euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Lokalni ombudsman

Jefimija Galić rođena je u Kraljevu 1984. godine. Maturirala je u Prvoj beogradskoj gimnaziji. Zvanje diplomiranog pravnika je stekla 2008. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde 2013. godine završava i master studije na smeru krivičnopravni modul. Ima položen pravosudni ispit i desetogodišnje iskustvo u advokaturi. Govori engleski i nemački jezik.

tel: 011 30 81 464
faks: 011 3081 465
e-pošta: zastitnica.gradjana@vracar.rs

Lokalni ombudsman (zaštitnik/zaštitnica građana i građanki) je izabran od većine odbornika opštinske skupštine na period od pet godina, da istražuje pritužbe građana i građanki kada se one odnose na rad opštinske Uprave, javnih službi i ustanova koje opština Vračar osniva.
On predstalja dopunsko sredstvo kontrole – do njegove akcije dolazi kada je građanin iscrpeo sva pravna sredstva, a ipak ostao obespravljen. Njegova uloga je da štiti građane i građanke od lošeg rada opštinske uprave, i da brani i promoviše prava i slobode građana i građanki.
Ako utvrdi propust, odnosno nepravilnost, lokalni ombudsman će zahtevati da se greška ispravi, i predložiti način upućivanjem preporuke.
Lokalni ombudsman postupa potpuno samostalno i nezavisno od bilo kog organa vlasti i javnih službi, a svi kojima se u toku prikupljanja informacija on obrati, dužni su da sarađuju.

Pritužba koja se podnosi lokalnom ombudsmanu treba da sadrži:

1.
Naziv organa na čiji se rad odnosi,

2.
Opis povrede prava,

3.
Činjenice i dokaze koji potkrepljuju pritužbu,

4.
Podatke o iskorišćenim pravnim sredstvima,

5.
Podatke o podnosiocu pritužbe.

Sva dokumenta dostaviti u fotokopiji.
Podnosilac je dužan da pre podnošenja pritužbe pokuša da zaštiti svoja prava u odgovarajućem pravnom postupku

Svako ko smatra da su mu aktom, radnjom ili nepostupanjem Uprave, javnih službi i ustanova opštine Vračar povređena prava, može se pritužbom obratiti lokalnom ombudsmanu gradske opštine Vračar-Njegoševa ulica broj 77, i to :
-u pisanoj formi, sa naznakom –za lokalnog ombudsmana;
-elektronskom poštom na adresu zastitnica.gradjana@vracar.rs
-usmeno, dolaskom u kancelariji lokalnog ombudsmana u Njegoševoj ulici 77, (uz prethodno zakazivanje na telefon 011- 3081-464).

Na podnetu pritužbu ne plaća se taksa.
Lokalni ombudsman neće postupati po anonimnim prijavama

Obrazac za podnošenje pritužbe lokalnom ombudsmanu: ovde
Građanska povelja gradske opštine Vračar: ovde

Izveštaj lokalnog ombudsmana za 2021. godinu: ovde

Odluka o lokalnom ombudsmanu: ovde

Skip to content