A A A

Ozakonjenje objekata

 

Prijavni list za ozakonjenje objekta

 

Zakon o ozakonjenju objekata („Sl. glasnik RS“, broj 96/2015) stupio je na snagu dana 27.11.2015. godine.  Zakonom se uređuju uslovi, postupak i način ozakonjenja objekata, odnosno delova objekta izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, uslovi, način i postupak izdavanja rešenja o ozakonjenju, pravne posledice ozakonjenja, kao i druga pitanja od značaja za ozakonjenje objekata.

Članom 7. Zakona o ozakonjenju objekata propisano je da popis nezakonito izgrađenih objekata vrši prema programu popisa po zonama, odnosno celinama građevinska inspekcija.

Zakonom o ozakonjenju je propisano je da vlasnici nezakonito izgrađenih objekata mogu obavestiti građevinsku inspekciju Gradske opštine Vračar da poseduju nezakonito izgrađeni objekat, odnosno deo objekta. Ukoliko do sada za takav objekat nije podnet zahtev za legalizaciju ili građevinski inspektor nije izvršio popis, prijavu možete podneti putem prijavnog lista  preko pisarnice Gradske oštine Vračar ili elktronskim putem (inspekcija@vracar.rs). Nakon dostavljanja prijavnog lista, građevinski inspektor Odeljenja za inspekcijske poslove obavetiće Vas o datumu i vremenu inspekcijske kontrole, a u cilju evidentiranja nezakonito izgrađenog objekta.

Ovde možete preuzeti: