euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Матичар

Градска управа Града Београда, Секретаријат за управу – Сектор за лична стања грађана, вођење матичних књига, одсек Врачар

Радно време матичара је од 8:00 до 15:00 часова.

Све информације у оквиру матичне службе на телефон 30 81 422 и 30 81 423.

За заказивање венчања и састављање записника о склапању брака потребно је присуство оба будућа супружника који прилажу потребне исправе и то:


ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ВЕНЧАЊЕ ДВОЈЕ ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

• ВАЖЕЋЕ ЛИЧНЕ КАРТА


ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ВЕНЧАЊЕ СА СТРАНИМ ДРЖАВЉАНИНОМ

ЗА ДРЖАВЉАНИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

• ВАЖЕЋА ЛИЧНА КАРТА

ЗА СТРАНОГ ДРЖАВЉАНИНА

• ОРИГИНАЛ ИЗВОД ИЗ МК РОЂЕНИХ НА МЕЂУНАРОДНОМ ОБРАСЦУ (по Бечкој конвенцији) ИЛИ ОРИГИНАЛ ИНОСТРАНИ ИЗВОД СА ПЕЧАТОМ APOSTILLE (по Хашкој конвенцији) ПРЕВЕДЕН ОД ОВЛАШЋЕНОГ СУДСКОГ ТУМАЧА

-уколико држава која издаје извод није потписница Бечке конвенције по којој се издају међународни обрасци нити је потписница Хашке конвенције по којој се ставља apostille, онда извод мора бити легализован на законом прописан начин
-уколико постоји потврђени билатерални споразум о ослобађању од легализације између Републике Србије и државе у којој је издат извод, потребно је само превести оригиналан извод

• ОРИГИНАЛ УВЕРЕЊЕ О СЛОБОДНОМ БРАЧНОМ СТАЊУ СА ПЕЧАТОМ APOSTILLE ПРЕВЕДЕНО ОД СУДСКОГ ТУМАЧА

-уколико та земља није потписница Хашке конвенције по којој се ставља apostille онда уверење мора бити легализовано на законом прописан начин
-уколико постоји потврђени билатерални споразум о ослобађању од легализације између Републике Србије и државе у којој је издато уверење, потребно је само превести оригиналано уверење.

• ФОТОКОПИЈА (УЗ ОРИГИНАЛ КОЈИ СЕ ДАЈЕ НА УВИД) ВАЖЕЋЕГ ДОКУМЕНТ КОЈИМ СЕ ИДЕНТИФИКУЈЕ И СА КОЈИМ ЈЕ ПРЕШАО ГРАНИЦУ ПРИЛИКОМ УЛАСКА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

• НА ДАН ВЕНЧАЊА ПРИСУСТВО СУДСКОГ ТУМАЧА (уколико страни држављанин разуме српски језик даће приликом састављања записника о закључењу брака изјаву о разумевању српског језика)

 

 

СВА ДОКУМЕНТА СЕ ТРАЈНО ЗАДРЖАВАЈУ У МАТИЧНОЈ СЛУЖБИ
(о легализацији докумената и потписницама међународних конвенција можете се информисати на сајту Министарства спољних послова Републике Србије у менију „Грађани“, подмени „Услуге“, подподмени „Овера докумената“)

Skip to content