euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Odeljenje za društvene delatnosti i projekte

Milorad Rajković, dipl. pravnik

Načelnik Odeljenja

Telefon: 011 30 81 578
E-pošta: m.rajkovic@vracar.rs

Ninoslava Kriško

Koordinator Odeljenja

Telefon: 011 30 81 588
E-pošta: n.krisko@vracar.rs
Kancelarija 809, VIII sprat

Mihailo Grupković

Koordinator Odeljenja

Telefon: 011 30 81 507
E-pošta: m.grupkovic@vracar.rs
Kancelarija 805, VIII sprat

Nadležnost Odeljenja za društvene delatnosti i projekte:

– povereni poslovi Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije;
– povereni poslovi iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
– sahranjivanje lica bez srodnika, nn lica i lica koja su korisnici materijalnog obezbeđenja;
– nagrađivanje učenika
– poslovi vezani za učeničke i studentske kredite i stipendije;
– praćenje upisa u prvi razred osnovne škole ili specijalne škole i redovnog pohađanja nastave;
– utvrđivanje mera i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece odnosno učenika za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje ustanova, a u saradnji sa obrazovno-vaspitnom ustanovom, u skladu sa zakonom;
– stručna i administrativno-tehnička podrška Interresornoj komisiji za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom na teritoriji opštine Vračar;
– izdavanje potvrda/uverenja iz registra preduzetnika;
– praćenje i predlaganje mera za održavanje spomenika koji su proglašeni za kulturno dobro, spomen ploča ili skulpturnih dela koja se nalaze na Vračaru;
– stručni i administrativno-tehnički poslovi sprovođenja konkursa za finansiranje/ sufinansiranjem programa u oblasti sporta, kulture i organizacija civilnog društva;
– stručna i administartivno-tehnička podrška komisijima iz delokruga rada Odeljenja;
– predlaganje mera za razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa invaliditetom, kao i sa licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, podsticanje aktivnosti i pružanje pomoći organizacijama osoba sa  invaliditetom i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na području Gradske opštine;
– saradnja sa drugim opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu
– podrška u organizaciji akcija i manifestacija od značaja za gradsku opštinu;
– saradnja sa organizacijama civilnog društva;
– davanje predloga i preduzimanje mera  na očuvanju kulturne baštine na teritoriji opštine i prezentacija iste javnosti;
– iniciranje, priprema i upravljanje projektima u različitim oblastima, od interesa za građane i od značaja za Gradsku opštinu, a pre svega u oblasti: društvene brige o deci, obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta, životne sredine, kao i vezanih za osetljive grupe  stanovništva (deca, mladi, stari, osobe sa invaliditetom i dr.);

Propisi koje Odeljenje primenjuje:

Zakonski i podzakonski akti:

– Zakon o opštem upravnom postupku
– Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida i članova njihovih porodica
– Zakon o planskom sistemu Republike Srbije
– Zakon o sportu
– Zakon o kulturi
– Zakon o udruženjima
– Zakon o obligacionim odnosima
– Zakon o radu
– Zakon o sahranjivanju i grobljima
– Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
– Zakon o upravljanju migracijama
– Zakon o socijalnoj zaštiti
– Zakon o javnom zdravlju
– Zakon o zadužbinama i fondacijama
– Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
– Zakon o zabrani diskriminacije
– Zakon o prebivalištu i boravištu građana
– Zakon o kontroli državne pomoći
– Zakon o lokalnoj samoupravi
– Zakon o elektronskoj upravi
– Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

– Uredba o sredstvima za podsticanje programa za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja
– Uredba o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta republike srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave
– Uredba o pravilima za dodelu državne pomoći

– Pravilnik o dodatku za negu
– Pravilnik o ortopedskom dodatku
– Pravilnik o pravu na naknadu za putničko vozilo
– Pravilnik o naknadi troškova putovanja
– Pravilnik o radu lekarskih komisija
– Pravilnik o načinu vođenja jedinstvene evidencije podataka
– Pravilnik o načinu isplate
– Pravilnik o banjsko klimatskom oporavku
– Pravilnik o besplatnoj i povlašćenoj vožnji
– Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima vojnih invalida
– Pravilnik o legitimaciji
– Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom
– Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta
Interni akti Skupštine i Veća:

– Statut Gradske opštine Vračar
– Strategija za unapređenje pristupačnosti Gradske opštine Vračar za period od 2018. do 2025. godine
– Program unapređenja socijalne zaštite na teritoriji Gradske opštine Vračar u tekućoj godini
– Odluka o nagrađivanju učenika i studenata iz budžeta Gradske opštine Vračar
– Odluka o utvrđivanju kriterijuma za nagrađivanje učenika koji su na gradskim (okružnim), republičkim, regionalnim i međunarodnim takmičenjima osvojili nagrade
– Odluka o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja iz budžeta Gradske opštine Vračar
– Odluka o utvrđivanju kriterijuma i postupka za odobravanje finansijske pomoći iz budžeta
– Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području Gradske opštine Vračar
– Odluka o vrsti, obimu i kriterijumima za nagrađivanje učenika i studenata iz budžeta Gradske opštine Vračar za tekuću godinu
– Odluka o utvrđivanju iznosa za nagrađivanje učenika u tekućoj godini koji su na gradskim (okružnim), republičkim, regionalnim i međunarodnim takmičenjima osvojili nagrade
– Odluka o utvrđivanju sadržaja i vrednosti finansijske pomoći za decu i porodicu iz budžeta Gradske opštine Vračar za tekuću godinu.

U Odeljenju za društvene delatnosti i projekte postoje dve uže organizacione unutrašnje jedinice:

1. Odsek za društvene delatnosti
Aleksandar Ljubojević

šef Odseka, tel. 011/3081-540,

e-mail: a.ljubojevic@vracar.rs ,

Kancelarija 809, VIII sprat

2. Odsek za projekte
Irena Lakobrija Delić,

šef Odseka, tel. 011/3081-505,

e-mail: i.lakobrija@vracar.rs ,

Kancelarija 806, VIII sprat

Obrasci koji se podnose Odeljenju i koji se mogu preuzeti:

1. Zahtev za nagrađivanje učenika
2. Zahtev za nagrađivanje učenika i studenata
3. Zahtev za izdavanje uverenja o prosečnom mesečnom prihodu
4. Zahtev za izdavanje potvrde o radnji za preduzetnike
5. Zahtev za izdavanje auto sedišta
6. Zahtev za dodelu materijalne pomoći u odeći i obući
7. Zahtev za Interresornu komisiju – Obrazac 1
8. Zahtev za izdavanje potvrde za izbeglice
9. Zahtev za novčanu pomoć ili paket hrane za izbegla i interno raseljena lica
10. Zahtev za izdavanje duplikata izbegličke legitimacije
11. Zahtev za izdavanje duplikata raseljeničke legitimacije
12. Zahtev za potvrdu o promeni mesta boravka za izbegla i interno raseljena lica
13. Zahtev za prestanak statusa izbeglog lica
14. Zahtev za izdavanje uverenja o činjenicama iz oblasti boračko-invalidske zaštite
15. Zahtev za povećanje procenta vojnog invaliditeta
16. Zahtev za preseljenje dosijea
17. Zahtev za priznavanje prava na dodatak za negu
18. Zahtev za priznavanje prava na invalidski dodatak nezaposlenog vojnog invalida
19. Zahtev za priznavanje prava na invalidski dodatak zaposlenog vojnog invalida
20. Zahtev za priznavanje prava na jednokratnu pomoć u slučaju smrti vojnog invalida
21. Zahtev za priznavanje prava na ortopedski dodatak
22. Zahtev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu
23. Zahtev za priznavanje prava na uvećanu porodičnu invalidninu
24. Zahtev za priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida i civilnog invalida rata
25. Zahtev za priznavanje statusa borca

Bebi paketići za novorođene bebe na Vračaru

Potrebna dokumentacija:

– Izvod iz matične knjige rođenih za bebu – obična kopija
– Patronažni listić (ukoliko je korišćena usluga patronaže iz Doma zdravlja Vračar)
Mesto preuzimanja bebi paketića: Kancelarija 809, VIII sprat

Za dodatne informacije o bebi paketićima i sve ostale informacije možete pozvati direktno Odeljenje na broj telefona 011/3081-543 ili nas kontaktirati putem elektronske pošte m.pejovic@vracar.rs ili pisati direktno na adresu elektronske pošte načelniku Odeljenja i/ili šefovima odseka u Odeljenju.

Projekti:

 • Pristupačnost – Strategija za unapređenje pristupačnosti Gradske opštine Vračar za period od 2018. do 2025. godine
 • Zapošljavanje OSI – Javni rad
 • Kancelarija za osobe sa invaliditetom
Kancelarija za osobe sa invaliditetom Gradske opštine Vračar obavlja poslove koji imaju za cilj unapređenje položaja osobe sa invaliditetom sa prebivalištem na teritoriji Gradske opštine Vračar. Delokrug rada Kancelarije obuhvata: pružanje podrške predlaganjem uklanjanja fizičkih barijera kao i komunikacijsko-informacijskih barijera na teritoriji opštine Vrača,  pružanje odgovora i informacija u što kraćem vremenskom roku na postavljena pitanja u delokrugu rada Kancelarije, unapređenje saradnje i afirmisanje rada udruženja osoba sa invaliditetom koja obavljaju svoju delatnost na teritoriji Gradske opštine Vračar, praćenje konkursa i saradnja sa potencijalnim domaćim i stranim donatorima, prikupljanje podataka za izradu godišnjeg programa, realizacija Akcionog plana za sporvođenje Strategije za unapređenje pristupačnosti Gradske opštine Vračar, i angažovanje u radu Servisa podrške za mobilnosti i komunikacije. Kancelarija se nalazi na osmom spratu Gradske opštine Vračar i radi svakog dana od 07,30 do 15,30 časova. Koordinator Kancelarije je Irena Lakobrija Delić. Svi zainteresovani građani mogu doći lično ili kontaktirati Kancelariju pozivanjem broja 069/8851065 ili pisanim putem SMSa 069 / 3602 380 (Mihailo Gordić) i putem elektronske pošte na adresu servisinfozasve@gmail.com  
 • Servis podrške u mobilnosti i komunikaciji
Kao rezultat uspostavljanja međuopštinske saradnje između Grada Beograda, Novog Sada i gradskih opština Vračar i Savski venac, osnovan je Servis podrške u mobilnosti i komunikaciji namenjen osobama sa invaliditetom, a u cilju povećanja dostupnosti usluga, informacija i komunikacija. U okviru novoosnovanog servisa pružaju se servisne informacije (isključenja  vode, struje, izmene na linijama gradskog prevoza …) dostupne i u zvučnom obliku i na znakovnom jeziku putem aplikacije za mobilni telefon Info za sve, koja je dostupna na google play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infozasve  U Servisu se pruža besplatna usluga tumača za znakovni jezik, kao i štampanje informativnog materijala na Brajevom pismu. Građani mogu Servisu da prijave barijere na javnim površinama (podignuti ivičnjaci trotoara, stubići i dr.) i na objektima javnih instutucija (nepostojanje rampi). Prijave se upućuju nadležnim organima da obezbede pristupačnost i nesmetano kretanje. Kontakt Servisa: 069/8851065 e-mail adresa: servisinfozasve@gmail.com

Nagrade i priznanja:

 • Zaštitnik građana, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština – Savezom gradova i opština Srbije u 2021. dodeljuje nagradu gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji, koji su u prethodnoj godini najviše doprineli razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji, odnosno u svom okruženju, a Gradska opština Vračar dobila je nagradu za inovativna rešenja u oblasti unapređenja informacija i komunikacija. Nagrađena je inicijativa koja je obuhvatila aktivnosti koje su sprovedene u okviru projekta međuopštinske saradnje kao i aktivnosti koje su sprovedene u vreme uvođenja vanrednog stanja zbog epidemije korona virusa.
 • Gradska opština Vračar je u 2020. godini dobitnica nagrade koju Zaštitnik građana, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština – Savezom gradova i opština Srbije, četvrtu godinu zaredom dodeljuje gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji koji su u prethodnoj godini najviše doprineli razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji, odnosno u svom okruženju. Nagrađena je inicijativa koja se odnosi na kontinuirani rad na unapređenju pristupačnosti koji se sprovodi kroz realizaciju planiranih aktivnosti za 2019. godinu u okviru Akcionog plana za period od 2018. do 2020. godine za sprovođenje Strategije za unapređenje pristupačnosti Gradske opštine Vračar.
 • Gradska opština Vračar dobila je 2019. godine nagradu Zaštitnika građana za institucionalnu podršku razvoju pristupačnosti, po javnom pozivu Zaštitnika građana za dodelu nagrada gradovima, opštinama i gradskim opštinama koje su u 2018. najviše doprinele razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji.
  Nagrađena inicijativa opštine Vračar odnosi se na usvajanje Akcionog plana uz Strategiju za unapređenje pristupačnosti Gradske opštine Vračar i realizaciju mera po Akcionom planu.
 • Gradska opština Vračar dobila je prvu nagradu za primer najbolje prakse u primeni principa dobre uprave u oblasti „Ravnopravnost i odsustvo diskriminacije“ u 2019. godini. Nagrada je dobijena na nacionalnom  takmičenju za izbor primera najboljih praksi u primeni principa dobre uprave koje su sproveli Ministarstvo za državnu i lokalnu samoupravu i Stalna konferencija gradova i opština uz podršku Vlade Švajcarske. Nagrada je dodeljena Gradskoj opštini Vračar kao opštini koja je kroz sveobuhvatan  i intersektorski pristup, svojim primerima obezbeđivanja i unapređenja pristupačnosti usluga lokalne samouprave osobama sa invaliditetom, pokazala da je moguće sprovesti značajna unapređenja kvaliteta života osoba sa invaliditetom, kao i da se kroz učešće građana u planiranju, ali i aktivnostima na projektima, može ostvariti dobrobit kako za ranjive kategorije stanovništva, tako i za ostale građane kojima će se podići svest o problemima i izazovima sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju i koji će tako biti i sami motivisani da budu solidarni i daju svoj doprinos u aktivnostima usmerenim na pomoć i podršku svim ranjivim kategorijama stanovništva. Nagrada je bila novčana u iznosu od 3.000 dolara.
 • U 2018. godini, Gradska opština Vračar dobila je priznanje za strateško promišljanje, koje joj je dodelio Zaštitnik građana.
Skip to content