A A A

Одељење за друштвене делатности и пројекте

У Одељењу за друштвене делатности и пројекте обављају се следећи послови:   

– стручни послови у вези са статусом избеглих и прогнаних лица поверених од стране Комесаријата за избеглице Републике Србије;

– вођење поступка и доношење решења за признавање права у области борачко-инвалидске заштите ратним и мирнодопским војним инвалидима, цивилним инвалидима рата и корисницима породичне инвалиднине;

– исплате допунске инвалиднине, материјалног обезбеђења и месечног новчаног примања у складу са прописима Републике Србије и Града Београда;

– сахрањивања лица без сродника и лица која су корисници материјалног обезбеђења;

– вођење евиденције свих корисника и врсте права, издавање уверења и оверавање књижица за повлашћену вожњу;

– послови у области друштвених делатности који се односе на сарадњу са установама, друштвеним организацијама  и удружењима грађана у делатностима од интереса за градску општину;

– послови везани за ученичке и студентске кредите и стипендије;

– стручни и административни-технички послови у вези награђивања ученика и студента;

– праћење стања, давање мишљења и покретање иницијатива за решавање питања текућег одржавања предшколских установа и основних школа;

– праћење уписа у први разред основне школе или специјалне школе и редовног похађања наставе, покретање прекршајног поступка против родитеља, односно старатеља, чије дете не похађа   припремни предшколски програм, није благовремено уписано и не похађа  редовну наставу у основним школама, у складу са законом;

– утврђивање мера и активности заштите и безбедности деце односно ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује установа, а у сарадњи са образовно-васпитном установом, у складу са законом;

– послови који се односе на превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2км и ученика основне школе на удаљености већој од 4км од седишта школе;

– превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе;

-превоз ученика на републичка и међународна такмичења;

– праћење и предлагање мера за подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и аматеризма и оснивање установа културе и предлагање мера за обезбеђивање услова за одржавање културних манифестација од значаја за Градску општину и развој аматеризма;

– праћење рада са установама културе чији је оснивач Градска општина и сарадња са установама културе које се налазе на територији Градске општине;

– праћење и предлагање мера за одржавање споменика који су проглашени за културно добро, спомен плоча или скулптурних дела која се налазе на територији Градске општине;

– праћење стања, давање мишљења и покретање иницијативе за изградњу и одржавање спортских објеката и установа чији је оснивач Градска општина и за оснивање установа у области спорта, за задовољавање потреба грађана/грађанки у области спорта, обезбеђивање услова за реализацију система школског спорта и организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Градску општину, обезбеђивање услова за реализацију програма установа и омладинских организација и обавља стручне и административне послове у вези са суфинансирањем програма у области спорта;

– праћење стања и предлагање мера за развој угоститељства, занатства, приватног предузетништва, трговине, туризма и оснивање туристичке организације на подручју градске општине;

– праћење рада туристичке организације чији је оснивач Градска општина;

– издавање уверења из регистра предузетника;

– пружања помоћи у стручним, административно-техничким и организационим пословима које обављају канцеларије, чији је оснивач Градска општина;

– обавља стручне, административне послове и учествује у суфинансирању програма фондација и фондова, чији је Градска општина оснивач;

– пружање техничко-администартивне подршке комисијима из делокруга рада Одељења;

– предлагање мера за развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су у суштински неједнаком положају са осталим грађанима/грађанкама, подстицање активности и пружање помоћи организацијама особа са  инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама на подручју Градске општине;

– предлагање мера за остваривање, заштиту и унапређење људских права и индивидуалних и колективних права припадника/припадница националних мањина и етничких група;

– предлагање одговарајућих мера у области коришћења пословног простора и вршење послова везаних за уређење, обезбеђење и коришћење пословног простора чији је корисник Градска општина;

– организација и координирање комуникације са грађанима/грађанкама, удружењима, установама и органима градске и републичке управе;

– сарађује са другим општинама и градовима у земљи и иностранству и обавља послове везане за организацију акција и манифестација од значаја за градску општину;  

– давање предлога и  предузимање мера  на очувању културне баштине на територији општине и презентација исте јавности

– конкурисање и успостављање сарадње са међународним организацијама и фондовима у циљу реализације сопствених пројеката

– израда акционих планова и стратешких докумената и праћење њихове имплементације, који се односе на развој Градске општине, у областима за које је надлежна у складу са законом и Статутом Града Београда;

-иницирање, припрема и управљање пројектима у различитим областима, од интереса за грађане и од значаја за Градску општину, а пре свега у области: друштвене бриге о деци, образовања, здравства, културе, спорта, животне средине, као и везаних за осељиве групе  становништва ( деца, млади, стари, особе са инвалидитетом и др.);

– праћење и утврђивање стања, давање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа у областима из делокруга рада; покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана/грађанки и од значаја за рад Одељења и Управе Градске општине у целини;

– израда нацрта одлука и других аката и обављање послова стручног опслуживања Скупштине и њених радних тела, председника и Већа из делокруга рада Одељења и вршење других послова утврђених законом и другим прописима из делокруга рада Одељења.

 

У Одељењу за друштвене делатности и пројекте постоје две уже организационе унутрашње јединице:

  1. Одсек за друштвене делатности

(Александар Љубојевић, шеф Одсека, тел. 011/3081-540)

  1. Одсек за пројекте

(Ирена Лакобрија Делић, шеф Одсека, тел. 011/3081-505).

 

Начелник Одељења:

Милорад Рајковић, дипл. правник

тел. 011/3081-578

e-mail: m.rajkovic@vracar.rs

 

Најчешћи обрасци који се подносе Одељењу и које можете преузети: 

За информације о беби пакетићима за новорођене бебе на Врачару и све остале информације можете позвати директно Одељење на број телефона 011/ 3081-543 или нас контактирати путем мејла m.pejovic@vracar.rs .