euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Одељење за друштвене делатности и пројекте

Милорад Рајковић, дипл. правник

Начелник Одељења

Телефон: 011 30 81 578
Е-пошта: m.rajkovic@vracar.rs

Нинослава Кришко

Координатор Одељења

Телефон: 011 30 81 588
Е-пошта: n.krisko@vracar.rs
Kанцеларија 809, VIII спрат

Михаило Групковић

Координатор Одељења

Телефон: 011 30 81 507
Е-пошта: m.grupkovic@vracar.rs
Kанцеларија 805, VIII спрат

Надлежност Одељења за друштвене делатности и пројекте:

– поверени послови Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије;
– поверени послови из области борачко-инвалидске заштите;
– сахрањивање лица без сродника, нн лица и лица која су корисници материјалног обезбеђења;
– награђивање ученика
– послови везани за ученичке и студентске кредите и стипендије;
– праћење уписа у први разред основне школе или специјалне школе и редовног похађања наставе;
– утврђивање мера и активности заштите и безбедности деце односно ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује установа, а у сарадњи са образовно-васпитном установом, у складу са законом;
– стручна и административно-техничка подршка Интерресорној комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом на територији општине Врачар;
– издавање потврда/уверења из регистра предузетника;
– праћење и предлагање мера за одржавање споменика који су проглашени за културно добро, спомен плоча или скулптурних дела која се налазе на Врачару;
– стручни и административно-технички послови спровођења конкурса за финансирање/ суфинансирањем програма у области спорта, културе и организација цивилног друштва;
– стручна и администартивно-техничка подршка комисијима из делокруга рада Одељења;
– предлагање мера за развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са инвалидитетом, као и са лицима која су у суштински неједнаком положају са осталим грађанима, подстицање активности и пружање помоћи организацијама особа са  инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама на подручју Градске општине;
– сарадња са другим општинама и градовима у земљи и иностранству
– подршка у организацији акција и манифестација од значаја за градску општину;
– сарадња са организацијама цивилног друштва;
– давање предлога и предузимање мера  на очувању културне баштине на територији општине и презентација исте јавности;
– иницирање, припрема и управљање пројектима у различитим областима, од интереса за грађане и од значаја за Градску општину, а пре свега у области: друштвене бриге о деци, образовања, здравства, културе, спорта, животне средине, као и везаних за осетљиве групе  становништва (деца, млади, стари, особе са инвалидитетом и др.);

Прописи које Одељење примењује:

Законски и подзаконски акти:

– Закон о општем управном поступку
– Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида и чланова њихових породица
– Закон о планском систему Републике Србије
– Закон о спорту
– Закон о култури
– Закон о удружењима
– Закон о облигационим односима
– Закон о раду
– Закон о сахрањивању и гробљима
– Закон о основама система образовања и васпитања
– Закон о управљању миграцијама
– Закон о социјалној заштити
– Закон о јавном здрављу
– Закон о задужбинама и фондацијама
– Закон о заштити података о личности
– Закон о забрани дискриминације
– Закон о пребивалишту и боравишту грађана
– Закон о контроли државне помоћи
– Закон о локалној самоуправи
– Закон о електронској управи
– Закон о безбедности саобраћаја на путевима

– Уредба о средствима за подстицање програма за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења
– Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета републике србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе
– Уредба о правилима за доделу државне помоћи

– Правилник о додатку за негу
– Правилник о ортопедском додатку
– Правилник о праву на накнаду за путничко возило
– Правилник о накнади трошкова путовања
– Правилник о раду лекарских комисија
– Правилник о начину вођења јединствене евиденције података
– Правилник о начину исплате
– Правилник о бањско климатском опоравку
– Правилник о бесплатној и повлашћеној вожњи
– Правилник о медицинско-техничким помагалима војних инвалида
– Правилник о легитимацији
– Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом
– Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта
Интерни акти Скупштине и Већа:

– Статут Градске општине Врачар
– Стратегија за унапређење приступачности Градске општине Врачар за период од 2018. до 2025. године
– Програм унапређења социјалне заштите на територији Градске општине Врачар у текућој години
– Одлука о награђивању ученика и студената из буџета Градске општине Врачар
– Одлука о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде
– Одлука о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења из буџета Градске општине Врачар
– Одлука о утврђивању критеријума и поступка за одобравање финансијске помоћи из буџета
– Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју Градске општине Врачар
– Одлука о врсти, обиму и критеријумима за награђивање ученика и студената из буџета Градске општине Врачар за текућу годину
– Одлука о утврђивању износа за награђивање ученика у текућој години који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде
– Одлука о утврђивању садржаја и вредности финансијске помоћи за децу и породицу из буџета Градске општине Врачар за текућу годину.

У Одељењу за друштвене делатности и пројекте постоје две уже организационе унутрашње јединице:

1. Одсек за друштвене делатности
Александар Љубојевић

шеф Одсека, тел. 011/3081-540,

е-маил: a.ljubojevic@vracar.rs ,

Канцеларија 809, VIII спрат

2. Одсек за пројекте
Ирена Лакобрија Делић,

шеф Одсека, тел. 011/3081-505,

е-маил: i.lakobrija@vracar.rs ,

Канцеларија 806, VIII спрат

Обрасци који се подносе Одељењу и који се могу преузети:

1. Захтев за награђивање ученика
2. Захтев за награђивање ученика и студената
3. Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу
4. Захтев за издавање потврде о радњи за предузетнике
5. Захтев за издавање ауто седишта
6. Захтев за доделу материјалне помоћи у одећи и обући
7. Захтев за Интерресорну комисију – Образац 1
8. Захтев за издавање потврде за избеглице
9. Захтев за новчану помоћ или пакет хране за избегла и интерно расељена лица
10. Захтев за издавање дупликата избегличке легитимације
11. Захтев за издавање дупликата расељеничке легитимације
12. Захтев за потврду о промени места боравка за избегла и интерно расељена лица
13. Захтев за престанак статуса избеглог лица
14. Захтев за издавање уверења о чињеницама из области борачко-инвалидске заштите
15. Захтев за повећање процента војног инвалидитета
16. Захтев за пресељење досијеа
17. Захтев за признавање права на додатак за негу
18. Захтев за признавање права на инвалидски додатак незапосленог војног инвалида
19. Захтев за признавање права на инвалидски додатак запосленог војног инвалида
20. Захтев за признавање права на једнократну помоћ у случају смрти војног инвалида
21. Захтев за признавање права на ортопедски додатак
22. Захтев за признавање права на породичну инвалиднину
23. Захтев за признавање права на увећану породичну инвалиднину
24. Захтев за признавање својства ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида и цивилног инвалида рата
25. Захтев за признавање статуса борца

Беби пакетићи за новорођене бебе на Врачару

Потребна документација:

– Извод из матичне књиге рођених за бебу – обична копија
– Патронажни листић (уколико је коришћена услуга патронаже из Дома здравља Врачар)
Место преузимања беби пакетића: Канцеларија 809, VIII спрат

За додатне информације о беби пакетићима и све остале информације можете позвати директно Одељење на број телефона 011/3081-543 или нас контактирати путем електронске поште м.пејовиц@врацар.рс или писати директно на адресу електронске поште начелнику Одељења и/или шефовима одсека у Одељењу.

Пројекти:

 • Приступачност – Стратегија за унапређење приступачности Градске општине Врачар за период од 2018. до 2025. године
 • Запошљавање ОСИ – Јавни рад
 • Канцеларија за особе са инвалидитетом
Канцеларија за особе са инвалидитетом Градске општине Врачар обавља послове који имају за циљ унапређење положаја особе са инвалидитетом са пребивалиштем на територији Градске општине Врачар. Делокруг рада Канцеларије обухвата: пружање подршке предлагањем уклањања физичких баријера као и комуникацијско-информацијских баријера на територији општине Врача,  пружање одговора и информација у што краћем временском року на постављена питања у делокругу рада Канцеларије, унапређење сарадње и афирмисање рада удружења особа са инвалидитетом која обављају своју делатност на територији Градске општине Врачар, праћење конкурса и сарадња са потенцијалним домаћим и страним донаторима, прикупљање података за израду годишњег програма, реализација Акционог плана за спорвођење Стратегије за унапређење приступачности Градске општине Врачар, и ангажовање у раду Сервиса подршке за мобилности и комуникације. Канцеларија се налази на осмом спрату Градске општине Врачар и ради сваког дана од 07,30 до 15,30 часова. Координатор Канцеларије је Ирена Лакобрија Делић. Сви заинтересовани грађани могу доћи лично или контактирати Канцеларију позивањем броја 069/8851065 или писаним путем СМСа 069 / 3602 380 (Михаило Гордић) и путем електронске поште на адресу servisinfozasve@gmail.com  
 • Сервис подршке у мобилности и комуникацији
Као резултат успостављања међуопштинске сарадње између Града Београда, Новог Сада и градских општина Врачар и Савски венац, основан је Сервис подршке у мобилности и комуникацији намењен особама са инвалидитетом, а у циљу повећања доступности услуга, информација и комуникација. У оквиру новооснованог сервиса пружају се сервисне информације (искључења  воде, струје, измене на линијама градског превоза …) доступне и у звучном облику и на знаковном језику путем апликације за мобилни телефон Инфо за све, која је доступна на google play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infozasve  У Сервису се пружа бесплатна услуга тумача за знаковни језик, као и штампање информативног материјала на Брајевом писму. Грађани могу Сервису да пријаве баријере на јавним површинама (подигнути ивичњаци тротоара, стубићи и др.) и на објектима јавних инстутуција (непостојање рампи). Пријаве се упућују надлежним органима да обезбеде приступачност и несметано кретање. Контакт Сервиса: 069/8851065 e-mail адреса: servisinfozasve@gmail.com

Награде и признања:

 • Заштитник грађана, у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Сталном конференцијом градова и општина – Савезом градова и општина Србије у 2021. додељује награду градовима, општинама и градским општинама у Републици Србији, који су у претходној години највише допринели развоју свих облика приступачности на својој територији, односно у свом окружењу, а Градска општина Врачар добила је награду за иновативна решења у области унапређења информација и комуникација. Награђена је иницијатива која је обухватила активности које су спроведене у оквиру пројекта међуопштинске сарадње као и активности које су спроведене у време увођења ванредног стања због епидемије корона вируса.
 • Градска општина Врачар је у 2020. години добитница награде коју Заштитник грађана, у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Сталном конференцијом градова и општина – Савезом градова и општина Србије, четврту годину заредом додељује градовима, општинама и градским општинама у Републици Србији који су у претходној години највише допринели развоју свих облика приступачности на својој територији, односно у свом окружењу. Награђена је иницијатива која се односи на континуирани рад на унапређењу приступачности који се спроводи кроз реализацију планираних активности за 2019. годину у оквиру Акционог плана за период од 2018. до 2020. године за спровођење Стратегије за унапређење приступачности Градске општине Врачар.
 • Градска општина Врачар добила је 2019. године награду Заштитника грађана за институционалну подршку развоју приступачности, по јавном позиву Заштитника грађана за доделу награда градовима, општинама и градским општинама којe су у 2018. највише допринелe развоју свих облика приступачности на својој територији.
  Награђена иницијатива општине Врачар односи се на усвајање Акционог плана уз Стратегију за унапређење приступачности Градске општине Врачар и реализацију мера по Акционом плану.
 • Градска општина Врачар добила je прву награду за пример најбоље праксе у примени принципа добре управе у области „Равноправност и одсуство дискриминације“ у 2019. години. Награда је добијена на националном  такмичењу за избор примера најбољих пракси у примени принципа добре управе које су спровели Министарство за државну и локалну самоуправу и Стална конференција градова и општина уз подршку Владе Швајцарске. Награда је додељена Градској општини Врачар као општини која је кроз свеобухватан  и интерсекторски приступ, својим примерима обезбеђивања и унапређења приступачности услуга локалне самоуправе особама са инвалидитетом, показала да је могуће спровести значајна унапређења квалитета живота особа са инвалидитетом, као и да се кроз учешће грађана у планирању, али и активностима на пројектима, може остварити добробит како за рањиве категорије становништва, тако и за остале грађане којима ће се подићи свест о проблемима и изазовима са којима се особе са инвалидитетом суочавају и који ће тако бити и сами мотивисани да буду солидарни и дају свој допринос у активностима усмереним на помоћ и подршку свим рањивим категоријама становништва. Награда је била новчана у износу од 3.000 долара.
 • У 2018. години, Градска општина Врачар добила је признање за стратешко промишљање, које јој је доделио Заштитник грађана.
Skip to content