A A A

Одељење за грађевинске и комуналне послове

Одељење за грађевинске и комуналне послове врши следеће  послове:

 • спровођење обједињене процедуре електронским путем, кроз централни информациони систем (ЦИС);
 • издавање решењa у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу објеката и остала акта у поступку обједињене процедуре, као и друга акта, за изградњу објеката до 1500м² бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор;
 • издавање решења за извођење радова који се односе на: изградњу помоћних објеката, инвестиционо одржавање објеката и уклањање препрека за особе са инвалидитетом, реконструкцију, адаптацију, санацију, промену намене објекта без извођења грађевинских радова, промену намене уз извођење грађевинских радова, раздвајање или спајање пословног или стамбеног простора, уградњу унутрашњих инсталација у постојећи објекат, постављање антенских стубова и секундарних, односно дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже, део средњенапонске електродистрибутивне мреже који обухвата 10 кв, 20 кв и кв вод, изградњу трансформаторске станице 20/04 кв и 35 кв напонски ниво и део електродистрибутивне мреже од трансформаторске станице 10/04 кв, 20/04 кв, 35/10 (20) кв и 35/04 кв до места прикључка на објекту купца (1кв), 10 кв и 20 кв разводна постројења, прикључке на изграђену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу, компресорске јединице за гас, уређаје за испоруку гаса, електране које користе обновљиве изворе енергије инсталиране снаге 50 kW, типске топловодне прикључке, грађење зиданих ограда;
 • вођење поступка по пријави завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу за објекте за које је издало грађевинску дозволу, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења из њихове надлежности, а услов су за изградњу објеката односно за издавање грађевинске и употребне дозволе, обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту;
 • издавање решења о употребној дозволи;
 • покретање по службеној дужности поступка за упис права својине на новоизграђеном објекту;
 • издавање решења о уклањању објекта на захтев заинтересованог лица и издавање решења по службеној дужности или на захтев заинтересованог лица за уклањање објекта, односно његовог дела, за који утврди да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена њихова стабилност и да представља опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и безбедност саобраћаја;
 • издавање уверења о физичким деловима објекта и уверења о структури станова на територији градске општине;
 • одлучивање о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар) и балон хала спортске намене у складу са прописима Града;
 • одлучивање по захтеву за постављање средстава за оглашавање која су мања од 2м2 и која се не налазе над јавном површином;
 • одређивање односно одобравање продајног места на којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта, у складу са планом постављања привремених објеката и планом постављања тезги и других покретних привремених објеката на територији Општине, које доноси Скупштина, као и време и начин те трговине у складу са законом;
 • праћење стања и предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине на подручју Општине;
 • израду и спровођење акционих и санационих планова од значаја за заштиту животне средине на подручју Општине, а у складу са актима Града ;
 • предлагање мера за уређење зелених површина и дечијих игралишта, објеката јавне расвете и слично;
 • праћење и утврђивање стања и давање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа у областима из делокруга рада;
 • покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана и од значаја за рад Одељења и Управе;
 • израду нацрта одлука и других аката и обављање послова стручног опслуживања Скупштине и њених радних тела, председника и Већа из делокруга рада Одељења и вршење других послова утврђених законом и другим прописима из делокруга рада Одељења.

У Одељењу за грађевинске и комуналне послове образују се уже унутрашње организационе  јединице:

 • Одсек за грађевинске, комуналне и послове заштите животне средине;
 • Одсек за управно-правне послове.

 У Одсеку за грађевинске, комуналне и послове заштите животне средине дају се стручна мишљења на просторне и урбанистичке планове које доноси Град и спроводи стручни део обједињене процедуре електронским путем, кроз централни информациони систем (ЦИС) за: издавање грађевинске дозволе за изградњу објеката или делова објеката до 1500 m² бруто развијене грађевинске површине, решења за извођење радова који се односе на изградњу помоћних објеката, инвестиционо одржавање објеката и уклањање препрека за особе са инвалидитетом, реконструкцију, адаптацију, санацију, промену намене објекта без извођења грађевинских радова, промену намене уз извођење грађевинских радова, раздвајање или спајање пословног или стамбеног простора, уградњу унутрашњих инсталација у постојећи објекат, постављање антенских стубова и секундарних, односно дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже, део средњенапонске електродистрибутивне мреже који обухвата 10 кв, 20 кв и кв вод, изградњу трансформаторске станице 20/04 кв и 35 кв напонски ниво и део електродистрибутивне мреже од трансформаторске станице 10/04 кв, 20/04 кв, 35/10 (20) кв и 35/04 кв до места прикључка на објекту купца (1кв), 10 кв и 20 кв разводна постројења, прикључке на изграђену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу, компресорске јединице за гас, уређаје за испоруку гаса, електране које користе обновљиве изворе енергије инсталиране снаге 50 kW, типске топловодне прикључке, грађење зиданих ограда; воде се поступци по пријави завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу за објекте за које је издало грађевинску дозволу; врши се издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења из њихове надлежности, а услов су за изградњу објеката односно за издавање грађевинске и употребне дозволе, обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту; издају се решења о употребној дозволи; спроводи се стручни део поступка издавања решења о уклањању објекта на захтев заинтересованог лица и издавање решења по службеној дужности или на захтев заинтересованог лица за уклањање објекта, односно његовог дела, за који утврди да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена њихова стабилност и да представља опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и безбедност саобраћаја; стручни део поступка приликом издавања уверења о физичким деловима објекта и уверења о структури станова на територији градске општине; одлучује се о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар) и балон хала спортске намене, одлучује се о постављању средстава за оглашавање која су мања од 2м2 и која се не налазе над јавном површином, у складу са прописима Града; прати се стање и предузимају мере за заштиту и унапређење животне средине на подручју градске општине; израђују се и спроводе акциони и санациони планови од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине, а у складу са актима Града; предлажу се мере за уређење зелених површина и дечијих игралишта, објеката јавне расвете и слично.

У Одсеку за управно-правне послове врше се послови издавања грађевинске дозволе за изградњу објеката или делова објеката до 1500 m² бруто развијене грађевинске површине; решења за извођење радова који се односе на изградњу помоћних објеката, инвестиционо одржавање објеката и уклањање препрека за особе са инвалидитетом, реконструкцију, адаптацију, санацију, промену намене објекта без извођења грађевинских радова, промену намене уз извођење грађевинских радова, раздвајање или спајање пословног или стамбеног простора, уградњу унутрашњих инсталација у постојећи објекат, постављање антенских стубова и секундарних, односно дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже, део средњенапонске електродистрибутивне мреже који обухвата 10 кв, 20 кв и кв вод, изградњу трансформаторске станице 20/04 кв и 35 кв напонски ниво и део електродистрибутивне мреже од трансформаторске станице 10/04 кв, 20/04 кв, 35/10 (20) кв и 35/04 кв до места прикључка на објекту купца (1кв), 10 кв и 20 кв разводна постројења, прикључке на изграђену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу, компресорске јединице за гас, уређаје за испоруку гаса, електране које користе обновљиве изворе енергије инсталиране снаге 50 kW, типске топловодне прикључке, грађење зиданих ограда; воде поступци по пријави завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу за објекте за које је издало грађевинску дозволу; врши издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења из њихове надлежности, а услов су за изградњу објеката односно за издавање грађевинске и употребне дозволе, обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту;  издају решења о употребној дозволи; по службеној дужности се покрећу поступци за упис права својине на новоизграђеном објекту; издају се решења о уклањању објекта на захтев заинтересованог лица и издавање решења по службеној дужности или на захтев заинтересованог лица за уклањање објекта, односно његовог дела, за који утврди да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена њихова стабилност и да представља опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и безбедност саобраћаја; издају се уверења о физичким деловима објекта и уверења о структури станова на територији градске општине; одлучује се о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар) и балон хала спортске намене, одлучује се о постављању средстава за оглашавање која су мања од 2м2 и која се не налазе над јавном површином, у складу са прописима Града; врши се одређивање односно одобравање продајног места на којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта, у складу са планом постављања привремених објеката и планом постављања тезги и других покретних привремених објеката на територији Општине, које доноси Скупштина, као и време и начин те трговине у складу са законом; прати се и утврђује стање и дају стручна мишљења на нацрте и предлоге прописа у областима из делокруга рада; предлаже се покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана и од значаја за рад Одељења и Управе у целини;  израђују се нацрти одлука и других аката и пружа се стручна помоћ Скупштини и њеним радним телима, председнику и Већу из делокруга рада Одељења и врше се други послови утврђени законом и другим прописима из делокруга рада Одељења.

 Начелница одељења

Ана Поскић, тел. 3081-526, E-пошта