euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Odeljenje za inspekcijske poslove

Zoran Uzunović

Načelnik odeljenja

Telefon: 011 30 81 554

Kancelarija 602, sprat 6

Zoran Ivović

Koordinator odeljenja

Telefon: 011 30 81 567

Kancelarija 601, sprat 6

NADLEŽNOST

1. ODSEK ZA KOMUNALNU INSPEKCIJU

– inspekcijski nadzor u komunalnoj oblasti nad izvršavanjem zakona i propisa grada kojima se uređuje održavanje komunalnog reda kao i korišćenje, čuvanje i održavanje komunalnih objekata; – uklanjanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama (kiosci, bašte ugostiteljskih objekata, tezge i drugi pokretni privremeni objekti) u skladu sa propisima, kao i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, osim onih poslova koji su zakonom i drugim propisima povereni komunalnoj inspekciji Grada Beograda; –  poslove komunalne inspekcije u oblasti stanovanja i održavanja zgrada; – inspekcijski nadzor nad sredstvima za oglašavanje; –  sprovođenje upravnih izvršenja; – pokretanje inicijative kod nadležnih državnih i drugih organa i organizacija za rešavanje pitanja od značaja za efikasno ostvarivanje prava i interesa građana i od značaja za rad Odeljenja i Uprave Opštine u celini;

Poslovi komunalne inspekcije, obavljaju se po službenoj dužnosti. Predstavke se mogu podneti, telefonskim i elektronskim putem, pisanim putem preko pisarnice Uprave gradske opštine ili neposredno u prostorijama inspekcije.
U svakom od ovih slučajeva nadležni inspektor se zadužuje predmetom, sprovodi upravni postupak i u zavisnosti od utvrđenih činjenica donosi odgovarajući upravni akt. Upravni akt se dostavlja licu protiv kojeg je pokrenut postupak sa uputstvom o pravnom sredstvu o mogućnosti žalbe.
Žalbe se podnose Sektoru za komunalni inspekcijski nadzor Sekretarijata za inspekcijske poslove Gradske uprave Grada Beograda, u zakonskom roku, preko Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske opštine Vračar.

Ovde možete preuzeti: Kontrolne liste

Omiljena Hamzić

Šef odseka

Telefon: 011 30 81 565

Kancelarija 610, sprat 6

2. ODSEK ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE

– vrši izradu upravnih akata i obavlja sve ostale pravne i stručne poslove vezane za rad Odeljenja za inspekcijske poslove;
– vrši uvid u spise predmeta, po zahtevu stranke.

Potrebna dokumentacija koja se predaje na šalterima broj 6 i 7, na pisarnici GO Vračar:

– uredno popunjen obrazac koji se može preuzeti na šalteru broj 5, uslužnog centra GO Vračar;
– dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 370,00 rsd. (za svaki započeti čas).

Dragana Crnomarković

Šef odseka

Telefon: 011 30 81 571

Kancelarija 610, sprat 6

Zakonski akti koji se primenjuju u radu Odeljenja za inspekcijske poslove :

• Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“ br.18/16, 95/18)
• Zakon o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/11, 104/16, 95/18)
• Zakon o prekršajima („Sl. glasnik RS“ br. 65/13, 13/16, 98/16, 91/19 i 91/19-dr. zakon)
• Zakon o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“ br. 36/15, 44/18, 95/18)
• Zakon o oglašavanju („Sl. glasnik RS“ br. 6/16, 52/18, 52/19-dr. zakon)
• Zakon o stanovanju o održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“ br.104/16, 9/20-dr zakon)
• Odluka o komunalnoj inspekciji ( „Sl. list grada Beograda“, br. 18/92, 19/92-ispr., 9/93,
25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/2005, 29/14, 19/17, 26/19, 17/20)
• Odluka o komunalnom redu („Sl. list grada Beograda“, br. 10/11 , 60/12 , 51/14, 92/14, 2/15,
11/15, 61/15, 75/16, 19/17, 50/18, 92/18, 118/18, 26/19, 52/19, 60/19,17/20, 89/20, 106/20, 138/20,
152/20, 40/21, 94/21, 101/21, 111/21, 120/21, 19/22)
• Odluka o pijacama („Sl. list grada Beograda“, br. 9/2001, 11/2005, 23/2005 , 2/11, 34/14,
19/17);
• Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na
teritoriji grada Veograda ( „Sl. list grada Beograda“, br. 101/19 i 71/21)
• Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda („Sl. list
grada Beograda“ br. 86/14, 86/16, 19/17, 118/18, 101/19, 106/20, 71/21, 120/21);
• Odluka o održavanju čistoće („Sl. list grada Beograda“, br. 27/2002, 11/2005, 6/10-dr.odluka,
2/11, 1011- dr.odluka, 42/12, 31/13 , 44/14, 79/15, 19/17, 71/19)
• Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji Grada Beograda
(„Sl. list grada Beograda“, br. 37/11, 55/11, 34/14, 114/16, 19/17, 109/18);
• Odluka o javnim parkiralištima („Sl. list grada Beograda“, br. 12/2010 , 37/2011, 42/2011,
41/14, 30/14 , 34/14, 89/14, 96/16, 36/17, 118/18, 26/19, 52/19, 65/20, 152/20, 9/21, 111/21, 76/22)
• Odluka o javnoj rasveti („Sl. list grada Beograda“, br. 4/87, 10/87-ispr., 25/I/88, 13/90, 15/91,
23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99 i 11/05, 73/16, 19/17)
• Odluka o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata („Službeni list
grada Beograda”, broj 31/02, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09 , 24/10 , 10/11 ,17/15, 43/15, 71/15, 26/19,
152/20, 101/21)
• Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br.86/16,
126/16, 36/17, 96/17, 109/18, 26/19, 62/19, 17/20, 89/20, 106/20, 152/20, 39/21, 111/21, 120/21)
• Odluka o dimničarskim uslugama („Sl. list grada Beograda“, br.15/93..11/05,34/14, 19/17)
• Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda („Sl.
list grada Beograda“, br.11/14, 25/14, 34/14, 2/15, 29/15, 63/16, 118/18, 10/19, 26/19,17/20, 50/20,
89/20, 152/20, 9/21, 101/21)
• Odluka o postavljanju balon-hala sportske namene na teritoriji grada Beograda („Sl.
list grada Beograda“, br.10/11, 51/11, 10/14 i 19/17)

 

Radno vreme:

Telefon i mail adresa za informacije i predstavke

telefon: 011/3081-553
e-pošta: inspekcija@vracar.rs
Skip to content