A A A

My image My image My image

Служба за финансијске и заједничке послове

Служба за финансијске и заједничке послове врши стручне послове везане за финансијско-материјално пословање у оквиру средставапланираних буџетом за финансирање рада директних корисника буџетских средстава (Скупштине градске општине, председника градске општине, Већа градске општине, Управе градске општине, Јавног правобранилаштва градске општине и Заштитника грађана градске општине) и ЈП “Пословни простор Врачар” као индиректног корисника буџетских средстава и то:

  • припрему и израду предлога финансијских планова, припрему и комплетирање документације за извршавање финансијских планова, као и припрему захтева и налога за плаћање, извршавање задатака који се односе на управљање имовином за коју је одговорна Служба, вођење помоћних књига и евиденција за директне кориснике буџетских средстава и ЈП ”Пословни простор Врачар”, усклађивање података са главном књигом трезора и састављање периодичних и годишњих извештаја и завршних рачуна директних корисника буџетских средстава, састављање консолидованог завршног рачуна, као и друге финансијско-материјалне послове; вођење персоналне евиденције и стручне послове у вези са радним односимакао и обрачун зарада;
  • коришћење биротехничких средстава опреме;
  • коришћење и одржавање зграде и простора и обезбеђење других услова рада за директне кориснике буџета;
  • послове спровођења јавних набавки и све друге стручне послове у области јавних набавки који се односе на учествовање у припреми интерних нормативних аката из области јавних набавки, доношење Плана јавних набавки, подношење извештаја о јавним набавкама и сл;
  • организовање и спровођење превентивних и других мера заштите од пожара;
  • друге послове утврђене законом и другим прописима и послове по налогу начелника/начелнице Управе градске општине.

 

Заменик начелника
Милорад Рајковић, тел: 3081-578, е-пошта