A A A

Oзакоњење објеката

 

Пријавни лист за озакоњење објекта

 

Закон о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, број 96/2015) ступио је на снагу дана 27.11.2015. године.  Законом се уређују услови, поступак и начин озакоњења објеката, односно делова објекта изграђених без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу, услови, начин и поступак издавања решења о озакоњењу, правне последице озакоњења, као и друга питања од значаја за озакоњење објеката.

Чланом 7. Закона о озакоњењу објеката прописано је да попис незаконито изграђених објеката врши према програму пописа по зонама, односно целинама грађевинска инспекција.

Законом о озакоњењу је прописано је да власници незаконито изграђених објеката могу обавестити грађевинску инспекцију Градске општине Врачар да поседују незаконито изграђени објекат, односно део објекта. Уколико до сада за такав објекат није поднет захтев за легализацију или грађевински инспектор није извршио попис, пријаву можете поднети путем пријавног листа  преко писарнице Градске оштине Врачар или елктронским путем (inspekcija@vracar.rs). Након достављања пријавног листа, грађевински инспектор Одељења за инспекцијске послове обаветиће Вас о датуму и времену инспекцијске контроле, а у циљу евидентирања незаконито изграђеног објекта.

Овде можете преузети: