euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Радна тела Скупштине

За разматрање и претресање питања из надлежности Скупштине Општине, предлагање аката, давање мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина Општине и извршавање других послова у складу са Статутом Општине и Пословником Скупштине Општине, образују се стална радна тела. Чланови сталних радних тела бирају се за мандатни период за који је Скупштина Општине изабрана. Стална радна тела су:

Комисија за прописе, управу и административно-мандатна питања

Комисија разматра предлоге прописа и општих аката који су упућени Скупштини Општине са становишта њихове усклађености са Уставом и правним системом, општа питања организације и рада Управе Општине и других чији је оснивач Скупштина Општине, утврђује пречишћене текстове одлука и других прописа које је донела Скупштина Општине, разматра предлоге аутентичног тумачења прописа чији је доносилац Скупштина Општине и друга питања од значаја за јединствену правно-техничку обраду, предлаже доношење аката који се односе на зараду изабраних, именованих и постављених лица и накнаде одборника и остваривање других права и дужности изабраних, именованих и постављених лица, предлаже Скупштини Општине избор, именовања и разрешења, осим за лица чији је избор, именовање и разрешење регулисано Статутом Општине и Пословником Скупштине Општине и која су у искључивој надлежности Скупштине Општине или председника Општине, доноси појединачна акта о статусним питањима одборника, изабраних, именованих и постављених лица, друга питања у вези са мандатно-имунитетним и другим правима одборника. Комисија разматра разлоге престанка мандата појединих одборника и о томе подноси Скупштини извештај са предлогом за утврђивање престанка мандата, разматра извештај општинске изборне комисије и уверење о избору одборника и подноси Скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата. Чланови Комисије за прописе, управу и административно-мандатна питања Скупштине Градске општине Врачар су: 1. Угљеша Мрдић 2. Радмила Сарић 3. Огњен Шушић 4. Јелена Јанковић Јеленић 5. Александра Стојнић 6. Анђела Лазаревић 7. Владан Николић

Комисија за представке и жалбе


Комисија разматра представке и жалбе које су упућене Скупштини Општине и предлаже Скупштини Општине и надлежним органима мере за решавање питања садржаних у њима. Чланови Комисије нису изабрани.

Савет за екологију и комуналне послове


Савет прати стање и даје мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина Општине и предлаже покретање иницијативе према председнику Општине за предузимање активности на заштити и унапређењу животне средине, уређивању зелених површина, дечијих игралишта и сл. грађевинске и комуналне послове. Чланови Савета нису изабрани

Савет за привреду, предузетништво и друштвене делатности


Савет разматра питања из области привреде, предузетништва и друштвених делатности, даје мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина Општине или Скупштина Града, а да се предходно тражи мишљење Скупштине Општине и покреће иницијативе према: председнику Скупштине Општине, председнику Општине и Већу општине. Чланови Савета нису изабрани

Савет за односе са јавношћу


Савет разматра питања деловања друштвених организација и удружења грађана, односе Скупштине Општине и њених органа према средствима информисања, друштвеним организацијама и удружењима грађана и покреће иницијативе према председнику Скупштине Општине, председнику Општине и Већу Општине. Чланови Савета нису изабрани

Савет за односе са верским заједницама


Савет прати стање из делокруга рада верских организација, даје мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина Општине, односно Скупштина Града, а да се предходно тражи мишљење од Скупштине Општине из области усклађивања односа општинских органа и верских заједница и покреће иницијативе према председнику Скупштине Општине, председнику Општине и Већу. Чланови Савета нису изабрани

Савет за образовање, науку и културу


Савет разматра питања из области образовања, науке и културе, даје мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина Општине из области образовања, науке и културе, односно Скупштина Града, а да се предходно тражи мишљење од Скупштине Општине и покреће иницијативе према: председнику Скупштине Општине, председнику Општине и Већу Општине. Чланови Савета нису изабрани

Савет за спорт и омладину


Савет разматра питања бављења спортом деце предшколског и школског узраста, као и одраслих и даје мишљење на предлоге прописа и одлука из ове области које доноси Скупштина Општине или Скупштина Града, а да се предходно тражи мишљење Скупштине Општине и покреће иницијативе према председнику Скупштине Општине, председнику Општине и Већу Општине. Чланови Савета нису изабрани

Савет за решавање питања особа са инвалидитетом


Савет разматра питања афирмативног комуникационог окупљања особа са инвалидитетом и координацију свих хуманитарних организација на Врачару, бави се едукацијом околине – како и на који начин пружити помоћ лицима са инвалидитетом и информисањем особа са инвалидитетом Општине и покреће иницијативе према председнику Скупштине Општине, председнику Општине и Већу Општине. Чланови Савета нису изабрани

Савет за здравство


Савет разматра питања из области здравства, даје мишљење на предлоге прописа и одлука из ове области које доноси Скупштина Општине или Скупштина Града, а да се предходно тражи мишљење Скупштине Општине и покреће иницијативе према председнику Скупштине Општине, председнику Општине и Већу Општине. Чланови Савета нису изабрани

Савет за родну равноправност


Савет ч разматра заступљеност оба пола у свим областима друштвеног и политичког живота, што подразумева једнаке могућности оба пола без родне дискриминације, покреће иницијативу за обезбеђивање механизма и стандарда једнакости права мушкараца и жена, иницира активности ради подизања свести и едукације становништва о равноправности полова и покреће друге иницијативе према председнику Скупштине Општине, председнику Општине и Већу Општине. Чланови Савета нису изабрани

KOMISIJA ZA PROPISE, UPRAVU I ADMINISTRATIVNO-MANDATNA PITANjA

1. Bogdan Tatić

2. Periša Simonović

3. Vojin Biljić

4. Vladan Nikolić

5. Nikola Jelenković

6. Uglješa Mrdić

7. Miodrag Savović

Skip to content