A A A

My image My image My image

Opštinsko pravobranilaštvo

Opštinsko pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa gradske opštine.

Opštinsko pravobranilaštvo preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva pred sudovima, organima uprave i drugim nadležnim organima radi ostvarivanja imovinskih prava i interesa gradske opštine i njenih organa i organizacija koje nemaju svojstvo pravnih lica, u svojstvu zakonskog zastupnika.

Opštinsko pravobranilaštvo preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva pred sudovima, organima uprave i drugim nadležnim organima radi ostvarivanja imovinskih prava i interesa javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač gradska opština, kao i svih drugih pravnih lica čije se finansiranje obezbeđuje u budžetu gradske opštine, u svojstvu punomoćnika.

Kada u istom postupku učestvuju stranke sa suprostavljenim interesom, a jedna od tih stranaka je gradska opština, Opštinsko pravobranilaštvo će zastupati gradsku opštinu.

Kada u istom postupku učestvuju stranke sa suprostavljenim interesom, koje prema zakonu i ovoj odluci zastupa Opštinsko pravobranilaštvo, a nijedna od tih stranaka nije gradska opština, Opštinsko pravobranilaštvo će zastupati stranku koja je inicirala pokretanje postupka.

Opštinsko pravobranilaštvo prilikom zaključivanja ugovora koje zaključuje gradska opština daje pravna mišljenja na ispunjenost zakonom propisanih uslova u vezi sa pojedinačnim ugovorom.

Opštinsko pravobranilaštvo može davati mišljenja u vezi sa pravnim pitanjima koja su od značaja za rad, postupanje i odlučivanje organa i organizacija gradske opštine, a odnose se na sprečavanje štetnih imovinsko-pravnih posledica, koje mogu nastati za organe i organizacije i to na inicijativu tih organa i organizacija.

Javni pravobranilac
Nađa Mladenović Korać, tel. 3081-460, E-pošta

Zamenici javnog pravobranioca:
Dragana Ivović Davidović, tel. 3081-461, E-pošta
Đorđe Avramović, tel. 3081-458