A A A

Odeljenje za društvene delatnosti i projekte

U Odeljenju za društvene delatnosti i projekte obavljaju se sledeći poslovi:   

– stručni poslovi u vezi sa statusom izbeglih i prognanih lica poverenih od strane Komesarijata za izbeglice Republike Srbije;

– vođenje postupka i donošenje rešenja za priznavanje prava u oblasti boračko-invalidske zaštite ratnim i mirnodopskim vojnim invalidima, civilnim invalidima rata i korisnicima porodične invalidnine;

– isplate dopunske invalidnine, materijalnog obezbeđenja i mesečnog novčanog primanja u skladu sa propisima Republike Srbije i Grada Beograda;

– sahranjivanja lica bez srodnika i lica koja su korisnici materijalnog obezbeđenja;

– vođenje evidencije svih korisnika i vrste prava, izdavanje uverenja i overavanje knjižica za povlašćenu vožnju;

– poslovi u oblasti društvenih delatnosti koji se odnose na saradnju sa ustanovama, društvenim organizacijama  i udruženjima građana u delatnostima od interesa za gradsku opštinu;

– poslovi vezani za učeničke i studentske kredite i stipendije;

– stručni i administrativni-tehnički poslovi u vezi nagrađivanja učenika i studenta;

– praćenje stanja, davanje mišljenja i pokretanje inicijativa za rešavanje pitanja tekućeg održavanja predškolskih ustanova i osnovnih škola;

– praćenje upisa u prvi razred osnovne škole ili specijalne škole i redovnog pohađanja nastave, pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja, odnosno staratelja, čije dete ne pohađa   pripremni predškolski program, nije blagovremeno upisano i ne pohađa  redovnu nastavu u osnovnim školama, u skladu sa zakonom;

– utvrđivanje mera i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece odnosno učenika za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje ustanova, a u saradnji sa obrazovno-vaspitnom ustanovom, u skladu sa zakonom;

– poslovi koji se odnose na prevoz dece i njihovih pratilaca radi pohađanja pripremnog predškolskog programa na udaljenosti većoj od 2km i učenika osnovne škole na udaljenosti većoj od 4km od sedišta škole;

– prevoz, smeštaj i ishranu dece i učenika sa smetnjama u razvoju, bez obzira na udaljenost mesta stanovanja od škole;

-prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja;

– praćenje i predlaganje mera za podsticanje razvoja kulturno-umetničkog stvaralaštva i amaterizma i osnivanje ustanova kulture i predlaganje mera za obezbeđivanje uslova za održavanje kulturnih manifestacija od značaja za Gradsku opštinu i razvoj amaterizma;

– praćenje rada sa ustanovama kulture čiji je osnivač Gradska opština i saradnja sa ustanovama kulture koje se nalaze na teritoriji Gradske opštine;

– praćenje i predlaganje mera za održavanje spomenika koji su proglašeni za kulturno dobro, spomen ploča ili skulpturnih dela koja se nalaze na teritoriji Gradske opštine;

– praćenje stanja, davanje mišljenja i pokretanje inicijative za izgradnju i održavanje sportskih objekata i ustanova čiji je osnivač Gradska opština i za osnivanje ustanova u oblasti sporta, za zadovoljavanje potreba građana/građanki u oblasti sporta, obezbeđivanje uslova za realizaciju sistema školskog sporta i organizovanje i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za Gradsku opštinu, obezbeđivanje uslova za realizaciju programa ustanova i omladinskih organizacija i obavlja stručne i administrativne poslove u vezi sa sufinansiranjem programa u oblasti sporta;

– praćenje stanja i predlaganje mera za razvoj ugostiteljstva, zanatstva, privatnog preduzetništva, trgovine, turizma i osnivanje turističke organizacije na području gradske opštine;

– praćenje rada turističke organizacije čiji je osnivač Gradska opština;

– izdavanje uverenja iz registra preduzetnika;

– pružanja pomoći u stručnim, administrativno-tehničkim i organizacionim poslovima koje obavljaju kancelarije, čiji je osnivač Gradska opština;

– obavlja stručne, administrativne poslove i učestvuje u sufinansiranju programa fondacija i fondova, čiji je Gradska opština osnivač;

– pružanje tehničko-administartivne podrške komisijima iz delokruga rada Odeljenja;

– predlaganje mera za razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, kao i sa licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima/građankama, podsticanje aktivnosti i pružanje pomoći organizacijama osoba sa  invaliditetom i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na području Gradske opštine;

– predlaganje mera za ostvarivanje, zaštitu i unapređenje ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika/pripadnica nacionalnih manjina i etničkih grupa;

– predlaganje odgovarajućih mera u oblasti korišćenja poslovnog prostora i vršenje poslova vezanih za uređenje, obezbeđenje i korišćenje poslovnog prostora čiji je korisnik Gradska opština;

– organizacija i koordiniranje komunikacije sa građanima/građankama, udruženjima, ustanovama i organima gradske i republičke uprave;

– sarađuje sa drugim opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu i obavlja poslove vezane za organizaciju akcija i manifestacija od značaja za gradsku opštinu;  

– davanje predloga i  preduzimanje mera  na očuvanju kulturne baštine na teritoriji opštine i prezentacija iste javnosti

– konkurisanje i uspostavljanje saradnje sa međunarodnim organizacijama i fondovima u cilju realizacije sopstvenih projekata

– izrada akcionih planova i strateških dokumenata i praćenje njihove implementacije, koji se odnose na razvoj Gradske opštine, u oblastima za koje je nadležna u skladu sa zakonom i Statutom Grada Beograda;

-iniciranje, priprema i upravljanje projektima u različitim oblastima, od interesa za građane i od značaja za Gradsku opštinu, a pre svega u oblasti: društvene brige o deci, obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta, životne sredine, kao i vezanih za oseljive grupe  stanovništva ( deca, mladi, stari, osobe sa invaliditetom i dr.);

– praćenje i utvrđivanje stanja, davanje stručnih mišljenja na nacrte i predloge propisa u oblastima iz delokruga rada; pokretanje inicijative kod nadležnih državnih i drugih organa i organizacija za rešavanje pitanja od značaja za efikasno ostvarivanje prava i interesa građana/građanki i od značaja za rad Odeljenja i Uprave Gradske opštine u celini;

– izrada nacrta odluka i drugih akata i obavljanje poslova stručnog opsluživanja Skupštine i njenih radnih tela, predsednika i Veća iz delokruga rada Odeljenja i vršenje drugih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima iz delokruga rada Odeljenja.

 

U Odeljenju za društvene delatnosti i projekte postoje dve uže organizacione unutrašnje jedinice:

  1. Odsek za društvene delatnosti

(Aleksandar Ljubojević, šef Odseka, tel. 011/3081-540)

  1. Odsek za projekte

(Irena Lakobrija Delić, šef Odseka, tel. 011/3081-505).

 

Načelnik Odeljenja:

Milorad Rajković, dipl. pravnik

tel. 011/3081-578

e-mail: m.rajkovic@vracar.rs

 

Najčešći obrasci koji se podnose Odeljenju i koje možete preuzeti: 

Za informacije o bebi paketićima za novorođene bebe na Vračaru i sve ostale informacije možete pozvati direktno Odeljenje na broj telefona 011/ 3081-543 ili nas kontaktirati putem mejla m.pejovic@vracar.rs .