euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Matičar

Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za upravu – Sektor za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga, odsek Vračar

Radno vreme matičara je od 8:00 do 15:00 časova.

Sve informacije u okviru matične službe na telefon 30 81 422 i 30 81 423.

Za zakazivanje venčanja i sastavljanje zapisnika o sklapanju braka potrebno je prisustvo oba buduća supružnika koji prilažu potrebne isprave i to:


DOKUMENTA POTREBNA ZA VENČANJE DVOJE DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE

• VAŽEĆE LIČNE KARTA


DOKUMENTA POTREBNA ZA VENČANJE SA STRANIM DRŽAVLJANINOM

ZA DRŽAVLJANINA REPUBLIKE SRBIJE

• VAŽEĆA LIČNA KARTA

ZA STRANOG DRŽAVLJANINA

• ORIGINAL IZVOD IZ MK ROĐENIH NA MEĐUNARODNOM OBRASCU (po Bečkoj konvenciji) ILI ORIGINAL INOSTRANI IZVOD SA PEČATOM APOSTILLE (po Haškoj konvenciji) PREVEDEN OD OVLAŠĆENOG SUDSKOG TUMAČA

-ukoliko država koja izdaje izvod nije potpisnica Bečke konvencije po kojoj se izdaju međunarodni obrasci niti je potpisnica Haške konvencije po kojoj se stavlja apostille, onda izvod mora biti legalizovan na zakonom propisan način
-ukoliko postoji potvrđeni bilateralni sporazum o oslobađanju od legalizacije između Republike Srbije i države u kojoj je izdat izvod, potrebno je samo prevesti originalan izvod

• ORIGINAL UVERENJE O SLOBODNOM BRAČNOM STANJU SA PEČATOM APOSTILLE PREVEDENO OD SUDSKOG TUMAČA

-ukoliko ta zemlja nije potpisnica Haške konvencije po kojoj se stavlja apostille onda uverenje mora biti legalizovano na zakonom propisan način
-ukoliko postoji potvrđeni bilateralni sporazum o oslobađanju od legalizacije između Republike Srbije i države u kojoj je izdato uverenje, potrebno je samo prevesti originalano uverenje.

• FOTOKOPIJA (UZ ORIGINAL KOJI SE DAJE NA UVID) VAŽEĆEG DOKUMENT KOJIM SE IDENTIFIKUJE I SA KOJIM JE PREŠAO GRANICU PRILIKOM ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU

• NA DAN VENČANJA PRISUSTVO SUDSKOG TUMAČA (ukoliko strani državljanin razume srpski jezik daće prilikom sastavljanja zapisnika o zaključenju braka izjavu o razumevanju srpskog jezika)

 

 

SVA DOKUMENTA SE TRAJNO ZADRŽAVAJU U MATIČNOJ SLUŽBI
(o legalizaciji dokumenata i potpisnicama međunarodnih konvencija možete se informisati na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije u meniju „Građani“, podmeni „Usluge“, podpodmeni „Overa dokumenata“)

Skip to content