A A A

Одељење за грађевинске и комуналне послове

Одељење за грађевинске и комуналне послове врши следеће  послове:

 • даje мишљења на просторне и урбанистичке планове које доноси град;
 • спровoди обједињене процедуре за: издавање грађевинске дозволе за изградњу објеката или делова објеката до 800 m² бруто развијене грађевинске површине; издавање решења за извођење радова који се односе на: изградњу помоћних објеката, инвестиционо одржавање објеката и уклањање препрека за особе са инвалидитетом, реконструкцију, адаптацију, санацију, промену намене објекта без извођења грађевинских радова, промену намене уз извођење грађевинских радова, раздвајање или спајање пословног или стамбеног простора, уградњу унутрашњих инсталација у постојећи објекат, постављање антенских стубова и секундарних, односно  дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже, део средњенапонске електродистрибутивне мреже који обухвата 10 кв, 20 кв и кв вод, изградњу трансформаторске станице 20/04 кв и 35 кв напонски ниво и део електродистрибутивне мреже од трансформаторске станице 10/04 кв, 20/04 кв, 35/10 (20) кв и 35/04 кв до места прикључка на објекту купца (1кв), 10 кв и 20 кв разводна постројења, прикључке на изграђену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу, компресорске јединице за гас, уређаје за испоруку гаса, електране које користе обновљиве изворе енергије инсталиране снаге 50 kW, типске топловодне прикључке, грађење зиданих ограда; издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења из њихове надлежности, а услов су за изградњу објеката односно за издавање грађевинске и употребне дозволе, обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту; вођење поступка по захтеву за утврђивање престанка  важења одобрења за изградњу привременог карактера;
 • издаје решења о уклањању објеката за које је утврђено да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена њихова стабилност и да представљају опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и безбедност саобраћаја;
 • издаје уверења о физичким деловима објекта и уверења о структури станова на територији градске општине;
 • одлучује о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар)и балон хала спортске намене у складу са прописима града Београда;
 • одређује односно одобрава продајно место  на којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта у складу са Плановима постављања привремених и покретних привремених објеката на јавним површинама које доноси Скупштина градске општине, као и време и начин те трговине  у складу са законом;
 • прати стања и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на подручју градске општине;
 • израђује и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине, а у складу са актима града Београда;
 • предлаже мере за уређење зелених површина и дечијих игралишта, објеката јавне расвете и слично;
 • издаје одобрења за сечу или орезивање стабала на јавним површинама градске општине;
 • прати и утврђује стања и дајестручна мишљења на нацрте и предлоге прописа у областима из делокруга рада;
 • покреће иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана и од значаја за рад Одељења и Управе градске општине у целини;
 • израђује  нацрте одлука и других аката и обављање послова стручног опслуживања Скупштине градске општине и њених радних тела, председника/председнице градске општине и Већа градске општине из делокруга рада Одељења

Начелница одељења
Ана Поскић, тел. 3081-526, E-пошта