euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Одељење за инспекцијске послове

Зоран Узуновић

Начелник одељења

Телефон: 011 30 81 554

Е-пошта: z.uzunovic@vracar.rs

 

Kанцеларија 602, спрат 6

Зоран Ивовић

Координатор одељења

Телефон: 011 30 81 567

Е-пошта: z.ivovic@vracar.rs

Kанцеларија 601, спрат 6

НАДЛЕЖНОСТ

1. ОДСЕК ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ

– инспекцијски надзор у комуналној области над извршавањем закона и прописа града којима се уређује одржавање комуналног реда као и коришћење, чување и одржавање комуналних објеката; – уклањање мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама (киосци, баште угоститељских објеката, тезге и други покретни привремени објекти) у складу са прописима, као и друге послове утврђене законом и другим прописима, осим оних послова који су законом и другим прописима поверени комуналној инспекцији Града Београда; –  послове комуналне инспекције у области становања и одржавања зграда; – инспекцијски надзор над средствима за оглашавање; –  спровођење управних извршења; – покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана и од значаја за рад Одељења и Управе Општине у целини;

Послови комуналне инспекције, обављају се по службеној дужности. Представке се могу поднети, телефонским и електронским путем, писаним путем преко писарнице Управе градске општине или непосредно у просторијама инспекције.
У сваком од ових случајева надлежни инспектор се задужује предметом, спроводи управни поступак и у зависности од утврђених чињеница доноси одговарајући управни акт. Управни акт се доставља лицу против којег је покренут поступак са упутством о правном средству о могућности жалбе.
Жалбе се подносе Сектору за комунални инспекцијски надзор Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе Града Београда, у законском року, преко Одељења за инспекцијске послове Градске општине Врачар.

Овде можете преузети: Контролне листе

Омиљена Хамзић

Шеф одсека

Телефон: 011 30 81 565

Е-пошта: o.hamzic@vracar.rs

Kанцеларија 610, спрат 6

2. ОДСЕК ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

– врши израду управних аката и обавља све остале правне и стручне послове везане за рад Одељења за инспекцијске послове;
– врши увид у списе предмета, по захтеву странке.

Потребна документација која се предаје на шалтерима број 6 и 7, на писарници ГО Врачар:

– уредно попуњен образац који се може преузети на шалтеру број 5, услужног центра ГО Врачар;
– доказ о уплаћеној административној такси у износу од 370,00 рсд. (за сваки започети час).

Драгана Црномарковић

Шеф одсека

Телефон: 011 30 81 571

Kанцеларија 610, спрат 6

Законски акти који се примењују у раду Одељења за инспекцијске послове :

• Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр.18/16, 95/18)
• Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 104/16, 95/18)
• Закон о прекршајима („Сл. гласник РС“ бр. 65/13, 13/16, 98/16, 91/19 i 91/19-др. закон)
• Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр. 36/15, 44/18, 95/18)
• Закон о оглашавању („Сл. гласник РС“ бр. 6/16, 52/18, 52/19-др. закон)
• Закон о становању о одржавању зграда („Сл. гласник РС“ бр.104/16, 9/20-др закон)
• Одлука о комуналној инспекцији ( „Сл. лист града Београда“, бр. 18/92, 19/92-испр., 9/93,
25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/2005, 29/14, 19/17, 26/19, 17/20)
• Одлука о комуналном реду („Сл. лист града Београда“, бр. 10/11 , 60/12 , 51/14, 92/14, 2/15,
11/15, 61/15, 75/16, 19/17, 50/18, 92/18, 118/18, 26/19, 52/19, 60/19,17/20, 89/20, 106/20, 138/20,
152/20, 40/21, 94/21, 101/21, 111/21, 120/21, 19/22)
• Одлука о пијацама („Сл. лист града Београда“, бр. 9/2001, 11/2005, 23/2005 , 2/11, 34/14,
19/17);
• Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на
територији града Веограда ( „Сл. лист града Београда“, бр. 101/19 и 71/21)
• Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда („Сл. лист
града Београда“ бр. 86/14, 86/16, 19/17, 118/18, 101/19, 106/20, 71/21, 120/21);
• Одлука о одржавању чистоће („Сл. лист града Београда“, бр. 27/2002, 11/2005, 6/10-др.одлука,
2/11, 1011- др.одлука, 42/12, 31/13 , 44/14, 79/15, 19/17, 71/19)
• Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији Града Београда
(„Сл. лист града Београда“, бр. 37/11, 55/11, 34/14, 114/16, 19/17, 109/18);
• Одлука о јавним паркиралиштима („Сл. лист града Београда“, бр. 12/2010 , 37/2011, 42/2011,
41/14, 30/14 , 34/14, 89/14, 96/16, 36/17, 118/18, 26/19, 52/19, 65/20, 152/20, 9/21, 111/21, 76/22)
• Одлука о јавној расвети („Сл. лист града Београда“, бр. 4/87, 10/87-испр., 25/I/88, 13/90, 15/91,
23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99 и 11/05, 73/16, 19/17)
• Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката („Службени лист
града Београда”, број 31/02, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09 , 24/10 , 10/11 ,17/15, 43/15, 71/15, 26/19,
152/20, 101/21)
• Одлука о оглашавању на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр.86/16,
126/16, 36/17, 96/17, 109/18, 26/19, 62/19, 17/20, 89/20, 106/20, 152/20, 39/21, 111/21, 120/21)
• Одлука о димничарским услугама („Сл. лист града Београда“, бр.15/93..11/05,34/14, 19/17)
• Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда („Сл.
лист града Београда“, бр.11/14, 25/14, 34/14, 2/15, 29/15, 63/16, 118/18, 10/19, 26/19,17/20, 50/20,
89/20, 152/20, 9/21, 101/21)
• Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Београда („Сл.
лист града Београда“, бр.10/11, 51/11, 10/14 и 19/17)

 

Радно време:

Телефон и маил адреса за информације и представке

телефон: 011/3081-553
e-пошта: inspekcija@vracar.rs
Skip to content