euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Služba za skupštinske poslove

Aleksandar Novković

Načelnik Službe:

Telefon: 011 30 81 593

VII sprat, kancelarija 701

Ivana Purković

Koordinator Službe:

Telefon: 011 30 81 591

VII sprat, kancelarija 702

Marija Đurić Tišma

Koordinator Odeljenja

Telefon: 011 30 81 588
E-pošta: m.djurictisma@vracar.rs
Kancelarija , VII sprat

U Službi za skupštinske poslove obrazuju se uže unutrašnje organizacione jedinice:

 • ODSEK ZA STRUČNE POSLOVE I INFORMISANJE;
 • ODSEK ZA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE POSLOVE IZABRANIH,IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA.
 • GRUPA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
 • GRUPA ZA PODRŠKU ORGANA OPŠTINE

Služba za skupštinske vrši poslove:

• stručne, savetodavne i organizacione poslovi za Skupštinu, predsednika, Veće kao i pojedinačne poslove za Skupštinu, predsednika, Veće i druge organe, a koji se odnose na pripremu sednica i obradu akata usvojenih na sednicama;
• čuvanje izvornih dokumenata Skupštine, predsednika i Veća i vođenja evidencija o održanim sednicama Skupštine, Veća i radnih tela Skupštine za koje obavlja poslove stručnog opsluživanja;
• vođenje evidencija o poklonima funkcionera i njihobvo dostavljanje Agenciji za borbu protiv korupcije;
• dostavljanje obaveštenja Agenciji za borbu protiv korupcije za lica koja vrše javnu funkciju, a koja se odnose na njihovo stupanje na funkciju i prestanak funkcije;
• stručne, organizacione i administrativno-tehnički poslovi povodom predstavki i pritužbi građana upućenih Skupštini; načelniku Uprave;
• sprovođenje mera utvrđenih Planom integriteta Opštine;
• organizaciju i koordiniciju komunikacije sa građanima, udruženjima, ustanovama i organima gradske i republičke uprave;
• saradnju sa političkim strankama;
• vršenje stručnih poslova za izbor i imenovanje lica koja bira i postavlja Skupština i lica koja postavlja Veće;
• obezbeđenje javnosti rada Skupštine i Veća, informisanje odbornika u Skupštini;
• stručne, organizacione i administrativno-tehnički poslovi po zahtevu lica ovlašćenog za slobodan pristup informacijama od javnog značaja;
• održavanje i korišćenje službenih motornih vozila;
• administrativno-tehničke poslove za potrebe izabranih, imenovanih i postavljenih lica;
• formiranje i ažuriranje baze podataka o izveštavanju medija o radu organa Opštine;
• ažurira Informator o radu i uređuje internet prezentaciju Opštine;
• pružanje stručne pomoći radnim telima Skupštine i drugim telima čiji rad prati i druge poslove po nalogu predsednika, predsednika Skupštine, sekretara Skupštine i načelnika Uprave.

PROPISI KOJE SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE KORISTI U RADU:

 • Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS „, br. 129/07 , 83/14-dr.zakon, 101/16 dr. zakon, 47/18 i 101/21-dr. zakon);
 • Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 18/16, 47/18 i 9/20- dr.zakon);
 • Zakon o glavnom gradu („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/2014-dr. Zakon, 101/16 dr. zakon, 37/19 i 111/21- dr. zakon);
 • Zakon o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, br. 129/07 i 34/2010 – odluka US, 54/11 i 14/22);
 • Zakon o javnim nabavkama („Clužbeni glasnik Republike Crbije“ broj 91/19)
 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/2009 , 36/2010 i 2/21);
 • Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/18-aut.tum.);
 • Zakon o radu („Službeni glasnik RS “ broj 24/05 i 61/05, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17 Odluka US, 113/17 i 95/18-autentičan tekst);
 • Zakon o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/09, 57/89 i „Službeni list SRJ“ br. 31/93, Sl. SCG 1/03- ustavna povelja i Sl. glasnik RS 18/10);
 • Zakon o pečatu državnih i drugih organa („Službeni glasnik RS“, br. 101/07 i 49/21);
 • Zakon o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br.15/16 i 88/19)
 • Zakon o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/2014, 58/15 i 12/16)
 • Zakon o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS“, 35/19, 88/19, 11/21 aut. tum. , 94/21 i 14/22);
 • Statut grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, br. 39/08, 6/10 , 23/13, 7/16 Odluka US i 60/19);
 • Statut gradske opštine Vračar („Službeni list grada Beograda“, br.77/19)
 • Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Vračar (“Službeni list grada Beograda“, br. 88/19);
 • Odluka o organizaciji, sastavu i nadležnostima stalnih radnih tela Skupštine Gradske opštine Vračar („Službeni list grada Beograda“, 44/12, 91/17 i 107/17);
 • Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Vračar i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica („Službeni list grada Beograda“, br.16/2012, 50/2013, 46/2014, 73/14 i 15/15);
 • Odluka o upotrebi grba i zastave /stega/ grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, br. 15/15);
 • Poslovnik o radu Skupštine Gradske opštine Vračar („Službeni list grada Beograda“, br.88/19 i 98/19-ispravka);
 • Poslovnik o radu Veća gradske opštine Vračar (96-38/2012-VIII/1 od jula 2012. godine)

Usluge koje pruža Služba za skupštinske poslove:

1. Usluga podrške i praćenja sednica Veća GO Vračar
2. Usluga podrške i praćenja Skupštine GO Vračar

U Odseku za stručne poslove i informisanje vrše se poslovi stručni, savetodavni i organizacioni poslovi, kao i pojedinični poslovi za Skupštinu, predsednika, Veće i druge organe, a koji se odnose na pripremu sednica i obradu akata usvojenih na sednicama; vrši dostavu Agenciji za borbu protiv korupcije obaveštenja za lica koja vrše javnu funkciju, a koja se odnose na njihovo stupanje na funkciju i prestanak funkcije; stručni, organizacioni i administrativno-tehnički poslovi povodom predstavki i pritužbi građana upućenih Skupštini ; vrši stručne poslove za izbor i imenovanje lica koje bira i postavlja Skupština i lica koje postavlja Veće; obezbeđuje javnost rada Skupštine i Veća; informisanje odbornika u Skupštini; vrši stručne i organizaciono-tehničke poslove za potrebe rada načelnika Uprave, kao što su korespodencija sa drugim organima opštine, gradskim ili republičkim organima; priprema dopisa putem kojih Uprava komunicira sa javnošću i sa drugim organima Opštine; prima predstavke i pritužbe građana na rad Uprave, izveštava načelnika Uprave o njihovoj sadržini i priprema predlog odgovora; vrši stručne, organizacione i administrativno-tehničke poslove po zahtevu Lica ovlašćenog za slobodan pristup informacijama od javnog značaja; ažurira Informator o radu i uređuje internet prezentaciju Opštine.

Žarko Jovanović

Šef Odseka za stručne poslove i informisanje:

Telefon: 011 30 81 582

VII sprat, kancelarija 701

U Odseku za administrativno-tehničke poslove izabranih, imenovanih i postavljenih lica vrše se poslovi koji odnose na:

– organizacione poslove vezane za administrativno-tehničku podršku radu Skupštine, Veća i Uprave;
– administrativno-tehničke poslove za potrebe izabranih, imenovanih i postavljenih lica i drugi poslovi iz delokruga rada Odseka.

Zorica Pavlović

Šef Odseka za administrativno-tehničke poslove izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Telefon: 011 30 81 442

II sprat, kancelarija 201

Skip to content