euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Informacije od javnog značaja

OPŠTI PODACI U VEZI SA PODNOŠENJEM ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA I POSTUPKOM PO ZAHTEVU:

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Gradskoj opštini Vračar je Zoran Lukić, sekretar Skupštine GO Vračar.
NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA:
Zahtev za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja tražilac informacije (građanin i pravno lice) može podneti pisanim putem ili ga može saopštiti usmeno.

Putem pošte na adresu: Gradska opština Vračar, Njegoševa 77, 11000 Beograd . Pisani zahtev se može podneti i lično na Pisarnici opštine.
Zahtev za informacije od javnog značaja
Putem elektronske pošte na imejl adresu ovlascenolice@vracar.rs
Zahtev mora da sadrži:
* naziv organa vlasti
* ime, prezime i adresu tražioca
* što precizniji opis informacije koja se traži.
Zahtev može da sadrži i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene
informacije.
Tražilac od organa javne vlasti može da zahteva:
* obaveštenje da li poseduje traženu informaciju,
* da omogući uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju,
* da izda kopiju tog dokumenta,
* da dostavi kopiju dokumenta poštom ili na druti način.
Informacija od javnog značaja, u smislu zakona, jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.
Svako ima pravo da mu bude saopšteno da li organ vlasti poseduje određenu informaciju od javnog značaja, odnosno da li mu je ona inače dostupna, kao i da mu se informacija od javnog značaja učini dostupnom tako što će mu se omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, pravo na kopiju tog dokumenta, kao i pravo da mu se, na zahtev, kopija dokumenta uputi poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način.
Organ vlasti je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda ili uputi kopiju tog dokumenta.

Ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je od značaja za zaštitu života ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, organ vlasti mora da obavesti tražioca o posedovanju te informacije, da stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno da izda kopiju tog dokumenta najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva.
Ako organ vlasti nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga, da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva obavesti tražioca o posedovanju informacije, da stavi na uvid dokumet koji sadrži traženu informaciju, da izda odnosno da uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da o tome odmah obavesti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva, u kome će tražioca obavestiti o posedovanju informacije, staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, izdati, odnosno uputiti kopiju tog dokumenta.

Ako organ vlasti odbije da u celini ili delimično obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahteva, donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja.

Licu koje nije u stanju da bez pratioca izvrši uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, omogućiće se da to učini uz pomoć pratioca.
Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan.
Kopija dokumenta koja sadrži traženu informaciju izdaje se uz obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade te kopije, a u slučaju upućivanja i troškove upućivanja. Vlada propisuje troškovnik na osnovu koga organ obračunava troškove.
Od obaveze plaćanja naknade za izdavanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju, oslobođeni su:
* novinari, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi obavljanja svog poziva,
* udruženja za zaštitu ljudskih prava, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi
ostvarivanja ciljeva udruženja,
* sva lica kada se tražena informacija odnosi na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, osim u slučajevima iz člana 10. stav 1. Zakona, odnosno ako se radi o informaciji koja je već objavljena i dostupna u zemlji ili na internetu.

Pravu na žalbu ili tužbu zbog odbijanja ili odbacivanja zahteva tražilac može izjaviti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja organa vlasti
– Formular za žalbu nalazi se na sajtu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Skip to content