euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Odeljenje za ozakonjenje objekata

Nadležnosti odeljenja:

Milica Vrcelj

Načelnik odeljenja

Telefon: 011 30 81 460

Kancelarija 607, VI sprat

Odeljenje za poslove ozakonjenja objekata sprovodi ozakonjenje objekata/radova bruto površine do 400m2, izgrađenih bez izdatog rešenja o građevinskoj dozvoli ili rešenja o odobrenju izvođenja radova do 27. novembra 2015. godine, a vidljivih na satelitskom snimku teritorije Republike Srbije iz 2015. godine; objekata/radova izgrađenih na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, na kom je prilikom izvođenja radova odstupljeno od izdate građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta a za koji nije moguće izdati rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izgradnja objekata; objekata/radova za koji je podnet zahtev u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole („Službeni glasnik RS”, br. 25/13, 145/14 i 96/15), za koje postupak nije pravnosnažno okončan. Odeljenje za poslove ozakonjenja objekata vrši poslove koji se odnose na:

– utvrđivanje uslova za vođenje postupka ozakonjenja; sprovođenje postupka ozakonjenja objekata, odnosno delova objekata, izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju;
– izdavanje rešenja o ozakonjenju za objekte do 400m2 bruto razvijene građevinske površine, odnosno deo objekta, koji je izgrađen, odnosno rekonstruisan bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju;
– izdavanje rešenja o ozakonjenju za objekte za koje je izdata građevinska dozvola u postupku legalizacije po ranije važećim propisima koji su regulisali legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, a za koje nije izdata upotrebna dozvola u tom postupku;
– izdavanje rešenja o ozakonjenju za objekte na kojima je pravo svojine upisano u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole;
– obavlja poslove vođenja evidencija-spisak izdatih rešenja;
– pripremu nacrta odluka i drugih akata i obavljanje poslova stručnog opsluživanja Skupštine i njenih radnih tela, predsednika i Veća iz delokruga rada Odeljenja i vrši druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima iz delokruga rada Odeljenja.

OPŠTI PODACI ODELJENJA:

Radno vreme se strankama: radnim danom 07.30-15.30
kontakt telefon za informacije Odeljenja: 011/3081-460
email: ozakonjenje@vracar.rs
adresa: Njegoševa 77, Beograd – Vračar
Obrasci Odeljenja za poslove ozakonjenja objekata mogu se preuzeti na pisarnici ili uslužnom centru GO Vračar.

PROPISI KOJE PRIMENJUJE ODELJENJE ZA POSLOVE OZAKONJENJA OBJEKATA:

• Zakon o ozakonjenju objekata („Službeni glasnik RS”, br. 96/2015, 83/2018 i 81/2020 – odluka US);
• Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ 18/2016 i 95/2018);
• Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“ br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 I 87/2018 – dr. zakoni);
• Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada („Službeni glasnik RS“ br. 104/2016 i 9/2020), Zakon o stanovanju („Sl. glasnik RS“, br. 50/92, 76/92, 84/92 – ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 – ispr., 48/94, 44/95 – dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 – dr. zakon i 99/2011),
• Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa („Službeni list SFRJ“ br.6/1980 i 36/1990 i „Službeni list SRJ“ br. 29/1996 i „Službeni glasnik RS“ br.115/2005 – dr. zakon);
• Zakon o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS” br.72/2009, 81/2009, 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019-dr.zakon, 9/2020 i 52/2021);
• Odluka o određivanju spratnosti po zonama za objekte koji se nalaze u postupku ozakonjenja („Službeni list grada Beograda“, br.81/2015);
• Odluka o Upravi gradske opštine Vračar („Službeni list grada Beograda“, br.88/2019);
• Statut Gradske opštine Vračar („Službeni list grada Beograda“, br. 77/2019);
• Statut grada Beograda („Službeni list grada Beograda“ br. 39/2008, 6/2010, 23/2013 i „Službeni glasnik RS“ br. 7/16 – odluka US i „Službeni list grada Beograda“ br 60/2019);
• Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Službeni glasnik RS“ br.10/1993, 14/1993, 67/2016 i 3/2017).

Potrebna dokumentacija:

– Izveštaj o zatečenom stanju objekta,
– Elaborat geodetskih radova,
– Pravni osnov iz člana 10. Zakon o ozakonjenju objekata,
– Poreska prijava,
– Dokaz o uplati takse.

Kratak opis postupka ozakonjenja:

Postupajući organ u postupku ozaakonjenja objekta/radova proverava prethodnu ispunjenost uslova za ozakonjenje, pa tako proverava da li je objekat koji je predmet ozakonjenja završen u građevinskom smislu.

Predmet ozakonjenja jesu objekti/radovi za koje je podnet zahtev za ozakonjenje u skladu sa ranije važećim zakonom kojim je bila uređena legalizacija objekata, do 29. januara 2014. godine; ili je u pitanju objekat/radovi za koje nije podnet zahtev za legalizaciju u skladu sa ranije važećim zakonom kojim je bila uređena legalizacija objekata, a koji je vidljiv na satelitskom snimku teritorije Republike Srbije iz 2015. godine i za koji je nadležni građevinski inspektor doneo rešenje o rušenju, u skladu sa odredbama Zakona o ozakonjenju objekata („Službeni glasnik RS”, br. 96/2015, 83/2018 i 81/2020 – odluka US); u slučaju da građevinski inspektor nije doneo rešenje o rušenju iz stava 3. ovog člana, a predmetni objekat je vidljiv na satelitskom snimku iz 2015. godine, takav objekat može biti predmet ozakonjenja, u skladu sa odredbama ovog zakona.
Postupajući organ provera da li je objekat izgrađen na površinama iz člana 5 Zakona o ozakonjenju objekata u kom slučaju ne može biti predmet ozakonjenja, osim ukoliko se dostavi dokaz da je taj objekat stabilan, da ne ugrožava stabilnost terena i susedne objekte odnosno saglasnost upravljača javnog dobra ili saglasnost organizacije nadležne za zaštitu prirodnih, odnosno kulturnih dobara. Organ takođe proverava da li se objekat/radovi mogu uskladiti sa važećim planskim dokumentom u pogledu namene i spratnosti objekta.

Predmet ozakonjenja može biti objekat za koji vlasnik dostavi dokaz o odgovarajućem pravu na građevinskom zemljištu ili objektu, zavisno od toga koja vrsta radova, odnosno vrsta objekta je predmet ozakonjenja.
Nadležni organ, kao prethodno pitanje u postupku ozakonjenja, utvrđuje da li je za nezakonito izgrađeni objekat, u skladu sa ranije važeći propisima kojima je bila uređena legalizacija objekata, doneto rešenje kojim se odbija zahtev za legalizaciju, a koje je pravnosnažno u upravnom postupku.

U cilju utvrđivanja tehničkih mogućnosti za ozakonjenje u skladu sa odredbama ovog zakona, u postupku ozakonjenja pribavlja se izveštaj o zatečenom stanju objekta čiji sastavni deo je i elaborat geodetskih radova za nezakonito izgrađeni objekat. Izveštaj o zatečenom stanju objekta koji se izrađuje za objekte kategorije A, klase 111011 i 112111, sadrži: elaborat geodetskih radova, snimak izvedenog stanja, izjavu odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača radova da objekat ispunjava osnovne zahteve za objekat u pogledu nosivosti i stabilnosti, prema propisima koji su važili u vreme izgradnje tog objekta i izjavu vlasnika nezakonito izgrađenog objekta da prihvata eventualni rizik korišćenja objekta, s obzirom na minimalnu tehničku dokumentaciju koja je propisana za ozakonjenje. Izveštaj o zatečenom stanju sadrži opštu dokumentaciju, tekstualnu, numeričku i grafičku dokumentaciju.

Po utvrđivanju ispunjenosti uslova za ozakonjenje objekta, pre donošenja rešenja o ozakonjenju u skladu sa ovim zakonom, vlasnik nezakonito izgrađenog objekta dostavlja i dokaz da je za svoj nezakonito izgrađeni objekat podneo prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu, ako se o tome ne vodi službena evidencija.

Za sve objekte u postupku ozakonjenja plaća se taksa za ozakonjenje, pre izdavanja rešenja o ozakonjenju.
Taksa se plaća u iznosu od 5.000 dinara za ozakonjenje porodičnog objekta ili stana, korisne površine do 100 m2, pomoćne i ekonomske objekte, proizvodne i skladišne objekte, kao i sve druge objekte i radove iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji. Ova odredba se ne odnosi na vlasnike nezakonito izgrađenog objekta koji je namenjen za stanovanje podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva, koji je lice sa invaliditetom, samohrani roditelj ili korisnik socijalne pomoći.
Za porodične stambene objekte i stanove korisne površine od 100 m2 do 200 m2, plaća se taksa za ozakonjenje u iznosu od 15.000 dinara.
Za porodične stambene objekte i stanove korisne površine od 200 m2 do 300 m2, plaća se taksa za ozakonjenje u iznosu od 20.000 dinara.
Za porodične stambene objekte korisne površine preko 300 m2, plaća se taksa za ozakonjenje u iznosu od 50.000 dinara.
Za stambene i stambeno poslovne objekte namenjene tržištu koji se sastoje od više stanova i drugih posebnih delova, korisne površine do 500 m2 i komercijalne objekte do 500 m2, plaća se taksa za ozakonjenje u iznosu od 250.000 dinara.
Kada nadležni organ utvrdi da postoji mogućnost ozakonjenja, obaveštava vlasnika nezakonito izgrađenog objekta da u roku od 15 dana od dana dostavljanja obaveštenja plati taksu za ozakonjenje, propisanu ovim zakonom.
Po dostavljanju dokaza da je plaćena taksa za ozakonjenje, nadležni organ izdaje rešenje o ozakonjenju.

Pre donošenja rešenja o ozakonjenju u cilju upisa prava svojine nadležni organ po službenoj dužnosti dostavlja elaborat geodetskih radova nadležnoj službi za za poslove državnog premera i katastra na proveru. Po dobijanju obaveštenja nadležnog organa za poslove državnog premera i katastra da je elaborat geodetskih radova sačinjen u skladu sa važećim pravilnicima te službe dostavlja se i primerak pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju radi upisa prava svojine.

Skip to content