euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Radna tela Skupštine

Za razmatranje i pretresanje pitanja iz nadležnosti Skupštine Opštine, predlaganje akata, davanje mišljenja na predloge propisa i odluka koje donosi Skupština Opštine i izvršavanje drugih poslova u skladu sa Statutom Opštine i Poslovnikom Skupštine Opštine, obrazuju se stalna radna tela. Članovi stalnih radnih tela biraju se za mandatni period za koji je Skupština Opštine izabrana. Stalna radna tela su:

Komisija za propise, upravu i administrativno-mandatna pitanja

Komisija razmatra predloge propisa i opštih akata koji su upućeni Skupštini Opštine sa stanovišta njihove usklađenosti sa Ustavom i pravnim sistemom, opšta pitanja organizacije i rada Uprave Opštine i drugih čiji je osnivač Skupština Opštine, utvrđuje prečišćene tekstove odluka i drugih propisa koje je donela Skupština Opštine, razmatra predloge autentičnog tumačenja propisa čiji je donosilac Skupština Opštine i druga pitanja od značaja za jedinstvenu pravno-tehničku obradu, predlaže donošenje akata koji se odnose na zaradu izabranih, imenovanih i postavljenih lica i naknade odbornika i ostvarivanje drugih prava i dužnosti izabranih, imenovanih i postavljenih lica, predlaže Skupštini Opštine izbor, imenovanja i razrešenja, osim za lica čiji je izbor, imenovanje i razrešenje regulisano Statutom Opštine i Poslovnikom Skupštine Opštine i koja su u isključivoj nadležnosti Skupštine Opštine ili predsednika Opštine, donosi pojedinačna akta o statusnim pitanjima odbornika, izabranih, imenovanih i postavljenih lica, druga pitanja u vezi sa mandatno-imunitetnim i drugim pravima odbornika. Komisija razmatra razloge prestanka mandata pojedinih odbornika i o tome podnosi Skupštini izveštaj sa predlogom za utvrđivanje prestanka mandata, razmatra izveštaj opštinske izborne komisije i uverenje o izboru odbornika i podnosi Skupštini izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata. Članovi Komisije za propise, upravu i administrativno-mandatna pitanja Skupštine Gradske opštine Vračar su: 1. Uglješa Mrdić 2. Radmila Sarić 3. Ognjen Šušić 4. Jelena Janković Jelenić 5. Aleksandra Stojnić 6. Anđela Lazarević 7. Vladan Nikolić

Komisija za predstavke i žalbe


Komisija razmatra predstavke i žalbe koje su upućene Skupštini Opštine i predlaže Skupštini Opštine i nadležnim organima mere za rešavanje pitanja sadržanih u njima. Članovi Komisije nisu izabrani.

Savet za ekologiju i komunalne poslove


Savet prati stanje i daje mišljenje na predloge propisa i odluka koje donosi Skupština Opštine i predlaže pokretanje inicijative prema predsedniku Opštine za preduzimanje aktivnosti na zaštiti i unapređenju životne sredine, uređivanju zelenih površina, dečijih igrališta i sl. građevinske i komunalne poslove. Članovi Saveta nisu izabrani

Savet za privredu, preduzetništvo i društvene delatnosti


Savet razmatra pitanja iz oblasti privrede, preduzetništva i društvenih delatnosti, daje mišljenje na predloge propisa i odluka koje donosi Skupština Opštine ili Skupština Grada, a da se predhodno traži mišljenje Skupštine Opštine i pokreće inicijative prema: predsedniku Skupštine Opštine, predsedniku Opštine i Veću opštine. Članovi Saveta nisu izabrani

Savet za odnose sa javnošću


Savet razmatra pitanja delovanja društvenih organizacija i udruženja građana, odnose Skupštine Opštine i njenih organa prema sredstvima informisanja, društvenim organizacijama i udruženjima građana i pokreće inicijative prema predsedniku Skupštine Opštine, predsedniku Opštine i Veću Opštine. Članovi Saveta nisu izabrani

Savet za odnose sa verskim zajednicama


Savet prati stanje iz delokruga rada verskih organizacija, daje mišljenje na predloge propisa i odluka koje donosi Skupština Opštine, odnosno Skupština Grada, a da se predhodno traži mišljenje od Skupštine Opštine iz oblasti usklađivanja odnosa opštinskih organa i verskih zajednica i pokreće inicijative prema predsedniku Skupštine Opštine, predsedniku Opštine i Veću. Članovi Saveta nisu izabrani

Savet za obrazovanje, nauku i kulturu


Savet razmatra pitanja iz oblasti obrazovanja, nauke i kulture, daje mišljenje na predloge propisa i odluka koje donosi Skupština Opštine iz oblasti obrazovanja, nauke i kulture, odnosno Skupština Grada, a da se predhodno traži mišljenje od Skupštine Opštine i pokreće inicijative prema: predsedniku Skupštine Opštine, predsedniku Opštine i Veću Opštine. Članovi Saveta nisu izabrani

Savet za sport i omladinu


Savet razmatra pitanja bavljenja sportom dece predškolskog i školskog uzrasta, kao i odraslih i daje mišljenje na predloge propisa i odluka iz ove oblasti koje donosi Skupština Opštine ili Skupština Grada, a da se predhodno traži mišljenje Skupštine Opštine i pokreće inicijative prema predsedniku Skupštine Opštine, predsedniku Opštine i Veću Opštine. Članovi Saveta nisu izabrani

Savet za rešavanje pitanja osoba sa invaliditetom


Savet razmatra pitanja afirmativnog komunikacionog okupljanja osoba sa invaliditetom i koordinaciju svih humanitarnih organizacija na Vračaru, bavi se edukacijom okoline – kako i na koji način pružiti pomoć licima sa invaliditetom i informisanjem osoba sa invaliditetom Opštine i pokreće inicijative prema predsedniku Skupštine Opštine, predsedniku Opštine i Veću Opštine. Članovi Saveta nisu izabrani

Savet za zdravstvo


Savet razmatra pitanja iz oblasti zdravstva, daje mišljenje na predloge propisa i odluka iz ove oblasti koje donosi Skupština Opštine ili Skupština Grada, a da se predhodno traži mišljenje Skupštine Opštine i pokreće inicijative prema predsedniku Skupštine Opštine, predsedniku Opštine i Veću Opštine. Članovi Saveta nisu izabrani

Savet za rodnu ravnopravnost


Savet č razmatra zastupljenost oba pola u svim oblastima društvenog i političkog života, što podrazumeva jednake mogućnosti oba pola bez rodne diskriminacije, pokreće inicijativu za obezbeđivanje mehanizma i standarda jednakosti prava muškaraca i žena, inicira aktivnosti radi podizanja svesti i edukacije stanovništva o ravnopravnosti polova i pokreće druge inicijative prema predsedniku Skupštine Opštine, predsedniku Opštine i Veću Opštine. Članovi Saveta nisu izabrani

KOMISIJA ZA PROPISE, UPRAVU I ADMINISTRATIVNO-MANDATNA PITANjA

1. Bogdan Tatić

2. Periša Simonović

3. Vojin Biljić

4. Vladan Nikolić

5. Nikola Jelenković

6. Uglješa Mrdić

7. Miodrag Savović

Skip to content