A A A

My image My image My image

Општинско правобранилаштво

Општинско правобранилаштво врши послове правне заштите имовинских права и интереса градске општине.

Општинско правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима, органима управе и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса градске општине и њених органа и организација које немају својство правних лица, у својству законског заступника.

Општинско правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима, органима управе и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса јавних предузећа и установа чији је оснивач градска општина, као и свих других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету градске општине, у својству пуномоћника.

Када у истом поступку учествују странке са супростављеним интересом, а једна од тих странака је градска општина, Општинско правобранилаштво ће заступати градску општину.

Када у истом поступку учествују странке са супростављеним интересом, које према закону и овој одлуци заступа Општинско правобранилаштво, а ниједна од тих странака није градска општина, Општинско правобранилаштво ће заступати странку која је иницирала покретање поступка.

Општинско правобранилаштво приликом закључивања уговора које закључује градска општина даје правна мишљења на испуњеност законом прописаних услова у вези са појединачним уговором.

Општинско правобранилаштво може давати мишљења у вези са правним питањима која су од значаја за рад, поступање и одлучивање органа и организација градске општине, а односе се на спречавање штетних имовинско-правних последица, које могу настати за органе и организације и то на иницијативу тих органа и организација.

Јавни правобранилац:
Нађа Младеновић, тел. 3081-460, E-пошта

Заменици јавног правобраниоца:
Марија Божић, тел. 3081-461, E-пошта
Ђорђе Аврамовић, тел. 3081-458