euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove

Zorica Stanojević

Načelnik odeljenja

Telefon: 011 30 81 581

9. sprat, kancelarija 901

Vujo Grujić

Koordinator odeljenja

Telefon: 011 30 81 548

Kancelarija 906, IX sprat

Ivana Tadić

Koordinator odeljenja

Telefon: 011 30 81 508

Kancelarija 907, IX sprat

Ivana Sečkar

Šef Pisarnice

Telefon: 011 30 81 410

Prizemlje upravne zgrade GO Vračar

Konstantin Brkić

Šef Odseka za opštu upravu i upravljanje ljudskim resursima

Telefon: 011 30 81 576

9. sprat, kancelarija 905

Dragić Topalović

Šef Odseka za zajedničke poslove

Telefon: 011 30 81 572

9. sprat, kancelarija 903

Bojana Vasiljević Spasov

Rukovodilac Uslužnog centra

Telefon: 011 30 81 403

Prizemlje Upravne zgrade GO Vračar

Dragan Janković

Rukovodilac Grupe za poslove odbrane i vanrednih situacija

Telefon: 011 30 81 523

9. sprat, kancelarija 904

Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove vrši sledeće poslove:

– poslove pisarnice i arhive;
– priprema ili koordinira pripremu obrazaca za podnošenje zahteva u Upravi Gradske opštine;
– predlaže mere za bolju dostupnost Uprave Gradske opštine licima sa posebnim potrebama;
– predlaže mere i stara se o zaštiti podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom;
– stručne, administrativne i tehničke poslove za organe koji sprovode izbore za odbornike u Skupštini Gradske opštine i određene stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Republičke izborne komisije u postupku održavanja izbora;
– vodi deo biračkog spiska za područje GO Vračar i Posebni birački spisak;
– stručne i administrativne poslove koji se odnose na sprovođenje referenduma građana i druge oblike neposrednog učešća građana u obavljanju poslova Gradske opštine;
– stručno-tehničke poslove za Komisiju za popis stanovništva;
– organizuje rad Uslužnog centra u kome se: daju informacije o ostvarivanju prava građana u Upravi Gradske opštine, stavljaju na uvid propisi na osnovu kojih rade unutrašnje organizacione jedinice Uprave Gradske opštine, daju objašnjenja o njihovoj primeni, pruža pomoći u ostvarivanju prava i obaveza stranaka, daju obaveštenja o rešavanju zahteva, primaju primedbe na rad i dr.;
– pružanje besplatne pravne pomoći;
– izrađuje nacrte i predloge normativnih akata vezanih za organizaciju i rad Uprave Gradske opštine i za sve segmente upravljanja ljudskim resursima;
– obavlja stratešku, administrativnu i operativnu funkciju u oblasti upravljanja ljudskim resursima;
– predlaže izradu i implementaciju strategije upravljanja ljudskim resursima, priprema sve planove koji se odnose na ljudske resurse: kadrovski, obuke, korišćenja godišnjih odmora;
– predlaže unapređenje motivacije zaposlenih kroz predlaganje mera napredovanja i nagrađivanja;
– sprovodi proceduru novog zapošljavanja;
– vodi personalne i druge evidencije u skladu sa zakonom;
– poslove planiranja, upravljanja, unapređenja i kontrole sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) i sistema menadžmenta životnom sredinom (EMS);
– projektovanje, odnosno apliciranje i održavanje informacionog sistema za potrebe opštinskih organa i obučavanje korisnika tih sistema;
– uvođenje e-uprave i administriranje uspostavljenih sistema;
– održavanje servera i baze podataka, obezbeđivanje zaštite i integriteta podataka;
– obezbeđivanje nesmetane međusobne elektronske komunikacije opštinskih organa i njihove komunikacije sa građanima i drugim subjektima i dr.;
– stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Štaba za vanredne situacije Gradske opštine i u saradnji sa Štabom učestvuje u planiranju i realizaciji aktivnosti istog;
– poslove odbrane i izrade nacrta plana odbrane a na osnovu izvoda iz plana odbrane Republike Srbije i Grada Beograda;
– stara se o izradi pečata, vodi evidenciju izrađenih pečata i zaposlenih koji su za njih zaduženi;
– poslovi iz oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja na radu;
– prati stanja ažurnosti u rešavanju upravnih predmeta u vršenju poslova državne uprave koji su joj povereni;
– poslove formiranja, ažuriranja i rada sa bazama podataka za potrebe Uprave Gradske opštine u celini;
– poslove tekućeg i investicionog održavanja poslovnih objekata i opreme opštinskih organa;
– organizovanje i kontrola poslova fizičkog obezbeđenja poslovnog objekta Gradske opštine;
– organizovanje i sprovođenje preventivnih i drugih mera zaštite od požara;
– korišćenje, održavanje zgrade i prostora, održavanje čistoće, ekonomata, umnožavanje materijala i drugi poslovi logističke podrške i obezbeđenje drugih uslova rada za direktne korisnike budžeta;
– izdavanje potvrda o izdržavanju i porodičnom stanju;
– poslove kafe kuhinje i reprezentacije;
– davanje stručnih mišljenja na nacrte i predloge propisa u oblastima iz delokruga rada;
– pokretanje inicijative kod nadležnih državnih i drugih organa i organizacija za rešavanje pitanja od značaja za efikasno ostvarivanje prava i interesa građana i od značaja za rad Odeljenja i Uprave gradske opštine u celini;
– izradu nacrta odluka i drugih akata i obavljanje poslova stručnog opsluživanja Skupštine Gradske opštine i njenih radnih tela, predsednika Gradske opštine, Veća Gradske opštine i lokalnog obudsmana iz delokruga rada Odeljenja i vršenje drugih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima iz delokruga rada Odeljenja.

Skip to content