euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Локални омбудсман

Јефимија Галић рођена је у Краљеву 1984. године. Матурирала је у Првој београдској гимназији. Звање дипломираног правника је стекла 2008. године на Правном факултету Универзитета у Београду, где 2013. године завршава и мастер студије на смеру кривичноправни модул. Има положен правосудни испит и десетогодишње искуство у адвокатури. Говори енглески и немачки језик.

тел: 011 30 81 464
факс: 011 3081 465
е-пошта: zastitnica.gradjana@vracar.rs

Локални омбудсман (заштитник/заштитница грађана и грађанки) је изабран од већине одборника општинске скупштине на период од пет година, да истражује притужбе грађана и грађанки када се оне односе на рад општинске Управе, јавних служби и установа које општина Врачар оснива.
Он предстаља допунско средство контроле – до његове акције долази када је грађанин исцрпео сва правна средства, а ипак остао обесправљен. Његова улога је да штити грађане и грађанке од лошег рада општинске управе, и да брани и промовише права и слободе грађана и грађанки.
Ако утврди пропуст, односно неправилност, локални омбудсман ће захтевати да се грешка исправи, и предложити начин упућивањем препоруке.
Локални омбудсман поступа потпуно самостално и независно од било ког органа власти и јавних служби, а сви којима се у току прикупљања информација он обрати, дужни су да сарађују.

Притужба која се подноси локалном омбудсману треба да садржи:

1.
Назив органа на чији се рад односи,

2.
Опис повреде права,

3.
Чињенице и доказе који поткрепљују притужбу,

4.
Податке о искоришћеним правним средствима,

5.
Податке о подносиоцу притужбе.

Сва документа доставити у фотокопији.
Подносилац је дужан да пре подношења притужбе покуша да заштити своја права у одговарајућем правном поступку

Свако ко сматра да су му актом, радњом или непоступањем Управе, јавних служби и установа општине Врачар повређена права, може се притужбом обратити локалном омбудсману градске општине Врачар-Његошева улица број 77, и то :
-у писаној форми, са назнаком –за локалног омбудсмана;
-електронском поштом на адресу zastitnica.gradjana@vracar.rs
-усмено, доласком у канцеларији локалног омбудсмана у Његошевој улици 77, (уз претходно заказивање на телефон 011- 3081-464).

На поднету притужбу не плаћа се такса.
Локални омбудсман неће поступати по анонимним пријавама

Образац за подношење притужбе локалном омбудсману: овде
Грађанска повеља градске општине Врачар: овдe

Извештај локалног омбудсмана за 2021. годину: овде

Одлука о локалном омбудсману: овде

Skip to content