euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Odeljenje za građevinske i komunalne poslove

ODELJENJE ZA GRAĐEVINSKE I KOMUNALNE POSLOVE VRŠI SLEDEĆE POSLOVE:

Ana Poskić

Načelnik odeljenja

Telefon: 011 30 81 527

VII sprat, kancelarija 711

Ana Zelenović

Koordinator odeljenja

Telefon: 011 30 81 509

E-pošta: a.zelenovic@vracar.rs

VII sprat, kancelarija 710

 • – sprovođenje objedinjene procedure elektronskim putem, kroz centralni informacioni sistem (CIS);
 • – izdavanje rešenja u prvom stepenu o građevinskoj dozvoli za izgradnju objekata i ostala akta u postupku objedinjene procedure, kao i druga akta, za izgradnju objekata do 1500m² bruto razvijene građevinske površine i pretvaranju zajedničkih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor;
 • – izdavanje rešenja za izvođenje radova koji se odnose na: izgradnju pomoćnih objekata, investiciono održavanje objekata i uklanjanje prepreka za osobe sa invaliditetom, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, promenu namene objekta bez izvođenja građevinskih radova, promenu namene uz izvođenje građevinskih radova, razdvajanje ili spajanje poslovnog ili stambenog prostora, ugradnju unutrašnjih instalacija u postojeći objekat, postavljanje antenskih stubova i sekundarnih, odnosno distributivnih delova elektronske komunikacione mreže, deo srednjenaponske elektrodistributivne mreže koji obuhvata 10 kv, 20 kv i kv vod, izgradnju transformatorske stanice 20/04 kv i 35 kv naponski nivo i deo elektrodistributivne mreže od transformatorske stanice 10/04 kv, 20/04 kv, 35/10 (20) kv i 35/04 kv do mesta priključka na objektu kupca (1kv), 10 kv i 20 kv razvodna postrojenja, priključke na izgrađenu vodovodnu, kanalizacionu, gasnu i sl. mrežu, kompresorske jedinice za gas, uređaje za isporuku gasa, elektrane koje koriste obnovljive izvore energije instalirane snage 50 kW, tipske toplovodne priključke, građenje zidanih ograda;
 • – vođenje postupka po prijavi završetka izrade temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu za objekte za koje je izdalo građevinsku dozvolu, izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja iz njihove nadležnosti, a uslov su za izgradnju objekata odnosno za izdavanje građevinske i upotrebne dozvole, obezbeđenje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu i za upis prava svojine na izgrađenom objektu;
 • – izdavanje rešenja o upotrebnoj dozvoli;
 • – pokretanje po službenoj dužnosti postupka za upis prava svojine na novoizgrađenom objektu;
 • – izdavanje rešenja o uklanjanju objekta na zahtev zainteresovanog lica i izdavanje rešenja po službenoj dužnosti ili na zahtev zainteresovanog lica za uklanjanje objekta, odnosno njegovog dela, za koji utvrdi da je usled dotrajalosti ili većih oštećenja ugrožena njihova stabilnost i da predstavlja opasnost za život i zdravlje ljudi, za susedne objekte i bezbednost saobraćaja;
 • – izdavanje uverenja o fizičkim delovima objekta i uverenja o strukturi stanova na teritoriji gradske opštine;
 • – odlučivanje o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (kiosci, letnje i zimske bašte, tezge i drugi pokretni mobilijar) i balon hala sportske namene u skladu sa propisima Grada;
 • – odlučivanje po zahtevu za postavljanje sredstava za oglašavanje koja su manja od 2m2 i koja se ne nalaze nad javnom površinom;
 • – određivanje odnosno odobravanje prodajnog mesta na kojem se obavlja trgovina na malo van prodajnog objekta, u skladu sa planom postavljanja privremenih objekata i planom postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji Opštine, koje donosi Skupština, kao i vreme i način te trgovine u skladu sa zakonom;
 • – praćenje stanja i preduzimanje mera za zaštitu i unapređenje životne sredine na području Opštine;
 • – izradu i sprovođenje akcionih i sanacionih planova od značaja za zaštitu životne sredine na području Opštine, a u skladu sa aktima Grada ;
 • – predlaganje mera za uređenje zelenih površina i dečijih igrališta, objekata javne rasvete i slično;
 • – praćenje i utvrđivanje stanja i davanje stručnih mišljenja na nacrte i predloge propisa u oblastima iz delokruga rada;
 • – pokretanje inicijative kod nadležnih državnih i drugih organa i organizacija za rešavanje pitanja od značaja za efikasno ostvarivanje prava i interesa građana i od značaja za rad Odeljenja i Uprave;
 • – izradu nacrta odluka i drugih akata i obavljanje poslova stručnog opsluživanja Skupštine i njenih radnih tela, predsednika i Veća iz delokruga rada Odeljenja i vršenje drugih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima iz delokruga rada Odeljenja.

U Odeljenju za građevinske i komunalne poslove obrazuju se uže unutrašnje organizacione jedinice:
• Odsek za građevinske, komunalne i poslove zaštite životne sredine;
• Odsek za upravno-pravne poslove.

 U Odseku za građevinske, komunalne i poslove zaštite životne sredine daju se stručna mišljenja na prostorne i urbanističke planove koje donosi Grad i sprovodi stručni deo objedinjene procedure elektronskim putem, kroz centralni informacioni sistem (CIS) za: izdavanje građevinske dozvole za izgradnju objekata ili delova objekata do 1500 m² bruto razvijene građevinske površine, rešenja za izvođenje radova koji se odnose na izgradnju pomoćnih objekata, investiciono održavanje objekata i uklanjanje prepreka za osobe sa invaliditetom, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, promenu namene objekta bez izvođenja građevinskih radova, promenu namene uz izvođenje građevinskih radova, razdvajanje ili spajanje poslovnog ili stambenog prostora, ugradnju unutrašnjih instalacija u postojeći objekat, postavljanje antenskih stubova i sekundarnih, odnosno distributivnih delova elektronske komunikacione mreže, deo srednjenaponske elektrodistributivne mreže koji obuhvata 10 kv, 20 kv i kv vod, izgradnju transformatorske stanice 20/04 kv i 35 kv naponski nivo i deo elektrodistributivne mreže od transformatorske stanice 10/04 kv, 20/04 kv, 35/10 (20) kv i 35/04 kv do mesta priključka na objektu kupca (1kv), 10 kv i 20 kv razvodna postrojenja, priključke na izgrađenu vodovodnu, kanalizacionu, gasnu i sl. mrežu, kompresorske jedinice za gas, uređaje za isporuku gasa, elektrane koje koriste obnovljive izvore energije instalirane snage 50 kW, tipske toplovodne priključke, građenje zidanih ograda; vode se postupci po prijavi završetka izrade temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu za objekte za koje je izdalo građevinsku dozvolu; vrši se izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja iz njihove nadležnosti, a uslov su za izgradnju objekata odnosno za izdavanje građevinske i upotrebne dozvole, obezbeđenje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu i za upis prava svojine na izgrađenom objektu; izdaju se rešenja o upotrebnoj dozvoli; sprovodi se stručni deo postupka izdavanja rešenja o uklanjanju objekta na zahtev zainteresovanog lica i izdavanje rešenja po službenoj dužnosti ili na zahtev zainteresovanog lica za uklanjanje objekta, odnosno njegovog dela, za koji utvrdi da je usled dotrajalosti ili većih oštećenja ugrožena njihova stabilnost i da predstavlja opasnost za život i zdravlje ljudi, za susedne objekte i bezbednost saobraćaja; stručni deo postupka prilikom izdavanja uverenja o fizičkim delovima objekta i uverenja o strukturi stanova na teritoriji gradske opštine; odlučuje se o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (kiosci, letnje i zimske bašte, tezge i drugi pokretni mobilijar) i balon hala sportske namene, odlučuje se o postavljanju sredstava za oglašavanje koja su manja od 2m2 i koja se ne nalaze nad javnom površinom, u skladu sa propisima Grada; prati se stanje i preduzimaju mere za zaštitu i unapređenje životne sredine na području gradske opštine; izrađuju se i sprovode akcioni i sanacioni planovi od značaja za zaštitu životne sredine na području gradske opštine, a u skladu sa aktima Grada; predlažu se mere za uređenje zelenih površina i dečijih igrališta, objekata javne rasvete i slično.

Nataša Milojević

Šef Odseka za građevinske i komunalne poslove

Telefon: 011 30 81 518

VII sprat, kancelarija 709

U Odseku za upravno-pravne poslove vrše se poslovi izdavanja građevinske dozvole za izgradnju objekata ili delova objekata do 1500 m² bruto razvijene građevinske površine; rešenja za izvođenje radova koji se odnose na izgradnju pomoćnih objekata, investiciono održavanje objekata i uklanjanje prepreka za osobe sa invaliditetom, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, promenu namene objekta bez izvođenja građevinskih radova, promenu namene uz izvođenje građevinskih radova, razdvajanje ili spajanje poslovnog ili stambenog prostora, ugradnju unutrašnjih instalacija u postojeći objekat, postavljanje antenskih stubova i sekundarnih, odnosno distributivnih delova elektronske komunikacione mreže, deo srednjenaponske elektrodistributivne mreže koji obuhvata 10 kv, 20 kv i kv vod, izgradnju transformatorske stanice 20/04 kv i 35 kv naponski nivo i deo elektrodistributivne mreže od transformatorske stanice 10/04 kv, 20/04 kv, 35/10 (20) kv i 35/04 kv do mesta priključka na objektu kupca (1kv), 10 kv i 20 kv razvodna postrojenja, priključke na izgrađenu vodovodnu, kanalizacionu, gasnu i sl. mrežu, kompresorske jedinice za gas, uređaje za isporuku gasa, elektrane koje koriste obnovljive izvore energije instalirane snage 50 kW, tipske toplovodne priključke, građenje zidanih ograda; vode postupci po prijavi završetka izrade temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu za objekte za koje je izdalo građevinsku dozvolu; vrši izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja iz njihove nadležnosti, a uslov su za izgradnju objekata odnosno za izdavanje građevinske i upotrebne dozvole, obezbeđenje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu i za upis prava svojine na izgrađenom objektu;  izdaju rešenja o upotrebnoj dozvoli; po službenoj dužnosti se pokreću postupci za upis prava svojine na novoizgrađenom objektu; izdaju se rešenja o uklanjanju objekta na zahtev zainteresovanog lica i izdavanje rešenja po službenoj dužnosti ili na zahtev zainteresovanog lica za uklanjanje objekta, odnosno njegovog dela, za koji utvrdi da je usled dotrajalosti ili većih oštećenja ugrožena njihova stabilnost i da predstavlja opasnost za život i zdravlje ljudi, za susedne objekte i bezbednost saobraćaja; izdaju se uverenja o fizičkim delovima objekta i uverenja o strukturi stanova na teritoriji gradske opštine; odlučuje se o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (kiosci, letnje i zimske bašte, tezge i drugi pokretni mobilijar) i balon hala sportske namene, odlučuje se o postavljanju sredstava za oglašavanje koja su manja od 2m2 i koja se ne nalaze nad javnom površinom, u skladu sa propisima Grada; vrši se određivanje odnosno odobravanje prodajnog mesta na kojem se obavlja trgovina na malo van prodajnog objekta, u skladu sa planom postavljanja privremenih objekata i planom postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji Opštine, koje donosi Skupština, kao i vreme i način te trgovine u skladu sa zakonom; prati se i utvrđuje stanje i daju stručna mišljenja na nacrte i predloge propisa u oblastima iz delokruga rada; predlaže se pokretanje inicijative kod nadležnih državnih i drugih organa i organizacija za rešavanje pitanja od značaja za efikasno ostvarivanje prava i interesa građana i od značaja za rad Odeljenja i Uprave u celini;  izrađuju se nacrti odluka i drugih akata i pruža se stručna pomoć Skupštini i njenim radnim telima, predsedniku i Veću iz delokruga rada Odeljenja i vrše se drugi poslovi utvrđeni zakonom i drugim propisima iz delokruga rada Odeljenja.

Tijana Vučković

Šef odseka za upravno-pravne poslove

Telefon: 011 30 81 533

VII sprat, kancelarija 705

PROCEDURE ODELJENJA ZA GRAĐEVINSKE I KOMUNALNE POSLOVE

GRAĐEVINSKI POSLOVI

Centralni informacioni sistem objedinjene procedure – Zahteve za izdavanje odobrenja koja se izdaju u postupku objedinjene procedure u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (građevinske dozvole, rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji, upotrebne dozvole) možete podneti na zvaničnoj internet stranici Agencije za privredne registre Republike Srbije.

UVERENJE O FIZIČKIM DELOVIMA OBJEKTA (SPECIFIKACIJI STANA/POSLOVNOG PROSTORA)

Potrebna dokumentacija:
– Uredno popunjen obrazac zahteva za izdavanje uverenja

–  Dokaz o pravnom interesu za izdavanje uverenja
– Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

Administrativna taksa

– opštinska administrativna taksa za zahtev u iznosu od 320,00 dinara na račun broj 840-742251843-73, model 97  poziv na broj 38-020, primalac: Budžet gradske opštine Vračar. 

Prilikom preuzimanja uverenja plaća se opštinska administrativna taksa:
– za stan u iznosu od 382,00 dinara
– za stambenu zgradu sa 2 do 10 stanova u iznosu od 1055,00 dinara
– za stambenu zgradu sa više od deset stanova u iznosu od 2084,00 dinara
– za garažu ili lokal u iznosu od 380,00 dinara
– za 2-10 garaža ili lokala 870,00 dinara
– za preko 10 garaža ili lokala 1945,00 dinara
– za celokupni poslovni prostor za poslovne zgrade,stambeno-poslovne zgrade, privredne objekte, objekte kulture, sporta i rekreacije iznosi 3623,00 dinara.

Taksa se uplaćuje na račun broj 840-742251843-73, model 97  poziv na broj 38-020, primalac: Budžet gradske opštine Vračar.

Mesto nabavke obrasca zahteva i rad sa strankama: Uslužni centar, Šalter 5, radnim danom 07.30h-15.30h.

Obrazac zahteva preuzmite ovde
Mesto predaje zahteva: Pisarnica, Šalteri 6 i 7
Telefon za informacije: 011/3081-403

ODOBRENJE ZA UKLANJANJE OBJEKATA

Potrebna dokumentacija:
– Uredno popunjen obrazac zahteva za izdavanje odobrenja 

–  Ostala dokumentacija navedena u obrascu zahteva
– Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Administrativna taksa

– opštinska administrativna taksa za zahtev iznosi 320,00 dinara, na račun broj 840-742251843-73, model 97  poziv na broj 38-020, primalac: Budžet gradske opštine Vračar;

– prilikom preuzimanja rešenja, uplaćuje se opštinska administrativna taksa za izdavanje rešenja u iznosu od 550,00 dinara, račun broj 840-742251843-73, model 97  poziv na broj 38-020, primalac: Budžet gradske opštine Vračar.

Mesto nabavke obrasca zahteva i rad sa strankama: Uslužni centar, Šalter 5, radnim danom 07.30 -15.30.

Obrazac zahteva preuzmite ovde
Mesto predaje zahteva: Pisarnica, Šalteri 6 i 7
Telefon za informacije: 011/3081-403

UVID U SPISE I TEHNIČKU DOKUMENTACIJU

Potrebna dokumentacija:
– Uredno popunjen obrazac zahteva za uvid
– Dokaz o pravnom interesu za vršenje uvida
– Dokaz o uplati administrativne takse

Administrativna taksa

– opštinska administrativna taksa za zahtev u iznosu od 320,00 dinara, 370,00 dinara za razgledanje spisa za svaki započeti sat, na račun broj 840-742251843-73, model 97  poziv na broj 38-020, primalac: Budžet gradske opštine Vračar.

Napomena: Uvid se vrši u vreme dogovoreno telefonskim pozivom koji će vam biti upućen iz Odeljenja za građevinske i komunalne poslove, a po prijemu traženih spisa/tehničke dokumentacije iz Arhiva gradske opštine Vračar. 

Mesto nabavke obrasca zahteva i rad sa strankama: Uslužni centar, Šalter 5, radnim danom 07.30 -15.30.

Obrazac zahteva preuzmite ovde
Mesto predaje zahteva: Pisarnica, Šalteri 6 i 7
Telefon za informacije: 011/3081-403

IZDAVANJE PREPISA REŠENJA

Potrebna dokumentacija:
– Uredno popunjen obrazac zahteva za izdavanje prepisa
– Dokaz o pravnom interesu za izdavanje prepisa
– Dokaz o uplati administrativne takse

Administrativna taksa:
– opštinska administrativna taksa za zahtev iznosi 320,00 dinara, na račun broj 840-742251843-73, model 97 poziv na broj 38-020, primalac: Budžet gradske opštine Vračar;
– za prepis po polutabaku originala – opštinska administrativna taksa od 420,00 dinara, račun broj 840-742251843-73, model 97 poziv na broj 38-020, primalac: Budžet gradske opštine Vračar

NAPOMENA: Pod prepisom iz ovog tarifnog broja podrazumeva se i izdavanje fotokopije, odnosno štampanje akta, odnosno spisa iz memorije računara ili iz pisaće mašine.
Polutabakom, u smislu ove odluke, smatra se list hartije od dve strane formata A4 ili manjeg.

Mesto nabavke obrasca zahteva i rad sa strankama: Uslužni centar, Šalter 5, radnim danom 07.30 -15.30.

Obrazac zahteva preuzmite ovde
Mesto predaje zahteva: Pisarnica, Šalteri 6 i 7
Telefon za informacije: 011/3081-403

OBAVEŠTENJE O TEKUĆEM ODRŽAVANJU

Potrebna dokumentacija:
– Uredno popunjen obrazac obaveštenja
– Dokaz o uplati administrativne takse

Administrativna taksa:
– opštinska administrativna taksa za zahtev iznosi 320,00 dinara, na račun broj 840-742251843-73, model 97 poziv na broj 38-020, primalac: Budžet gradske opštine Vračar.

Mesto nabavke obrasca zahteva i rad sa strankama: Uslužni centar, Šalter 5, radnim danom 07.30 -15.30.

Obrazac zahteva preuzmite ovde
Mesto predaje zahteva: Pisarnica, Šalteri 6 i 7
Telefon za informacije: 011/3081-403

KOMUNALNI POSLOVI

IZDAVANJE ODOBRENJA ZA POSTAVLJANJA BAŠTE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA-NOVA BAŠTA –

Potrebna dokumentacija:
– Uredno popunjen obrazac zahteva za izdavanje odobrenja za postavljanje nove bašte ugostiteljskog objekta
– Ostala dokumentacija navedena u obrascu zahteva
– Dokaz o uplaćenoj opštinskoj administrativnoj taksi

Administrativna taksa
– opštinska administrativna taksa za zahtev iznosi 320,00 dinara, na račun broj 840-742251843-73, model 97 poziv na broj 38-020, primalac: Budžet gradske opštine Vračar;
– gradska administrativna taksa u iznosu od 4.184,00 dinara za saglasnost za zauzeće javne površine, na račun broj 840-742241843-03, model 97 poziv na broj 27-501-08, primalac: Budžet grada Beograda,
– prilikom preuzimanja rešenja, uplaćuje se opštinska administrativna taksa za izdavanje rešenja u iznosu od 10.606,00 dinara, račun broj 840-742251843-73, model 97 poziv na broj 38-020, primalac: Budžet gradske opštine Vračar

Mesto nabavke obrasca zahteva i rad sa strankama: Uslužni centar, Šalter 5, radnim danom 07.30 -15.30.

Obrazac zahteva preuzmite ovde
Mesto predaje zahteva: Pisarnica, Šalteri 6 i 7
Telefon za informacije: 011/3081-403

IZDAVANJE ODOBRENJA ZA POSTAVLJANJA BAŠTE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA-PONOVNO IZDAVANJE ODOBRENJA

Potrebna dokumentacija:
– Uredno popunjen obrazac zahteva za izdavanje odobrenja za ponovno postavljanje bašte ugostiteljskog objekta
– Ostala dokumentacija navedena u obrascu zahteva
– Dokaz o uplaćenoj opštinskoj administrativnoj taksi

Administrativna taksa
– opštinska administrativna taksa za zahtev iznosi 320,00 dinara, na račun broj 840-742251843-73, model 97 poziv na broj 38-020, primalac: Budžet gradske opštine Vračar;
– gradska administrativna taksa u iznosu od 2.824,00 dinara za saglasnost za zauzeće javne površine, na račun broj 840-742241843-03, model 97 poziv na broj 27-501-08, primalac: Budžet grada Beograda;
– prilikom preuzimanja rešenja, uplaćuje se opštinska administrativna taksa za izdavanje rešenja u iznosu od 10.606,00 dinara, račun broj 840-742251843-73, model 97 poziv na broj 38-020, primalac: Budžet gradske opštine Vračar.

Mesto nabavke obrasca zahteva i rad sa strankama: Uslužni centar, Šalter 5, radnim danom 07.30 -15.30.

Obrazac zahteva preuzmite ovde
Mesto predaje zahteva: Pisarnica, Šalteri 6 i 7
Telefon za informacije: 011/3081-403

POSTAVLJANJE SREDSTVA ZA OGLAŠAVANJE

Potrebna dokumentacija:
– Uredno popunjen obrazac zahteva za izdavanje odobrenja za postavljanje sredstava za oglašavanje – reklame
– Ostala dokumentacija navedena u obrascu zahteva
– Dokaz o uplaćenoj opštinskoj administrativnoj taksi

Administrativna taksa
– opštinska administrativna taksa za zahtev iznosi 320,00 dinara, na račun broj 840-742251843-73, model 97 poziv na broj 38-020, primalac: Budžet gradske opštine Vračar;
– prilikom preuzimanja rešenja, uplaćuje se opštinska administrativna taksa za izdavanje rešenja u iznosu od 4.820,00 dinara, na račun broj 840-742251843-73, model 97 poziv na broj 38-020, primalac: Budžet gradske opštine Vračar.

Mesto nabavke obrasca zahteva i rad sa strankama: Uslužni centar, Šalter 5, radnim danom 07.30 -15.30.

Obrazac zahteva preuzmite ovde
Mesto predaje zahteva: Pisarnica, Šalteri 6 i 7
Telefon za informacije: 011/3081-403

POSTAVLJANJE SREDSTVA ZA OGLAŠAVANJE- PONOVNO IZDAVANJE ODOBRENJA-

Potrebna dokumentacija:
– Uredno popunjen obrazac zahteva za izdavanje odobrenja za postavljanje sredstava za oglašavanje – reklame
– Ostala dokumentacija navedena u obrascu zahteva
– Dokaz o uplaćenoj opštinskoj administrativnoj taksi

Administrativna taksa
– opštinska administrativna taksa za zahtev iznosi 320,00 dinara, na račun broj 840-742251843-73, model 97 poziv na broj 38-020, primalac: Budžet gradske opštine Vračar;
– prilikom preuzimanja rešenja, uplaćuje se opštinska administrativna taksa za izdavanje rešenja u iznosu od 4.820,00 dinara, na račun broj 840-742251843-73, model 97 poziv na broj 38-020, primalac: Budžet gradske opštine Vračar.

Mesto nabavke obrasca zahteva i rad sa strankama: Uslužni centar, Šalter 5, radnim danom 07.30 -15.30.

Obrazac zahteva preuzmite ovde
Mesto predaje zahteva: Pisarnica, Šalteri 6 i 7
Telefon za informacije: 011/3081-403

IZDAVANJE ODOBRENJA ZAPOSTAVLJANJA BALON-HALE SPORTSKE NAMENE

Potrebna dokumentacija:
– Uredno popunjen obrazac zahteva za izdavanje odobrenja
– Ostala dokumentacija navedena u obrascu zahteva
– Dokaz o uplaćenoj opštinskoj administrativnoj taksi

Administrativna taksa
– opštinska administrativna taksa za zahtev iznosi 320,00 dinara, na račun broj 840-742251843-73, model 97 poziv na broj 38-020, primalac: Budžet gradske opštine Vračar;
– gradska administrativna taksa u iznosu od 4.184,00 dinara za saglasnost za zauzeće javne površine, na račun broj 840-742241843-03, model 97 poziv na broj 27-501-08, primalac: Budžet grada Beograda
– prilikom preuzimanja rešenja, uplaćuje se opštinska administrativna taksa za izdavanje rešenja za postavljanje balon-sale u iznosu od 10.781,00 dinara, odnosno za postavljanje presosastičkog pokrivača u iznosu od 10.107,00 račun broj 840-742251843-73, model 97 poziv na broj 38-020, primalac: Budžet gradske opštine Vračar.

IZJAVA O PRIBAVLJANJU DOKUMENATA
– prepis lista nepokretnosti
– kopija plana parcele

Mesto nabavke obrasca zahteva i rad sa strankama: Uslužni centar, Šalter 5, radnim danom 07.30 -15.30.

Obrazac zahteva preuzmite ovde
Mesto predaje zahteva: Pisarnica, Šalteri 6 i 7
Telefon za informacije: 011/3081-403

IZDAVANJE ODOBRENJA ZA POSTAVLJANJE TEZGI I DRUGIH POKRETNIH PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM I OSTALIM POVRŠINAMA

Potrebna dokumentacija:
– Uredno popunjen obrazac zahteva za izdavanje odobrenja
– Ostala dokumentacija navedena u obrascu zahteva
– Dokaz o uplaćenoj opštinskoj administrativnoj taksi

Administrativna taksa

– opštinska administrativna taksa za zahtev iznosi 320,00 dinara, na račun broj 840-742251843-73, model 97  poziv na broj 38-020, primalac: Budžet gradske opštine Vračar;

– prilikom preuzimanja rešenja, uplaćuje se opštinska administrativna taksa za izdavanje rešenja za postavljanje balon-sale u iznosu od 3.257,00 dinara, račun broj 840-742251843-73, model 97  poziv na broj 38-020, primalac: Budžet gradske opštine Vračar.

Mesto nabavke obrasca zahteva i rad sa strankama: Uslužni centar, Šalter 5, radnim danom 07.30 -15.30.

Obrazac zahteva preuzmite ovde
Mesto predaje zahteva: Pisarnica, Šalteri 6 i 7
Telefon za informacije: 011/3081-403

IZDAVANJE ODOBRENJA ZA POSTAVLJANJE MONTAŽNIH PRIVREMENIH OBJEKATA

Potrebna dokumentacija:
– Uredno popunjen obrazac zahteva za izdavanje odobrenja
– Ostala dokumentacija navedena u obrascu zahteva
– Dokaz o uplaćenoj opštinskoj administrativnoj taksi

Administrativna taksa

– opštinska administrativna taksa za zahtev u iznosu od 320,00 dinara na račun broj 840-742251843-73, model 97  poziv na broj 38-020, primalac: Budžet gradske opštine Vračar 

– prilikom preuzimanja rešenja, uplaćuje se opštinska administrativna taksa za izdavanje rešenja za postavljanje privremenog objekta u iznosu od 6.788,00 dinara, račun broj 840-742251843-73, model 97  poziv na broj 38-020, primalac: Budžet gradske opštine Vračar

Mesto nabavke obrasca zahteva i rad sa strankama: Uslužni centar, Šalter 5, radnim danom 07.30 -15.30. 

Obrazac zahteva preuzmite ovde
Mesto predaje zahteva: Pisarnica, Šalteri 6 i 7
Telefon za informacije: 011/3081-403

Skip to content