euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Odeljenje za budžet, finansije i nabavke

Milica Đokić
Načelnik Odeljenja

Telefon: 011 30 81 551
E-pošta: m.djokic@vracar.rs
Kancelarija 1005, H sprat

Bojan Mandić

Koordinator za pravno-normativne poslove u oblasti finansija

Telefon: 011 30 81 539

Kancelarija 1005, X  sprat

Sanja Tadić

Koordinator za usklađivanje rada unutrašnjih jedinica

Telefon: 011 30 81 546

Kancelarija 1005, X  sprat

Nadeležnosti Odeljenja za budžet, finansije i nabavke

U Odeljenju za budžet, finansije i nabavke vrše se sledeći poslovi: poslovi budžeta (planiranje, priprema i izrada budžeta, rebalansa budžeta i kvartalnih planova), praćenje priliva i odliva sredstava na konsolidovanom računu Trezora, otvaranje i gašenje računa i podračuna korisnika javnih sredstava i ostalih korisnika javnih sredstava, izrada konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja – završnog računa, stručni poslovi vezani za finansijsko-materijalno poslovanje u okviru sredstava planiranih budžetom za finansiranje rada direktnih korisnika budžetskih sredstava, sprovođenje javnih nabavki na efikasan, ekonomičan i transparentan način. Odeljenje se u radu oslanja na Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, Zakon o platama u državnim organima i javnim službama, Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o zaposlenima u AP i JLS, Uredbu o budžetskom računovodstvu, Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem.

Nadeležnosti Odseka za budžet

U Odseku za budžet vrše se poslovi koji odnose na poslove budžeta – planiranje, priprema i izrada budžeta, rebalansa budžeta i kvartalnih planova; analiziranje zahteva direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava i predlaganje iznosa aproprijacija koji se unose u nacrt budžeta, rebalans budžeta i kvartalne planove; pripremanje materijala za izmenu aproprijacija i za angažovanje sredstava stalne i tekuće rezerve; kontrolisanje zahteva za finansiranje direktih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava; obaveštavanje korisnika budžetskih sredstava o odobrenim aproprijacijama i kvotama; planiranje budžetske likvidnosti gotovinskih tokova u okviru planova za izvršenje; odobravanje preuzetih obaveza i prosleđivanje trezoru radi realizacije; korekcija plana; sastavljanje periodičnih finansijskih izveštaja o izvršenju budžeta, sastavljanje tekstualnog konsolidovanog završnog računa sa obrazloženjem, izveštajem o izvršenju i izveštajem o učincima; pripremanje budžetskih dokumenata koji se objavljuju na sajtu Opštine, saradnja sa institucijama radi unapređenja građanskog učešća, transparentnosti budžeta i rodno odgovornog budžetiranja;

Nadeležnosti Odseka za trezor

U Odseku za trezor vrše se poslovi praćenja priliva i odliva sredstava na konsolidovanom računu Trezora; poslovi vezani za budžetsko računovodstvo i izveštavanje; upravljanje sredstvima na konsolidovanom računu Trezora, likvidnošću, finansijskim sredstvima i dugom; koordiniranje i kontrola funkcije trezora vezano za plasiranje i oročavanje sredstava; kontrola priliva prihoda i primanja i izvršavanja rashoda i izdataka; otvaranje i gašenje računa i podračuna korisnika javnih sredstava i ostalih korisnika javnih sredstava; kontrolisanje zahteva za finansiranje direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava i realizacija plaćanja (putem elektronskog servisa Uprave za trezor, nalogom za prenos i gotovinskim nalogom); vođenje dnevnika, glavne knjige trezora i glavne knjige direktnih i indirektnih korisnika i pomoćnih knjiga za prihode/primanja, donacije, transfere, kao i drugih pomoćnih evidencija za kojima se ukaže potreba, finansijsko izveštavanje i upravljanje finansijskim informacionim sistemom; sastavljanje i popunjavanje propisanih obrazaca konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja – završnog računa, u zakonom predviđenom roku; sprovođenje završnih knjiženja i utvrđivanje finansijskog rezultata; kontrola, evidencija i čuvanje menica, bankarskih garancija i ostalih sredstava obezbeđenja; obračun i isplata zarada, naknada, nagrada zaposlenima i drugih primanja; obračun i isplata mesečnih naknada za lica angažovana po osnovu svih vrsta ugovora; obračun i isplata putnih dinarskih i deviznih naloga; obračun mesečne naknade za druga pravna lica; obračun plata, poreza i doprinosa za sve vrste plaćanja koje prati poreska prijava i popunjavanje i slanje poreskih prijava; izrada pomoćnih tabela radi procene kvartalnih i godišnjih finansijskih planova i izmena; evidentiranje svih promena na dnevnom nivou koje se tiču zaposlenih i lica van radnog odnosa; obračun i evidentiranje obustava i izrada potvrda; izrada finansijskih izveštaja koji se tiču zaposlenih u vezi sa zaradama i naknadama, u zakonskim rokovima.

Danijela Stojanović

Šef odseka za trezor

Telefon: 011 30 81 573

Kancelarija 1006, X  sprat

Nadeležnosti Odseka za finansijsko-materijalne poslove

U Odseku za finansijsko-materijalne poslove vrše se stručni poslovi vezani za finansijsko-materijalno poslovanje u okviru sredstava planiranih budžetom za finansiranje rada direktnih korisnika budžetskih sredstava i indirektnih korisnika budžetskih sredstava i to: pripremu i izradu predloga finansijskih planova, pripremu i izradu predloga rešenja za izvršenje finansijskih transakcija; pripremu i kompletiranje dokumentacije za izvršavanje finansijskih planova, kao i pripremu i kontrolu zahteva i naloga za plaćanje; vođenje pomoćnih knjiga i evidencija za direktne korisnike budžetskih sredstava i usklađivanje podataka sa glavnom knjigom trezora i sastavljanje periodičnih i godišnjih izveštaja i završnih računa direktnih korisnika budžetskih sredstava; vođenje pomoćnih knjiga kupaca i dobavljača, izrada i knjiženje faktura za učešće u zajedničkim troškovima, vođenje evidencije osnovnih sredstava kroz pomoćnu knjigu osnovnih sredstava, priprema dokumentacije za sprovođenje redovnog i vanrednih izveštaja o popisu imovine, obaveza i potraživanja, sprovođenje pripremnih radnji za knjiženje Odluke o popisu i završnog finansijskog izveštaja, knjigovodstveno evidentiranje i praćenje ugovora, kao i druge finansijsko-materijalne poslove.

Vesna Babić

Šef odseka za finansijsko-materijalne poslove

Telefon: 011 30 81 587

Kancelarija 1003, X sprat

Nadeležnosti Odseka za nabavke

U Odseku za nabavke vrše se poslovi sprovođenja javnih nabavki i drugih nabavki koje nemaju karakter javnih, stručni poslovi u oblasti javnih nabavki koji se odnose na učestvovanje u pripremi internih normativnih akata iz oblasti javnih nabavki, izrade predloga Plana javnih nabavki i Plana nabavki koje nemaju karakter javnih, priprema dokumentacije za izradu finansijskih planova i budžeta, sprovođenje postupaka javnih nabavki, izrada konkursne dokumentacije, izrada ugovora o javnoj nabavci, praćenje izvršenja javne nabavke, knjigovodstveno evidentiranje ugovora, podnošenje izveštaja o sprovedenim javnim nabavkama; praćenje i utvrđivanje stanja, davanje stručnih mišljenja na nacrte i predloge propisa u oblastima iz delokruga rada; pokretanje inicijative kod nadležnih državnih i drugih organa i organizacija za rešavanje pitanja od značaja za efikasno ostvarivanje prava i interesa građana i od značaja za rad Odeljenja i Uprave u celini.

Vladimir Tadić

Šef odseka za nabavke

Telefon: 011 30 81 552

Kancelarija 1004, X sprat

Skip to content