euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Kabinet predsednika

U Kabinetu predsednika Gradske opštine vrše se stručni,operativni, organizacioni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe predsednika koji se odnose na:

• neposredno izvršavanje, evidentiranje i praćenje izvršavanja donetih akata predsednika; pripremanje programa rada predsednika;
• poslove protokola predsednika;
• poslove komunikacije sa javnošću predsednika koji se odnose na obaveštavanje javnosti o radu predsednika i planiranim aktivnostima za naredni period;
• organizaciju konferencija za štampu;
• poslove međunarodne saradnje;
• razmatranje predstavki, pritužbi, peticija i predloga građana upućenih predsedniku, postupanje po njima i o tome obaveštavanje građana;
• organizacione i administrativno-tehničke poslove za potrebe predsednika i ostali poslovi po nalogu predsednika.

Kabinet predsednika Gradske opštine razmatra predstavke, pritužbe, peticije i predloge građana, upućene predsedniku opštine, postupa po njima i o tome obaveštava građane

Nikola Jelenković

ŠEF KABINETA

Telefon: 011 30 81 442

Skip to content