovi u vezi sa planiranjem, upravljanjem, unapređenjem i kontrolom sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) i sistema menadžmenta životnom sredinom (EMS); poslovi koji se odnose na praćenje i obezbeđivanje usaglašenosti primene zakona i drugih propisa u oblasti upravljanja i razvoja ljudskih resursa; praćenje i primenu propisa u oblasti radnih odnosa; analizu kadrovskih potreba i učestvovanje u kadrovskom planiranju Uprave; pružanje savetodavne podrške službenicima i nameštenicima po pitanjima radnog okruženja i jednakosti polova i zaštite od zlostavljanja; praćenje i staranje o ujednačenosti sprovođenja postupka ocenjivanja državnih službenika i pružanje savetodavne podrške rukovodiocima unutrašnjih jedinica u postupku evaluacije učinka zaposlenih; saradnju sa drugim gradskim i opštinskim organima u vezi sa sprovođenjem strategije upravljanja ljudskim resursima; pripremu i izradu akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi; izradu specifikacija i opisa poslova za radna mesta u Upravi; sprovođenje internog i javnog konkursa, izbornog postupka selekcije, odabira i prijema kandidata u radni odnos; izradu akata (opštih i pojedinačnih) koji se odnose na prava i obaveze zaposlenih iz radnog odnosa i van radnog odnosa; pružanje podrške u sprovođenju postupka utvrđivanja odgovornosti službenika i nameštenika; pripremu izjašnjenja na žalbe Žalbenoj komisiji i izjašnjenja na tužbe iz radnih sporova; koordinaciju rada ostalih unutrašnjih jedinica u oblasti ljudskih resursa, unutrašnjeg uređenja i sistematizacije radnih mesta; vođenje personalne evidencije (matične knjige službenika, personalnih dosijea, evidencija u vezi sa obračunom plata zaposlenih, kao i drugih evidencija iz radnih odnosa), vođenje propisane dokumentacije za zdravstveno i penzijsko-invalidsko osiguranje zaposlenih; pripremu, sprovođenje i unapređenje strategije obuke i razvoja kadrova u Upravi, analizu potreba za obukom i stručnim usavršavanjem službenika i nameštenika; izradu i realizaciju plana obuke; praćenje uticaja obuke na učinak službenika i nameštenika i praćenje razvoja karijere zaposlenih vezano za njihovo napredovanje; vođenje evidencije i upravljanje bazom podataka u vezi sa planiranim i održanim obukama; uvođenje u posao novoprimljenih službenika i nameštenika, kao i pripravnika; saradnju sa konsultantskim institucijama koje se bave obukom i drugim vidovima edukacije državnih službenika i nameštenika; statističke poslove iz oblasti radnih odnosa, penzijskog i invalidskog osiguranja; prijavljivanje i odjavljivanje službenika i nameštenika.  

U Odseku za zajedničke poslove vrše se poslovi tekućeg i investicionog održavanja poslovnog objekta i opreme opštinskih organa; poslovi protivpožarne zaštite; praćenje tehničke realizacije obezbeđenja poslovne zgrade, kontrola poslova fizičkog obezbeđenja poslovnog objekta Opštine; organizovanje i sprovođenje preventivnih i drugih mera zaštite od požara; staranje o održavanju zgrade i prostora, održavanje čistoće, ekonomata i drugi poslovi logističke podrške i obezbeđenje drugih uslova rada za direktne korisnike budžeta; poslovi kafe-kuhinje, magacina i reprezentacije.

 Načelnik odeljenja
Zorica Stanojević, tel. 3081-581, E-pošta