euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Одељење за буџет, финансије и набавке

Милица Ђокић
Начелник Одељења

Телефон: 011 30 81 551
Е-пошта: m.djokic@vracar.rs
Канцеларија 1005, Х спрат

Бојан Мандић

Координатор за правно-нормативне послове у области финансија

Телефон: 011 30 81 539

Е-пошта: b.mandic@vracar.rs

Kанцеларија 1005, X  спрат

Сања Тадић

Координатор за усклађивање рада унутрашњих јединица

Телефон: 011 30 81 546

Е-пошта: s.tadic@vracar.rs

Kанцеларија 1005, X  спрат

Надележности Одељења за буџет, финансије и набавке

У Одељењу за буџет, финансије и набавке врше се следећи послови: послови буџета (планирање, припрема и израда буџета, ребаланса буџета и кварталних планова), праћење прилива и одлива средстава на консолидованом рачуну Трезора, отварање и гашење рачуна и подрачуна корисника јавних средстава и осталих корисника јавних средстава, израда консолидованог годишњег финансијског извештаја – завршног рачуна, стручни послови везани за финансијско-материјално пословање у оквиру средстава планираних буџетом за финансирање рада директних корисника буџетских средстава, спровођење јавних набавки на ефикасан, економичан и транспарентан начин. Одељење се у раду ослања на Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Закон о локалној самоуправи, Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Закон о платама у државним органима и јавним службама, Закон о систему плата запослених у јавном сектору, Закон о запосленима у АП и ЈЛС, Уредбу о буџетском рачуноводству, Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

Надележности Одсека за буџет

У Одсеку за буџет врше се послови који односе на послове буџета – планирање, припрема и израда буџета, ребаланса буџета и кварталних планова; анализирање захтева директних и индиректних корисника буџетских средстава и предлагање износа апропријација који се уносе у нацрт буџета, ребаланс буџета и кварталне планове; припремање материјала за измену апропријација и за ангажовање средстава сталне и текуће резерве; контролисање захтева за финансирање директих и индиректних корисника буџетских средстава; обавештавање корисника буџетских средстава о одобреним апропријацијама и квотама; планирање буџетске ликвидности готовинских токова у оквиру планова за извршење; одобравање преузетих обавеза и прослеђивање трезору ради реализације; корекција плана; састављање периодичних финансијских извештаја о извршењу буџета, састављање текстуалног консолидованог завршног рачуна са образложењем, извештајем о извршењу и извештајем о учинцима; припремање буџетских докумената који се објављују на сајту Општине, сарадња са институцијама ради унапређења грађанског учешћа, транспарентности буџета и родно одговорног буџетирања;

Надележности Одсека за трезор

У Одсеку за трезор врше се послови праћења прилива и одлива средстава на консолидованом рачуну Трезора; послови везани за буџетско рачуноводство и извештавање; управљање средствима на консолидованом рачуну Трезора, ликвидношћу, финансијским средствима и дугом; координирање и контрола функције трезора везано за пласирање и орочавање средстава; контрола прилива прихода и примања и извршавања расхода и издатака; отварање и гашење рачуна и подрачуна корисника јавних средстава и осталих корисника јавних средстава; контролисање захтева за финансирање директних и индиректних корисника буџетских средстава и реализација плаћања (путем електронског сервиса Управе за трезор, налогом за пренос и готовинским налогом); вођење дневника, главне књиге трезора и главне књиге директних и индиректних корисника и помоћних књига за приходе/примања, донације, трансфере, као и других помоћних евиденција за којима се укаже потреба, финансијско извештавање и управљање финансијским информационим системом; састављање и попуњавање прописаних образаца консолидованог годишњег финансијског извештаја – завршног рачуна, у законом предвиђеном року; спровођење завршних књижења и утврђивање финансијског резултата; контрола, евиденција и чување меница, банкарских гаранција и осталих средстава обезбеђења; обрачун и исплата зарада, накнада, награда запосленима и других примања; обрачун и исплата месечних накнада за лица ангажована по основу свих врста уговора; обрачун и исплата путних динарских и девизних налога; обрачун месечне накнаде за друга правна лица; обрачун плата, пореза и доприноса за све врсте плаћања које прати пореска пријава и попуњавање и слање пореских пријава; израда помоћних табела ради процене кварталних и годишњих финансијских планова и измена; евидентирање свих промена на дневном нивоу које се тичу запослених и лица ван радног односа; обрачун и евидентирање обустава и израда потврда; израда финансијских извештаја који се тичу запослених у вези са зарадама и накнадама, у законским роковима.

Данијела Стојановић

Шеф одсека за трезор

Телефон: 011 30 81 573

Е-пошта: d.stojanovic@vracar.rs

Kанцеларија 1006, X  спрат

Надележности Одсека за финансијско-материјалне послове

У Одсеку за финансијско-материјалне послове врше се стручни послови везани за финансијско-материјално пословање у оквиру средстава планираних буџетом за финансирање рада директних корисника буџетских средстава и индиректних корисника буџетских средстава и то: припрему и израду предлога финансијских планова, припрему и израду предлога решења за извршење финансијских трансакција; припрему и комплетирање документације за извршавање финансијских планова, као и припрему и контролу захтева и налога за плаћање; вођење помоћних књига и евиденција за директне кориснике буџетских средстава и усклађивање података са главном књигом трезора и састављање периодичних и годишњих извештаја и завршних рачуна директних корисника буџетских средстава; вођење помоћних књига купаца и добављача, израда и књижење фактура за учешће у заједничким трошковима, вођење евиденције основних средстава кроз помоћну књигу основних средстава, припрема документације за спровођење редовног и ванредних извештаја о попису имовине, обавеза и потраживања, спровођење припремних радњи за књижење Одлуке о попису и завршног финансијског извештаја, књиговодствено евидентирање и праћење уговора, као и друге финансијско-материјалне послове.

Весна Бабић

Шеф одсека за финансијско-материјалне послове

Телефон: 011 30 81 587

Е-пошта: v.babic@vracar.rs

Kанцеларија 1003, X спрат

Надележности Одсека за набавке

У Одсеку за набавке врше се послови спровођења јавних набавки и других набавки које немају карактер јавних, стручни послови у области јавних набавки који се односе на учествовање у припреми интерних нормативних аката из области јавних набавки, израде предлога Плана јавних набавки и Плана набавки које немају карактер јавних, припрема документације за израду финансијских планова и буџета, спровођење поступака јавних набавки, израда конкурсне документације, израда уговора о јавној набавци, праћење извршења јавне набавке, књиговодствено евидентирање уговора, подношење извештаја о спроведеним јавним набавкама; праћење и утврђивање стања, давање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа у областима из делокруга рада; покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана и од значаја за рад Одељења и Управе у целини.

Владимир Тадић

Шеф одсека за набавке

Телефон: 011 30 81 552

Е-пошта: v.tadic@vracar.rs

Kанцеларија 1004, X спрат

Skip to content