A A A

Odeljenje za društvene delatnosti i projekte

 Odeljenje za društvene delatnosti i projekte vrši sledeće poslove:

 • stručne poslove u vezi sa statusom izbeglih i interno raseljenih lica poverenih od strane Komesarijata za izbeglice Republike Srbije;
 • vođenje postupka i donošenje rešenja za priznavanje prava u oblasti boračko-invalidske zaštite, ratnim i mirnodopskim vojnim invalidima, civilnim invalidima rata i korisnicima porodične invalidnine;
 • isplatu invalidskih primanja u skladu sa propisima Republike Srbije i Grada;
 • vođenje evidencija svih korisnika invalidske zaštite i vrste prava; izdavanje uverenja i potvrda i overavanje knjižica za povlašćenu vožnju;
 • stručne poslove u vezi sa troškovima sahrane lica bez srodnika i NN lica;
 • izdavanje uverenja i potvrda iz registra preduzetnika;
 • poslove vezane za učeničke i studentske kredite i stipendije;
 • stručne i administrativno-tehnički poslove u vezi sa nagrađivanjem učenika i studenata;
 • praćenje stanja, davanje mišljenja i pokretanje inicijativa za rešavanje pitanja tekućeg održavanja dečijih vrtića i osnovnih škola; vođenje evidencije i obaveštavanje predškolske ustanove, odnosno osnovne škole koja ostvaruje pripremni predškolski program o deci koja su stasala za pohađanje pripremnog predškolskog programa; vođenje evidencije i obaveštavanje škole i roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika o deci koja treba da se upišu u prvi razred osnovne škole; u saradnji sa obrazovnovaspitnom ustanovom prati stanje, utvrđuje mere i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece, odnosno učenika za vreme ostvarivanja obrazovno vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje ustanova, u skladu sa zakonom; 
 • organizuje poslove koji se odnose na: prevoz dece i njihovih pratilaca radi pohađanja pripremnog predškolskog programa na udaljenosti većoj od 2 km i učenika osnovne škole na udaljenosti većoj od 4km od sedišta škole; prevoz dece i učenika kada učenici pohađaju školu na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave ako je škola koju pohađaju najbliža mestu prebivališta učenika; prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja;
 • stručne i administrativno-tehničke poslove u vezi sa radom Interresorne komisije za područje Opštine, obrazovane od strane Grada;
 • uspostavljanje saradnje sa ustanovama,udruženjima građana i drugim organizacijama u oblastima od interesa za Opštinu;
 • praćenje i predlaganje mera za podsticanje razvoja kulturno-umetničkog stvaralaštva i amaterizma i predlaganjemera za obezbeđivanje uslova za održavanje kulturnih manifestacija od značaja za Opštinu i razvoj amaterizma;
 • saradnja sa ustanovama kulture čiji je osnivač Opština i koje se nalaze na teritoriji Opštine;
 • stručne i administrativne poslove u vezi sa sprovođenjem konkursa za finansiranje/sufinansiranje programa u oblasti sporta i saradnja sa sportskim organizacijama;
 • pružanje pomoći u stručnim, administrativno-tehničkim i organizacionim poslovima koje obavljaju kancelarije, čiji je osnivač Opština, kao i u poslovima koje obavljaju saveti, radne grupe, radna tela i komisije koje obrazuju organi Opštine;
 • pružanje pomoći u stručnim, administrativno-tehničkim i organizacionim poslovima iz delokruga rada fondacija i fondova čiji je osnivač Opština;
 • predlaganje mera za razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa osobama sa invaliditetom, kao i sa licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanimapodsticanje aktivnosti i pružanje pomoći organizacijama osoba sa  invaliditetom i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama, kao i starijim licima na području Opštine;
 • predlaganje mera za ostvarivanje, zaštitu i unapređenje ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa;
 • praćenje stanja i predlaganje mera za razvoj ugostiteljstva, zanatstva, preduzetništva,trgovine, turizma;
 • izrada strateških dokumenata i lokalnih akcionih planova i praćenje njihove implementacije, koji se odnose na razvoj Opštine;
 • predlaganje akcija, manifestacija i drugih skupova od značaja za Opštinu;
 • iniciranje, predlaganje i uspostavljanje saradnje sa drugim opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu;
 • konkurisanje i uspostavljanje saradnje sa domaćim i međunarodnim organizacijama i fondovima u cilju realizacije projekata;
 • iniciranje, priprema i upravljanje projektima u različitim oblastima od interesa za građane i od značaja za Opštinu, a pre svega u oblasti: društvene brige o deci, obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, kulture, sporta, životne sredine, kao i vezanih za osetljive grupe stanovništva (deca, mladi, stari, osobe sa invaliditetom i dr.);
 • praćenje i utvrđivanje stanja, davanje stručnih mišljenja na nacrte i predloge propisau oblastima iz delokruga rada; pokretanje inicijative kod nadležnih državnih i drugih organa i organizacija za rešavanje pitanja od značaja za efikasno ostvarivanje prava i interesa građana i od značaja za rad Odeljenja i Upraveu celini;
 • izradu nacrta odluka i drugih akata i obavljanje poslova stručnog opsluživanja Skupštinei njenih radnih tela, predsednikai Većaiz delokruga rada Odeljenja i vršenje drugih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima iz delokruga rada Odeljenja.

U Odeljenju za društvene delatnosti i projekte obrazuju se uže unutrašnje organizacione  jedinice:

 • Odsek za društvene delatnosti;
 • Odsek za projekte.

            U Odseku za društvene delatnosti vrše se stručni poslovi u vezi sa statusom izbeglih i prognanih lica poverenih od strane Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije; vođenje postupka i donošenje rešenja za priznavanje prava u oblasti boračko-invalidske zaštite ratnim i mirnodopskim vojnim invalidima, civilnim invalidima rata i korisnicima porodične invalidnine; isplate dopunske invalidnine, materijalnog obezbeđenja i mesečnog novčanog primanja u skladu sa propisima Republike Srbije i Grada; stručni poslovi u vezi sa troškovima sahrane lica bez srodnika i NN lica; vođenje evidencije svih korisnika i vrste prava, izdavanje uverenja i overavanje knjižica za povlašćenu vožnju; poslovi u oblasti društvenih delatnosti koji se odnose na saradnju sa ustanovama, društvenim organizacijama i udruženjima građana u delatnostima od interesa za Opštinu;  poslovi vezani za učeničke i studentske kredite i stipendije; stručni i administrativno-tehnički poslovi u vezi nagrađivanja učenika i studenata; vođenje evidencije i obaveštavanje predškolske ustanove, odnosno osnovne škole koja ostvaruje pripremni predškolski program o deci koja su stasala za pohađanje pripremnog predškolskog programa; vođenje evidencije i obaveštavanje škole i roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika o deci koja treba da se upišu u prvi razred osnovne škole; u saradnji sa obrazovno-vaspitnom ustanovom praćenje stanja, utvrđivanje mera i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece, odnosno učenika za vreme ostvarivanja obrazovno vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje ustanova, u skladu sa zakonom; poslovi koji se odnose na: prevoz dece i njihovih pratilaca radi pohađanja pripremnog predškolskog programa na udaljenosti većoj od 2 km i učenika osnovne škole na udaljenosti većoj od 4km od sedišta škole; prevoz dece i učenika kada učenici pohađaju školu na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave ako je škola koju pohađaju najbliža mestu prebivališta učenika; stručni i administrativno-tehnički poslovi u vezi sa radom Interresorne komisije za područje Opštine, obrazovane od strane Grada i drugi poslovi u skladu sa zakonom, Statutom Grada i Opštine i drugim propisima. 

             U Odseku za projekte vrše se poslovi u vezi sa iniciranjem, pripremom i upravljanjem projektima u različitim oblastima, od interesa za građane i od značaja za Opštinu, a pre svega u oblasti društvene brige o deci, obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta, životne sredine, kao i u oblastima vezanim za osetljive grupe stanovništva (stari, osobe sa invaliditetom i dr.); izradom priloga za relevantna programska i strateška dokumenta i predloga projekata; praćenje izrade projektne dokumentacije u odgovarajućem formatu i u skladu sa procedurama; prikupljanje, obrada i sistematizacija podataka o projektima koje predlaže Grad, a koji se realizuju na teritoriji opštine; priprema informacija i dokumentacije radi planiranja sredstava neophodnih za sufinansiranje projekata i druge međunarodne razvojne pomoći; priprema informacija i dokumentacije za izveštavanje o procesu programiranja odnosno planiranja projekata i priprema materijala za učešće u radu relevantnih sektorskih grupa za pripremu projekata; izrada strateških dokumenata i lokalnih akcionih planova i učešće u praćenju njihove implementacije; izrada potrebnih izveštaje o realizaciji strategija i planova; predlaganje akcija, manifestacija i drugih skupova od značaja za Opštinu; iniciranje i predlaganje uspostavljanja saradnje sa drugim opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu; učešće u izradi izveštaja, informacija i analiza iz delokruga Odseka; uspostavlja partnerstva sa udruženjima radi učestvovanja u pripremi projekata; obavljanje stručno-administrativnih poslova za Fond osnovan od strane Opštine; učestvovanje u kreiranju društvenog ambijenta koji je podsticajan za civilno društvo i stvaranje ambijenta za uspostavljanje dijaloga i jačanje partnerstava civilnog sektora sa organima Opštine putem organizacije tribina, radionica, sastanaka, kao i iniciranje i sprovođenje razvojnih projekata u saradnji sa udruženjima i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Grada i Opštine i drugim propisima. 

 1. Odsek za društvene delatnosti

(Aleksandar Ljubojević, šef Odseka, tel. 011/3081-540)

 1. Odsek za projekte

(Irena Lakobrija Delić, šef Odseka, tel. 011/3081-505).

Načelnik Odeljenja:

Milorad Rajković, dipl. pravnik

tel. 011/3081-578

e-mail: m.rajkovic@vracar.rs

Najčešći obrasci koji se podnose Odeljenju i koje možete preuzeti: 

Za informacije o bebi paketićima za novorođene bebe na Vračaru i sve ostale informacije možete pozvati direktno Odeljenje na broj telefona 011/ 3081-543 ili nas kontaktirati putem mejla m.pejovic@vracar.rs .