A A A

Одељење за друштвене делатности и пројекте

 Одељење за друштвене делатности и пројекте врши следеће послове:

 • стручне послове у вези са статусом избеглих и интерно расељених лица поверених од стране Комесаријата за избеглице Републике Србије;
 • вођење поступка и доношење решења за признавање права у области борачко-инвалидске заштите, ратним и мирнодопским војним инвалидима, цивилним инвалидима рата и корисницима породичне инвалиднине;
 • исплату инвалидских примања у складу са прописима Републике Србије и Града;
 • вођење евиденција свих корисника инвалидске заштите и врсте права; издавање уверења и потврда и оверавање књижица за повлашћену вожњу;
 • стручне послове у вези са трошковима сахране лица без сродника и НН лица;
 • издавање уверења и потврда из регистра предузетника;
 • послове везане за ученичке и студентске кредите и стипендије;
 • стручне и административнo-технички послове у вези са награђивањем ученика и студенaта;
 • праћење стања, давање мишљења и покретање иницијатива за решавање питања текућег одржавања дечијих вртића и основних школа; вођење евиденције и обавештавање предшколске установе, односно основне школе која остварује припремни предшколски програм о деци која су стасала за похађање припремног предшколског програма; вођење евиденцијe и обавештавање школе и родитеља, односно других законских заступника о деци која треба да се упишу у први разред основне школе; у сарадњи са образовноваспитном установом прати стање, утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом; 
 • организује послове који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 км и ученика основне школе на удаљености већој од 4км од седишта школе; превоз деце и ученика када ученици похађају школу на територији друге јединице локалне самоуправе ако је школа коју похађају најближа месту пребивалишта ученика; превоз ученика на републичка и међународна такмичења;
 • стручне и административнo-техничке послове у вези са радом Интерресорне комисије за подручје Општине, образоване од стране Града;
 • успостављање сарадње са установама,удружењима грађана и другим организацијама у областима од интереса за Општину;
 • праћење и предлагање мера за подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и аматеризма и предлагањемера за обезбеђивање услова за одржавање културних манифестација од значаја за Општину и развој аматеризма;
 • сарадња са установама културе чији је оснивач Општина и које се налазе на територији Општине;
 • стручне и административне послове у вези са спровођењем конкурса за финансирање/суфинансирање програма у области спорта и сарадња са спортским организацијама;
 • пружање помоћи у стручним, административно-техничким и организационим пословима које обављају канцеларије, чији је оснивач Општина, као и у пословима које обављају савети, радне групе, радна тела и комисије које образују органи Општине;
 • пружање помоћи у стручним, административно-техничким и организационим пословима из делокруга рада фондација и фондова чији је оснивач Општина;
 • предлагање мера за развој различитих облика самопомоћи и солидарности са особама са инвалидитетом, као и са лицима која су у суштински неједнаком положају са осталим грађанимаподстицање активности и пружање помоћи организацијама особа са  инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама, као и старијим лицима на подручју Општине;
 • предлагање мера за остваривање, заштиту и унапређење људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;
 • праћење стања и предлагање мера за развој угоститељства, занатства, предузетништва,трговине, туризма;
 • израда стратешких докумената и локалних акционих планова и праћење њихове имплементације, који се односе на развој Општине;
 • предлагање акција, манифестација и других скупова од значаја за Општину;
 • иницирање, предлагање и успостављање сарадње са другим општинама и градовима у земљи и иностранству;
 • конкурисање и успостављање сарадње са домаћим и међународним организацијама и фондовима у циљу реализације пројеката;
 • иницирање, припрема и управљање пројектима у различитим областима од интереса за грађане и од значаја за Општину, а пре свега у области: друштвене бриге о деци, образовања, запошљавања, здравства, културе, спорта, животне средине, као и везаних за осетљиве групе становништва (деца, млади, стари, особе са инвалидитетом и др.);
 • праћење и утврђивање стања, давање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописау областима из делокруга рада; покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана и од значаја за рад Одељења и Управеу целини;
 • израду нацрта одлука и других аката и обављање послова стручног опслуживања Скупштинеи њених радних тела, председникаи Већаиз делокруга рада Одељења и вршење других послова утврђених законом и другим прописима из делокруга рада Одељења.

У Одељењу за друштвене делатности и пројекте образују се уже унутрашње организационе  јединице:

 • Одсек за друштвене делатности;
 • Одсек за пројекте.

            У Одсеку за друштвене делатности врше се стручни послови у вези са статусом избеглих и прогнаних лица поверених од стране Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије; вођење поступка и доношење решења за признавање права у области борачко-инвалидске заштите ратним и мирнодопским војним инвалидима, цивилним инвалидима рата и корисницима породичне инвалиднине; исплате допунске инвалиднине, материјалног обезбеђења и месечног новчаног примања у складу са прописима Републике Србије и Града; стручни послови у вези са трошковима сахране лица без сродника и НН лица; вођење евиденције свих корисника и врсте права, издавање уверења и оверавање књижица за повлашћену вожњу; послови у области друштвених делатности који се односе на сарадњу са установама, друштвеним организацијама и удружењима грађана у делатностима од интереса за Општину;  послови везани за ученичке и студентске кредите и стипендије; стручни и административно-технички послови у вези награђивања ученика и студената; вођење евиденције и обавештавање предшколске установе, односно основне школе која остварује припремни предшколски програм о деци која су стасала за похађање припремног предшколског програма; вођење евиденцијe и обавештавање школе и родитеља, односно других законских заступника о деци која треба да се упишу у први разред основне школе; у сарадњи са образовно-васпитном установом праћење стања, утврђивање мера и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом; послови који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 км и ученика основне школе на удаљености већој од 4км од седишта школе; превоз деце и ученика када ученици похађају школу на територији друге јединице локалне самоуправе ако је школа коју похађају најближа месту пребивалишта ученика; стручни и административнo-технички послови у вези са радом Интерресорне комисије за подручје Општине, образоване од стране Града и други послови у складу са законом, Статутом Града и Општине и другим прописима. 

             У Одсеку за пројекте врше се послови у вези са иницирањем, припремом и управљањем пројектима у различитим областима, од интереса за грађане и од значаја за Општину, а пре свега у области друштвене бриге о деци, образовања, здравства, културе, спорта, животне средине, као и у областима везаним за осетљиве групе становништва (стари, особе са инвалидитетом и др.); израдом прилога за релевантна програмска и стратешка документа и предлога пројеката; праћење израде пројектне документације у одговарајућем формату и у складу са процедурама; прикупљање, обрада и систематизација података о пројектима које предлаже Град, а који се реализују на територији општине; припрема информација и документације ради планирања средстава неопходних за суфинансирање пројеката и друге међународне развојне помоћи; припрема информација и документације за извештавање о процесу програмирања односно планирања пројеката и припрема материјала за учешће у раду релевантних секторских група за припрему пројеката; израда стратешких докумената и локалних акционих планова и учешће у праћењу њихове имплементације; израда потребних извештаје о реализацији стратегија и планова; предлагање акција, манифестација и других скупова од значаја за Општину; иницирање и предлагање успостављања сарадње са другим општинама и градовима у земљи и иностранству; учешће у изради извештаја, информација и анализа из делокруга Одсека; успоставља партнерства са удружењима ради учествовања у припреми пројеката; обављање стручно-административних послова за Фонд основан од стране Општине; учествовање у креирању друштвеног амбијента који је подстицајан за цивилно друштво и стварање амбијента за успостављање дијалога и јачање партнерстава цивилног сектора са органима Општине путем организације трибина, радионица, састанака, као и иницирање и спровођење развојних пројеката у сарадњи са удружењима и друге послове у складу са законом, статутом Града и Општине и другим прописима. 

 1. Одсек за друштвене делатности

(Александар Љубојевић, шеф Одсека, тел. 011/3081-540)

 1. Одсек за пројекте

(Ирена Лакобрија Делић, шеф Одсека, тел. 011/3081-505).

 

Начелник Одељења:

Милорад Рајковић, дипл. правник

тел. 011/3081-578

e-mail: m.rajkovic@vracar.rs

 

Најчешћи обрасци који се подносе Одељењу и које можете преузети: 

За информације о беби пакетићима за новорођене бебе на Врачару и све остале информације можете позвати директно Одељење на број телефона 011/ 3081-543 или нас контактирати путем мејла m.pejovic@vracar.rs .