A A A

Служба за скупштинске послове

Служба за скупштинске послове врши:

 • стручне, саветодавне и организационе послови за Скупштину, председника, Веће као и појединачне послове за Скупштину, председника, Веће и друге органе, a који се односе на припрему седница и обраду аката усвојених на седницама;
 • чување изворних докумената Скупштине, председника и Већа и вођења евиденција о одржаним седницама Скупштине, Већа и радних тела Скупштине за које обавља послове стручног опслуживања;
 • вођење евиденција о поклонима функционера и њихобво достављање Агенцији за борбу против корупције;
 • достављање обавештења Агенцији за борбу против корупције за лица која врше јавну функцију, а која се односе на њихово ступање на функцију и престанак функције;
 • стручне, организационе и административно-технички послови поводом представки и притужби грађана упућених Скупштини; начелнику Управе;
 • спровођење мера утврђених  Планом интегритета Општине;
 • организацију и координицију комуникације са грађанима, удружењима, установама и органима градске и републичке управе;
 • сарадњу са политичким странкама;
 • вршење стручних послова за избор и именовање лица која бира и поставља Скупштина и лица која поставља Веће;
 • обезбеђење јавности рада Скупштине и Већа, информисање одборника у Скупштини;
 • стручне, организационе и административно-технички послови по захтеву лица овлашћеног за слободан приступ информацијама од јавног значаја;
 • одржавање и коришћење службених моторних возила;
 • административно-техничке послове за потребе изабраних, именованих и постављених лица;
 • формирање и ажурирање базе података о извештавању медија о раду органа Општине;
 • ажурира Информатор о раду и уређује интернет презентацију Општине;
 • пружање стручне помоћи радним телима Скупштине и другим телима чији рад прати и друге послове по налогу председника, председника Скупштине, секретара Скупштине и начелника Управе.

 У Служби за скупштинске послове образују се уже унутрашње организационе  јединице:

 • Одсек за стручне послове и информисање;
 • Одсек за административно-техничке послове изабраних, именованих и постављених лица.

             У Одсеку за стручне послове и информисање врше се послови стручни, саветодавни и организациони послови, као и појединични послови за Скупштину, председника, Веће  и друге органе, a који се односе на припрему седница и обраду аката усвојених на седницама; врши доставу Агенцији за борбу против корупције обавештења за лица која врше јавну функцију, а која се односе на њихово ступање на функцију и престанак функције; стручни, организациони и административно-технички послови поводом представки и притужби грађана упућених Скупштини ; врши стручне послове за избор и именовање лица које бира и поставља Скупштина и лица које поставља Веће; обезбеђује јавност рада Скупштине и Већа; информисање одборника у Скупштини; врши стручне и организационо-техничке послове за потребе рада начелника Управе,  као што су коресподенција са другим органима општине, градским или републичким органима; припрема дописа путем којих Управа комуницира са јавношћу и са другим органима Општине; прима представке и притужбе грађана на рад Управе, извештава начелника Управе о њиховој садржини и припрема предлог одговора; врши стручне, организационе и административно-техничке послове по захтеву Лица овлашћеног за слободан приступ информацијама од јавног значаја; ажурира Информатор о раду и уређује интернет презентацију Општине.

У Одсеку за административно-техничке послове изабраних, именованих и постављених лица врше се послови који односе на:

 • организационе послове везане за административно-техничку подршку раду Скупштине, Већа и Управе;
 • административно-техничке послове за потребе изабраних, именованих и постављених лица и други послови из делокруга рада Одсека.

Начелник Службе:
Александар Новковић, тел. 3081-593, E-пошта