euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Одељење за имовинско правне и стамбене послове

Наташа Савић

Начелник одељења

Телефон: 011 30 81 513

Е-пошта: n.savic@vracar.rs

Kанцеларија 801, VIII спрат

Александра Радисављевић

Kooрдинатор одељења

Телефон: 011 30 81 503

Канцеларија 802, 8.спрат

Зорица Симеуновић

Координатор одељења

Телефон: 011 30 81 513

Е-пошта: z.simeunovic@vracar.rs

Kанцеларија 802, VIII спрат

Драгана Симић

Регистратор

Телефон: 011 30 81 522

Е-пошта: d.simic@vracar.rs

Kанцеларија 803, VIII спрат

У Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове образује се ужа унутрашња организациона јединица:

У групи за стамбене послове:

–  врше се послови који односе на управни поступак за исељење лица  усељеног без правног основа у стан или заједничке просторије стамбене, односно стамбено- пословне зграде у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда;
– води се Регистар стамбених заједница за подручје Општине;
– решава се по жалби на закључак Регистратора у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда; уводи се принудна управа у стамбене заједнице за подручје Општине, у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда;
– издаје  се  уверење грађанима и правним лицима о подацима из евиденције и пружају се обавештења;
– спроводи се поступак административног извршења у складу са ЗУП-ом.

 У Групи за имовинско-правне послове:

– врше се послови који односе на вођење управног поступка у предметима који се односе на експропријацију и административни пренос непокретности на свом подручју, у складу са законом којим се уређује поступак експропријације;
– вођење евиденције непокретности у јавној својини на којима је Општина корисник;
– издавање уверења грађанима и правним лицима о подацима из евиденције и пружања обавештења;
– израду нацрта одлука и других аката и обављање послова стручног опслуживања Скупштине и њених радних тела, Председника и Већа из делокруга рада Одељења;
– вођење поступка по захтевима странака за закључење анекса уговора о откупу станова;
– отуђење из јавне својине Града, грађевинског земљишта ради изградње објеката до 1500м2 бруто развијене грађевинске површине, односно ради озакоњења објеката до 400м2 бруто развијене грађевинске површине, на основу овлашћења градоначелника у име и за рачун Града, у складу са законом и актима Града;
– учествовање у обезбеђењу документације за потребе изградње, адаптације и санације као и финансирању инвестиционог одржавања и опремања објеката на свом подручју који су у јавној својини Града, у складу са законом и актима Града; спровођење поступака административног извршења у складу са ЗУП-ом и други послови у складу са законом, статутом Града и Општине и другим прописима.

 

Обављање других послова утврђених законом и другим прописима из делокруга рада Одељења.

Skip to content