euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Одељење за озакоњење објеката

Надлежности одељења:

Милица Врцељ

Начелник одељења

Телефон: 011 30 81 460

Е-пошта: m.vrcelj@vracar.rs

Kанцеларија 607, VI спрат

Одељење за послове озакоњења објеката спроводи озакоњење објеката/радова бруто површине до 400м2, изграђених без издатог решења о грађевинској дозволи или решења о одобрењу извођења радова до 27. новембра 2015. године, а видљивих на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015. године; објеката/радова изграђених на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта, на ком је приликом извођења радова одступљено од издате грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта а за који није могуће издати решење о измени решења о грађевинској дозволи, у складу са одредбама закона којим се уређује изградња објеката; објеката/радова за који је поднет захтев у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе („Службени гласник РС”, бр. 25/13, 145/14 и 96/15), за које поступак није правноснажно окончан. Одељење за послове озакоњења објеката врши послове који се односе на:

– утврђивање услова за вођење поступка озакоњења; спровођење поступка озакоњења објеката, односно делова објеката, изграђених без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу;
– издавање решења о озакоњењу за објекте до 400м2 бруто развијене грађевинске површине, односно део објекта, који је изграђен, односно реконструисан без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу;
– издавање решења о озакоњењу за објекте за које је издата грађевинска дозвола у поступку легализације по раније важећим прописима који су регулисали легализацију бесправно изграђених објеката, а за које није издата употребна дозвола у том поступку;
– издавање решења о озакоњењу за објекте на којима је право својине уписано у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе;
– обавља послове вођења евиденција-списак издатих решења;
– припрему нацрта одлука и других аката и обављање послова стручног опслуживања Скупштине и њених радних тела, председника и Већа из делокруга рада Одељења и врши друге послове утврђене законом и другим прописима из делокруга рада Одељења.

ОПШТИ ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА:

Радно време се странкама: радним даном 07.30-15.30
контакт телефон за информације Одељења: 011/3081-460
емаил: ozakonjenje@vracar.rs
адреса: Његошева 77, Београд – Врачар
Обрасци Одељења за послове озакоњења објеката могу се преузети на писарници или услужном центру ГО Врачар.

ПРОПИСИ КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА:

• Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС”, бр. 96/2015, 83/2018 и 81/2020 – одлука УС);
• Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ 18/2016 и 95/2018);
• Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 I 87/2018 – др. закони);
• Закон о становању и одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“ бр. 104/2016 и 9/2020), Закон о становању („Сл. гласник РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92 – испр., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 – испр., 48/94, 44/95 – др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 – др. закон и 99/2011),
• Закон о основама својинско-правних односа („Службени лист СФРЈ“ бр.6/1980 и 36/1990 и „Службени лист СРЈ“ бр. 29/1996 и „Службени гласник РС“ бр.115/2005 – др. закон);
• Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС” бр.72/2009, 81/2009, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021);
• Одлука о одређивању спратности по зонама за објекте који се налазе у поступку озакоњења („Службени лист града Београда“, бр.81/2015);
• Одлука о Управи градске општине Врачар („Службени лист града Београда“, бр.88/2019);
• Статут Градске општине Врачар („Службени лист града Београда“, бр. 77/2019);
• Статут града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 39/2008, 6/2010, 23/2013 и „Службени гласник РС“ бр. 7/16 – одлука УС и „Службени лист града Београда“ бр 60/2019);
• Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“ бр.10/1993, 14/1993, 67/2016 и 3/2017).

Потребна документација:

– Извештај о затеченом стању објекта,
– Елaборат геодетских радова,
– Правни основ из члана 10. Закон о озакоњењу објеката,
– Пореска пријава,
– Доказ о уплати таксе.

Кратак опис поступка озакоњења:

Поступајући орган у поступку озаакоњења објекта/радова проверава претходну испуњеност услова за озакоњење, па тако проверава да ли је објекат који је предмет озакоњења завршен у грађевинском смислу.

Предмет озакоњења јесу објекти/радови за које је поднет захтев за озакоњење у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката, до 29. јануара 2014. године; или је у питању објекат/радови за које није поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката, а који је видљив на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015. године и за који је надлежни грађевински инспектор донео решење о рушењу, у складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС”, бр. 96/2015, 83/2018 и 81/2020 – одлука УС); у случају да грађевински инспектор није донео решење о рушењу из става 3. овог члана, а предметни објекат је видљив на сателитском снимку из 2015. године, такав објекат може бити предмет озакоњења, у складу са одредбама овог закона.
Поступајући орган провера да ли је објекат изграђен на површинама из члана 5 Закона о озакоњењу објеката у ком случају не може бити предмет озакоњења, осим уколико се достави доказ да је тај објекат стабилан, да не угрожава стабилност терена и суседне објекте односно сагласност управљача јавног добра или сагласност организације надлежне за заштиту природних, односно културних добара. Орган такође проверава да ли се објекат/радови могу ускладити са важећим планским документом у погледу намене и спратности објекта.

Предмет озакоњења може бити објекат за који власник достави доказ о одговарајућем праву на грађевинском земљишту или објекту, зависно од тога која врста радова, односно врста објекта је предмет озакоњења.
Надлежни орган, као претходно питање у поступку озакоњења, утврђује да ли је за незаконито изграђени објекат, у складу са раније важећи прописима којима је била уређена легализација објеката, донето решење којим се одбија захтев за легализацију, а које је правноснажно у управном поступку.

У циљу утврђивања техничких могућности за озакоњење у складу са одредбама овог закона, у поступку озакоњења прибавља се извештај о затеченом стању објекта чији саставни део је и елаборат геодетских радова за незаконито изграђени објекат. Извештај о затеченом стању објекта који се израђује за објекте категорије А, класе 111011 и 112111, садржи: елаборат геодетских радова, снимак изведеног стања, изјаву одговорног пројектанта или одговорног извођача радова да објекат испуњава основне захтеве за објекат у погледу носивости и стабилности, према прописима који су важили у време изградње тог објекта и изјаву власника незаконито изграђеног објекта да прихвата евентуални ризик коришћења објекта, с обзиром на минималну техничку документацију која је прописана за озакоњење. Извештај о затеченом стању садржи општу документацију, текстуалну, нумеричку и графичку документацију.

По утврђивању испуњености услова за озакоњење објекта, пре доношења решења о озакоњењу у складу са овим законом, власник незаконито изграђеног објекта доставља и доказ да је за свој незаконито изграђени објекат поднео пријаву за утврђивање пореза на имовину, ако се о томе не води службена евиденција.

За све објекте у поступку озакоњења плаћа се такса за озакоњење, пре издавања решења о озакоњењу.
Такса се плаћа у износу од 5.000 динара за озакоњење породичног објекта или стана, корисне површине до 100 м2, помоћне и економске објекте, производне и складишне објекте, као и све друге објекте и радове из члана 145. Закона о планирању и изградњи. Ова одредба се не односи на власнике незаконито изграђеног објекта који је намењен за становање подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства, који је лице са инвалидитетом, самохрани родитељ или корисник социјалне помоћи.
За породичне стамбене објекте и станове корисне површине од 100 м2 до 200 м2, плаћа се такса за озакоњење у износу од 15.000 динара.
За породичне стамбене објекте и станове корисне површине од 200 м2 до 300 м2, плаћа се такса за озакоњење у износу од 20.000 динара.
За породичне стамбене објекте корисне површине преко 300 м2, плаћа се такса за озакоњење у износу од 50.000 динара.
За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине до 500 м2 и комерцијалне објекте до 500 м2, плаћа се такса за озакоњење у износу од 250.000 динара.
Када надлежни орган утврди да постоји могућност озакоњења, обавештава власника незаконито изграђеног објекта да у року од 15 дана од дана достављања обавештења плати таксу за озакоњење, прописану овим законом.
По достављању доказа да је плаћена такса за озакоњење, надлежни орган издаје решење о озакоњењу.

Пре доношења решења о озакоњењу у циљу уписа права својине надлежни орган по службеној дужности доставља елаборат геодетских радова надлежној служби за за послове државног премера и катастра на проверу. По добијању обавештења надлежног органа за послове државног премера и катастра да је елаборат геодетских радова сачињен у складу са важећим правилницима те службе доставља се и примерак правноснажног решења о озакоњењу ради уписа права својине.

Skip to content